Web Content Display

Seus de registres

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que els documents que les persones  interessades dirigisquen als òrgans de les Administracions Públiques podran presentar-se:

• En el registre electrònic de l'administració o organisme al qual es dirigisquen o en els restants registres electrònics de l'Administració de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, de les entitats que integren l'administració local i de les altres entitats del sector públic.

• En les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

• En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

• En les oficines d'assistència en matèria de registres.

• En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

En aquest apartat podràs consultar la relació de les oficines a les quals la  ciutadania es pot dirigir en la Comunitat Valenciana per a presentar documentació dirigida a l'Administració, indicant quina es pot presentar en cadascuna d'elles.

 

Font: òrgan competent en matèria d'atenció a la ciutadania
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa
Data de creació: octubre 2015 
Fonament jurídic: art. 14.3.a) 5º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323 de 22.04.2022) i l'art. 32.1 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador núm. 23 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional