Visualització de contingut web

Dret d'Accés Informació Pública

Què és el dret d'accés a la informació pública i quina informació puc demanar?

És el dret que té qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització legalment constituïda, a demanar i obtindre informació pública, és a dir, el conjunt de continguts o documents que obren en poder de l'Administració i que han sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions.

Vídeo sobre el dret a saber de la ciutadania

Com puc demanar la informació?

Per mitjà d'una sol·licitud d'accés a la informació pública a través del tràmit telemàtic o presentant la sol·licitud en un registre d'entrada de l'Administració.

No és necessari l'ús de signatura electrònica, és a dir, pot tramitar la sol·licitud telemàticament amb certificat digital o sense certificat digital.

Tramitar sol·licitud telemàticament sense certificat digital     Tramitar sol·licitud telemàticament amb certificat digital

També pot presentar la seua sol·licitud en paper en qualsevol registre d'entrada de l'Administració de la Generalitat i, preferentment, davant l'òrgan administratiu o l'entitat que tinga la informació que es demana. També es pot presentar a les oficines de correus, com reglamentàriament s'estableix, o a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. Més informació sobre els registres.

Abans de demanar qualsevol informació o documentació li recomanem que consulte les sol·licituds i resolucions publicades en el portal de transparència de la Generalitat.

Si necessita més informació, consulte la llista de preguntes freqüents i recomanacions.

En la línia de temps pot seguir els terminis del procediment de sol·licitud d'accés a la informació pública que es tramita davant l'Administració i davant el Consell de Transparència en matèria de dret d'accés a la informació pública.

Línia de temps amb els terminis del procediment de sol·licitud d'accés a la informació pública que es tramita davant l'Administració i davant el Consell de Transparència.

 

 

 

 

 

 

 

Què no és informació pública?

Abans de demanar informació a través del procediment de dret d'accés comprove si es tracta d'altres tipus de sol·licitud, en aquest cas, dirigisca- la al lloc que corresponga:

Procediments específics de dret d'accés

Si la informació que necessita està relacionada amb el medi ambient o la sanitat, l'Administració posa a la seua disposició tràmits de dret d'accés específics:

 

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data d'actualització del text: novembre 2022
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: setembre 2016
Fonament jurídic: art. 27 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 43 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)