Visualització de contingut web

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data d'actualització del text: març 2018 
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: juny 2014 
Fonament jurídic: art. 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5211 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 55 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular TURISME COMUNITAT VALENCIANA CORPORACIO RADIO I TELEVISION ESPA?OLA- RTVE 13-01-2022 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I LA CORPORACIÓ DE RÀDIO I TELEVISIÓ ESPANYOLA PER A PROMOURE ACCIONS DE PUBLICITAT I COMUNICACIÓ TURÍSTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN RTVE, A TRAVES DE L'ORGANITZACIÓ I CELEBRACIÓ DEL BENIDORM FEST. 968.000,00
 • Turisme
Conveni singular CONS. D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT UNIVERSITAT CAMILO JOSE CELA 05-01-2022 CONVENIO SINGULAR DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA Y LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA EN MATERIA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 0,00
Conveni singular INST. VALENCIÀ D'ART MODERN (IVAM) LES CORTS VALENCIANES 30-12-2021 PRIMERA PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE LES CORTS VALENCIANES I L'INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN (IVAM) PER A LA PROMOCIÓ DE L'ART MODERN 27.100,00
Conveni singular INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA (IVC) 29-12-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA I L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DEL FESTIVAL DE MÚSIQUES I DANSES DE LA MEDITERRÀNIA, POLIRÍTMIA A REALITZAR A LA CIUTAT DE VALÈNCIA DEL 2 A L'11 DE JULIO DE 2021 76.000,00
Conveni singular INST. VALENCIÀ D'ART MODERN (IVAM) FUNDACI? BANC SABADELL 29-12-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA BANC SABADELL I L’INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN (IVAM) PER A LA COL·LABORACIÓ EN L’EXPOSICIÓ “IMAGINARIS MECÁNICS Y TÈCNICS A LA COL.LECCIÓ DE L’IVAM” 50.000,00
Conveni singular AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ASSOCIACIÓ NACIONAL DE TRAMITADORS ASMINISTRATIUS I PROFESSIONALS 28-12-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, LA SOCIETAT INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ, SAU (ISTEC) I L'ASSOCIACIÓ NACIONAL DE TRAMITADORES ADMINISTRATIUS "TA" I PROFESSIONALS "ANTAP", EN RELACIÓ AMB LA PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE DOCUMENTS AMB TRANSCENDÈNCIA TRIBUTÀRIA DAVANT L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA. 0,00
 • Hisenda
Conveni singular AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ASSOCIACI? PROFESSIONAL D'ASSESSORS FISCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (APAFCV) 28-12-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, LA SOCIETAT INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ, SAU (ISTEC) I L'ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'ASSESSORS FISCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (APAFCV), EN RELACIÓ AMB LA PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE DOCUMENTS AMB TRANSCENDÈNCIA TRIBUTÀRIA DAVANT L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA. 0,00
 • Hisenda
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA M?TUES COL?LABORADORES AMB LA SEGURETAT SOCIAL 27-12-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA I LES MÚTUES COL·LABORADORES AMB LA SEGURETAT SOCIAL, PER A DUR A TERME ACTIVITATS DE RASTREIG I VACUNACION COVID-19 0,00
 • Salut
Conveni singular CONS. D'ECONOMIA SOST., SECT. PRODUC., COMERC. I TREBA AJUNTAMENT DE GANDIA 23-12-2021 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL I L’AJUNTAMENT DE GANDIA PER A DONAR SUPORT AL LABORATORI DE CREACIÓ COMERCIAL. 25.000,00
 • Ciència i tecnologia
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA FUNDACI? SOCIAL DISTRICT 22-12-2021 ACORD DE COOPERACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I LA FUNDACIÓ SOCIAL DISTRICT, PER A REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT A L'HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE, HOSPITAL CLÍNIC UNIVERSITARI DE VALÈNCIA, L'HOSPITAL PARE JOFRE I L'HOSPITAL SANT VICENT DEL RASPEIG. 0,00
 • Salut