Visualització de contingut web

ACCIÓ CONCERTADA

L'acció concertada és una forma de gestió de serveis alternativa a la gestió directa o indirecta dels serveis públics, no econòmics, que realitzen entitats sense ànim de lucre en l'àmbit de les persones. Els acords d'acció concertada són instruments organitzatius de naturalesa no contractual a través dels quals les administracions públiques poden organitzar la prestació de serveis dirigits a les persones.

Més info

Sorgeix a partir de la Directiva 2014/24/UE que afirma expressament que l'aplicació de la normativa contractual pública no és l'única possibilitat de què disposen les autoritats competents per a la gestió dels serveis dirigits a les persones. En aquest sentit i respecte de certs serveis socials, sanitaris i educatius, estableix que les administracions competents per raó de la matèria «continuen tenint llibertat per a prestar per si mateixes aqueixos serveis o organitzar els serveis socials o sanitaris, de manera que no siga necessari celebrar contractes públics, per exemple, mitjançant el simple finançament d'aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions...».

En l'àmbit sanitari poden accedir al règim d'acció concertada les entitats públiques o privades sense ànim de lucre prestadores de serveis sanitaris prèviament autoritzades per l'administració sanitària.

Poden sol·licitar i participar en el règim d'acció concertada de serveis socials les entitats d'iniciativa social, que complisquen els requisits legals i reglamentaris establits. Es considera com a entitat d'iniciativa social les fundacions, associacions, organitzacions de voluntariat i altres entitats sense ànim de lucre que realitzen activitats de serveis socials. Així mateix, es consideren incloses les societats cooperatives qualificades com a entitats sense ànim de lucre conforme a la seua normativa específica.

Convocatòries i Normativa sobre acció concertada

Convocatòries sobre acció concertada

 

Normativa sobre acció concertada

 

Font: òrgans competents en matèria de transparència, sanitat i serveis socials
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgines web externes
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: gener 2018 
Fonament jurídic: art. 21.3 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022), art. 4.e de la Llei 7/2017, de 30 de març, de la Generalitat, sobre acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit sanitari (DOGV núm. 8016, de 06.04.2017) i l'art. 4.1.e del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social (DOGV núm. 8197, de 23.12.2017).