Visualització de contingut web

Contractes d'Obres Públiques

LICITACIÓ D'OBRES PÚBLIQUES

Consulte tota la informació sobre les licitacions d'obres de la Generalitat publicades en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (des d'octubre de 2016). Seleccione el valor Obres en el camp Tipus de contracte; en el camp Organització Contractant marque Comunitat Valenciana i prema el botó Afegir. Pot restringir la cerca per qualsevol altre camp del seu interès

MODIFICACIONS I COMPLEMENTARIS DELS PROJECTES D´OBRES MÉS IMPORTANTS

El Registre Oficial de Contractes de la Generalitat publica les incidències (modificació de terminis, imports o dades identificatives) inscrites en els contractes.

No s'ha registrat cap contracte de concessió d'obres amb modificació de dades identificatives

Font: Registre Oficial de Contractes de la Generalitat
Fonament: indicador 66 de l'INCAU 2016 de Transparència Internacional

EMPRESES QUE HAN REALITZAT LES OBRES PÚBLIQUES MÉS IMPORTANTS

Consulte els contractes d'obres amb un import d'adjudicació superior a 200.000 euros en el Registre de Contractes de la Generalitat. Pot exportar aquesta selecció a un format reutilitzable clicant la icona CSV (Exporta a full de càlcul informació del contracte. Apareix una fila per contracte) o la icona CSV lotes (Exporta a full de càlcul informació del contracte i lot. Apareixen tantes files com lots tinga el contracte) que apareixen en el marge superior dret de la pantalla

NOTES DE PREMSA SOBRE OBRES PÚBLIQUES

Consulte les notes de premsa de la Generalitat sobre les obres públiques (enllaç a web externa).

 

Font: òrgan competent en matèria de contractació i gestió patrimonial
Data de creació: octubre 2016
Data actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa
Fonament jurídic: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (BOE núm. 272, de 09/11/2017), l'article 9.1.a) i b) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 11 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). indicadors núm. 65 a 68 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional