Visualització de contingut web

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data d'actualització del text: març 2018 
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: juny 2014 
Fonament jurídic: art. 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5211 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 55 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular VICEPR. 2A I CONS. D'HABITATGE I ARQUI. BIOCLIMÀTICA MANCOMUNITAT CANAL DE NAVARRÉS 02-11-2022 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE VSCHAB I LA MANCOMUNITAT CANAL DE NAVARRÉS PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE D'INNOVACIÓ CONSISTENT EN LA CONSTITUCIÓ D'UNA OFICINA PER A LA CREACIÓ DE LA FUTURA XARXA D'OFICINES D'HABITATGE XALOC. 69.439,80
 • Habitatge
Conveni singular INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA (IVC) 16-06-2022 CONVENI ENTRE L’INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA I L’AJUNTAMENT DE XÀTIVA PER A LA REALITZACIÓ DEL FESTIVAL MÚSICA I LLETRA A LA CIUTAT DE XÀTIVA DEL 20 DE MAIG AL 3 DE JUNY DE 2022 30.000,00
Conveni marc CONS. DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBL. I MOVILIT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (UPV) 13-06-2022 CONVENI MARC ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT, I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA PER A LA CREACIÓ DE LA CÀTEDRA URBANISME I GÈNERE. 0,00
 • Urbanisme i infraestructures
Conveni singular INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) MANCOMUNITAT ALTO TURIA 08-06-2022 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT I LA MANCOMUNITAT DE L'ALT TÚRIA, PER A L'EMISSIÓ DE CARNET JOVE 0,00
Conveni singular PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES (FVMP) 07-06-2022 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT, I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES PER A COL·LABORAR EN EL FINANÇAMENT DE LES DESPESES DE FUNCIONAMENT DE LA FEDERACIÓ DURANT L’EXERCICI 2022. 800.000,00
 • Sector públic
Conveni singular INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) FUNDACIÓ HORTA SUD DE LA C.V. 03-06-2022 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT I LA FUNDACIÓ HORTA SUD DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A COL·LABORAR EN L'ENFORTIMENT I PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME JUVENIL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DURANT L'EXERCICI 2022. 20.000,00
Conveni singular AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) COL.LEGI OFICIAL D'ECONOMISTES DE LA REGI? DE MURCIA 02-06-2022 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA, LA SOCIETAT INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ, SAU (ISTEC) I EL COL·LEGI OFICIAL D'ECONOMISTES DE LA REGIÓ DE MÚRCIA, EN RELACIÓ AMB LA PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE DOCUMENTS AMB TRANSCENDÈNCIA TRIBUTÀRIA DAVANT L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA. 0,00
 • Hisenda
Conveni singular INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA (IVC) 02-06-2022 CONVENI DE COL¿LABORACI¿ ENTRE L'INSTITUT VALENCI¿ DE CULTURA I LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER A LA REALITZACI¿ DE LES JORNADES #PRIMAVERAMUSICAL EN LA UA 6.000,00
Conveni tipus AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) AJUNTAMENT D'ADEMUZ 31-05-2022 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) I L'AJUNTAMENT D'ADEMUZ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA ALS CONTRIBUENTS EN LA CONFECCIÓ DE DECLARACIONS DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF) DE L'EXERCICI 2021. 2.245,09
 • Hisenda
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA COL?LEGI OFICIAL DE FARMAEUTICS DE ALACANT, COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE VALENCIA, COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE CASTELLÓ 31-05-2022 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I ELS COL·LEGIS OFICIALS DE FARMACÈUTICS D'ALACANT, CASTELLÓ I VALÈNCIA, PER A ESTABLIR LES CONDICIONS DE DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I PAGAMENT DE LES APORTACIONS PER TRACTAMENTS ORTOPROTÈTICS, SUBVENCIONATS PER DECRET 209/2021, DE 23 DE DESEMBRE, DEL CONSELL 0,00
 • Salut
Mostrant 1 - 10 de 6.941 resultats
de 695