Web Content Display

Recursos formatius per a alts càrrecs i personal assimilat

En 5 minuts. Sessions formatives de l'OCCI

Aquest programa formatiu consta d'una sèrie de vídeos explicatius sobre com complir amb les obligacions de transparència i bon govern dels alts càrrecs, i sobre el funcionament de l'aplicació RECCI (Registre de Control de Conflictes d'Interessos) que té com a objectiu facilitar la seua utilització per les persones amb càrrec públic i assimilats de l'Administració de la Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental, aclarint aspectes concrets per a l'emplenament de les obligacions establides en la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de persones amb Càrrecs Públics no Electes i el Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell que la desplega.

 

Font: Oficina de Control de Conflictes d'Interessos (OCCI)
Data de creació: novembre 2020
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: març 2021
Fonament: iniciativa del departament amb competències en transparència