Visualització de contingut web

Reconeixement de Compatibilitats

El personal empleat públic al servei de l'Administració de la Generalitat està subjecte al règim d'incompatibilitats de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
L'article 103 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana  regula el règim d'incompatibilitats i fixa la competència per a resoldre les declaracions de compatibilitat.

Relació de personal empleat públic amb reconeixement de compatibilitat

Consulteu la relació de personal empleat públic autoritzat per a compatibilitzar la seua activitat amb l'acompliment, per si o mitjançant substitució, d'un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic o privat, per l'òrgan competent corresponent, al llarg del període cronològic indicat en el nom del fitxer.

 

Personal de l'Administració de la Generalitat

2023: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre

2022: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre     4º trimestre

2021: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre     4º trimestre

2020: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre     4º trimestre

2019: 1º trimestre     2º trimestre     4º trimestre

2018: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre     4º trimestre

2017     2016     2015

Cossos de l'Administració de Justícia*

2022: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre     4º trimestre

2021: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre     4º trimestre

2020: 1º trimestre     2º trimestre    3º trimestre    4º trimestre

2019: 3º trimestre     4º trimestre

Cossos docents no universitaris

2023: 1º trimestre     2º trimestre

2022: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre     4º trimestre

2021: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre     4º trimestre

2020: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre     4º trimestre

2019: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre     4º trimestre

2018     2017     2016     2015

Personal estatutari d'institucions sanitàries

2023: 1º trimestre     2º trimestre

2022: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre     4º trimestre

2021: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre     4º trimestre

2020: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre     4º trimestre

2019: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre     4º trimestre

2018: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre     4º trimestre

2017     2016     2015


*Com a consequència de la regularització de les comptabilitats concedides només continuen vigents les que es publiquen a partir del tercer trimestre del 2019, d'acord amb les següents normes: art. 16.4 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques; D.A 5a del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (B.O.E. de 14 de juliol de 2012); Acord del Consell de Ministres de 16/12/2011 (B.O.E. de 23 de desembre de 2011); D.T 6a de la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018; D.A. 37ª de la Llei 28/2018, de 28 de desembre de 2018, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019

 

Fonts: òrgans competents en matèria de gestió de personal de sanitat, justícia, funció pública i educació
Data d'actualització: octubre 2023 
Periodicitat: trimestral
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: art. 14.2.a) 7º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i article 31.6 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Sèrie documental valorada per la Junta Qualificadora de Documents Administratius: consulte el règim d'accés i el dictamen de conservació/eliminació de la sèrie Compatibilitat dels empleats públics (transversal per a l'Administració de la Generalitat i les entitats locals de la Comunitat Valenciana)