Visualització de contingut web

Comandes de Gestió

Les comandes de gestió són un procediment per mitjà del qual un òrgan administratiu pot encarregar la gestió d'activitats de caràcter material o tècnic a altres òrgans o entitats de la mateixa o de distinta administració.

Les comandes de gestió es regulen en l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic:

"La realització d'activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de Dret Públic podrà ser encomanada a altres òrgans o entitats de Dret Públic de la mateixa o de distinta Administració, sempre que entre les seues competències estiguen eixes activitats, per raons d'eficàcia o quan no es posseïsquen els mitjans tècnics idonis per al seu exercici.

Les comandes de gestió no podran tindre per objecte prestacions pròpies dels contractes regulats en la legislació de contractes del sector públic. En este cas, la seua naturalesa i règim jurídic s'ajustarà al que preveu esta."

Segons el que disposa l'article 6.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara en avant, LCSP), queden exclose de l'àmbit de la mencionada LLei les comandes de gestió regulades en la legislació vigent en matèria de règim jurídic del sector públic.

Quan s'encarregue a una entitat que tinga atribuïda la condició de medi propi es regirà conforme el que preveuen els articles 32 i 33 de la LCSP.

La informació relativa a les comandes de gestió es publica des de gener de 2016.

 

Peu de pàgina

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data d'actualització: gener 2022
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: desembre 2015 
Fonament jurídic: art. 9.1.d de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015); de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 21.2 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023, art. 13.1 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017); art. 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic