Visualització de contingut web

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualitzaciódel text: març 2018
Fonament jurídic: art. 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5211 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 55 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular FISABIO FUNDACIÓN DE NEUMOLOGÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 22-10-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ACOLLIT A LA LLEI DEL MECENATGE ENTRE LA FUNDACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA I LA FUNDACIÓ DE PNEUMOLOGIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE D'INVESTIGACION 6.000,00
 • Ciència i tecnologia
Conveni singular CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S. A. (CACSA) BERKLEE 01-06-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CIUTAT DE LES ARTS I DE LES CIÈNCIES SAU I BERKLEE COLLEGE OF MUSIC, DELEGACIÓ DE LA FUNDACIÓ A ESPANYA, PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS MITJANÇANT LA INTERPRETACIÓ MUSICAL EN 2021 I 2022 60.000,00
Conveni singular CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM CONFRARIA DE PESCADORS - SANTA POLA 24-05-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA I LA CONFRARIA DE PESCADORS DE SANTA POLA AMB LA FINALITAT DE COL·LABORAR AMB EL SECTOR PESQUER PER AL COMPLIMENT DELS SEUS FINS. 106.770,00
 • Medi Rural
Conveni singular CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S. A. (CACSA) ECOEMBES Y AVANQUA 24-05-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ECOEMBALAJES ESPAÑA, S. A., CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S.A. I AVANQUA OCEANOGRÀFIC, S.L. PER A DESENVOLUPAR EL PROJECTE “RECICLES” 0,00
Conveni singular CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM CONFRARIA PE??SCOLA 24-05-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA I LA CONFRARIA DE PESCADORS DE PENÍSCOLA AMB LA FINALITAT DE COL·LABORAR AMB EL SECTOR PESQUER PER AL COMPLIMENT DELS SEUS FINS. 48.895,00
 • Medi Rural
Conveni singular CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM CONFRARIA DE PESCADORS - VINARÒS 24-05-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA I LA CONFRARIA DE PESCADORS DE VINARÒS AMB LA FINALITAT DE COL·LABORAR AMB EL SECTOR PESQUER PER AL COMPLIMENT DELS SEUS FINS. 42.178,00
 • Medi Rural
Conveni singular VICEPRESIDÈNCIA I CONS. D'IGUALTAT I POL. INCLUSI. FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO 20-05-2021 CONVENI ENTRE LA VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES I LA FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACCIONS INTEGRADES D'INCLUSIÓ SOCIAL I LLUITA CONTRA LA POBRESA I LA DISCRIMINACIÓ DE LA POBLACIÓ GITANA EN LA COMUNITAT VALENCIANA, CORRESPONENTS AL PROJECTE “ITINERARIS” SELECCIONAT EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU D'INCLUSIÓ SOCIAL I ECONOMIA SOCIAL I EL PROGRAMA OPERATIU D'OCUPACIÓ JUVENIL 160.000,00
Conveni singular CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 18-05-2021 CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA I LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX, PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES FORMATIVES SUBVENCIONADES DURANT L'ANY 2021 15.000,00
 • Medi Rural
Conveni singular CONS. DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOP. I QUALITA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 18-05-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA, I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, PER AL FOMENT D'ACTIVITATS EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA I DADES OBERTES, DURANT L'EXERCICI 2021. 60.000,00
Conveni singular CONS. DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOP. I QUALITA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 17-05-2021 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA, I LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX, PER AL FOMENT D'ACTIVITATS EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA, BON GOVERN, DADES OBERTES I INTEGRITAT INSTITUCIONAL, DURANT L'EXERCICI 2021. 30.000,00