Visualització de contingut web

Reconeixement de Compatibilitats

El personal empleat públic al servei de l'Administració de la Generalitat està subjecte al règim d'incompatibilitats de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
L'article 103 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana  regula el règim d'incompatibilitats i fixa la competència per a resoldre les declaracions de compatibilitat.

Relació de personal empleat públic amb reconeixement de compatibilitat

Consulteu la relació de personal empleat públic autoritzat per a compatibilitzar la seua activitat amb l'acompliment, per si o mitjançant substitució, d'un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic o privat, per l'òrgan competent corresponent, al llarg del període cronològic indicat en el nom del fitxer.

 

- Personal de l'Administració de la Generalitat

2021 4º trim  2021 3er trim  2021 2n trim   2021 1er trim  2020 4º trim     2020 3er trim     2020 2n trim     2020 1er trim    2019 4rt trim     2019 2n trim     2019 1er trim     2018 4rt trim     2018 3er trim     2018 2n trim     2018 1er trim     2017     2016     2015

- Cossos de l'Administració de justícia*

2021 2n trim   2021 1er trim     2020 4rt trim     2020 3er trim     2020 2n trim     2020 1er trim     2019 4rt trim     2019 3er trim

Cossos docents no universitaris

2021: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre     4º trimestre

2020: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre     4º trimestre

2019: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre     4º trimestre

2018     2017     2016     2015

Personal estatutari d'institucions sanitàries

2021: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre     4º trimestre

2020: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre     4º trimestre

2019: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre     4º trimestre

2018: 1º trimestre     2º trimestre     3º trimestre     4º trimestre

2017     2016     2015


*Com a consequència de la regularització de les comptabilitats concedides només continuen vigents les que es publiquen a partir del tercer trimestre del 2019, d'acord amb les següents normes: art. 16.4 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques; D.A 5a del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (B.O.E. de 14 de juliol de 2012); Acord del Consell de Ministres de 16/12/2011 (B.O.E. de 23 de desembre de 2011); D.T 6a de la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018; D.A. 37ª de la Llei 28/2018, de 28 de desembre de 2018, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019

 

Fonts: òrgans competents en matèria de gestió de personal de sanitat, justícia, funció pública i educació
Data d'actualització: gener 2022 
Periodicitat: trimestral
Data de creació: octubre 2015
Fonament jurídic: article 9.3.2.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i article 31.6 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)
Sèrie documental valorada per la Junta Qualificadora de Documents Administratius: consulte el règim d'accés i el dictamen de conservació/eliminació de la sèrie Compatibilitat dels empleats públics (transversal per a l'Administració de la Generalitat i les entitats locals de la Comunitat Valenciana)