Visualització de contingut web

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualitzaciódel text: març 2018
Fonament jurídic: art. 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5211 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 55 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM UNIVERSITAT POLIT?NCIA DE VAL?NCIA 22-04-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTUACIONS DE LA CÀTEDRA DE CANVI CLIMÀTIC PER A L'EXERCICI 2021 45.000,00
 • Medi ambient
Conveni singular VICEPRESIDÈNCIA I CONS. D'IGUALTAT I POL. INCLUSI. UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 21-04-2021 CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ), L'INSTITUT VALENCIÀ D'ATENCIÓ SOCIAL-SANITÀRIA I LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES D'ESTUDIANTS 0,00
Conveni singular CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S. A. (CACSA) HUNG YI 21-04-2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ARTISTA HUNG YI I CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S. A. PER A LA ITINERNACIA DE LES ESCULTURES DE L'ARTISTA PEL TERRITORI ESPAÑOL 0,00
Addenda CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM GRUP DŽACCIÓ PESQUERA LA SAFOR 15-04-2021 ADDENDA DE PRORROGA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL I ELS GRUPS D'ACCIÓ LOCAL DE PESCA PER A L'APLICACIÓ DE L'ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU EN EL MARC DEL FEMP 2014-2020 0,00
 • Medi Rural
Addenda CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM GRUP DŽACCIÓ LOCAL PESQUERA LA PLANA 09-04-2021 ADDENDA DE PRORROGA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL I ELS GRUPS D'ACCIÓ LOCAL DE PESCA PER A L'APLICACIÓ DE L'ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU EN EL MARC DEL FEMP 2014-2020 0,00
 • Medi Rural
Conveni singular CONS. DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOP. I QUALITA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT 09-04-2021 ACORD DE COOPERACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA, I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT PER AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA, LA TRANSPARÈNCIA I EL BON GOVERN EN L'ÀMBIT LOCAL, A TRAVÉS DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES DESTINADES A LES ENTITATS LOCALS DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT, DURANT L'EXERCICI 2021. 300.000,00
Addenda CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM SRA. MARÍA CARIDAD LASSALA GÓMEZ-TRÉNOR, SR. ÁLVARO GÓMEZ-TRÉNOR AGUILAR 09-04-2021 ADDENDA PER LA QUAL ES PRORROGA LA VIGÈNCIA I S'ÀMPLIA L'AMBITO D'APLICACION DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT I UN GRUP DE PROPIETARIS DELS MUNICIPIS DE RIBA-ROJA DE TÚRIA I PATERNA, A L'ENTORN DEL PARATGE DE “LA VALLESA DEL MANDOR” PER A LA GESTIÓ FORESTAL DE LA MUNTANYA DE LA SEUA PROPIETAT, I LA SEUA INTEGRACIÓ AL PARC NATURAL DEL TÚRIA 0,00
 • Medi ambient
Addenda CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM GRUP DŽACCIÓ LOCAL PESQUERA LA MARINA 09-04-2021 ADDENDA DE PRORROGA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL I ELS GRUPS D'ACCIÓ LOCAL DE PESCA PER A L'APLICACIÓ DE L'ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU EN EL MARC DEL FEMP 2014-2020. 0,00
 • Medi Rural
Addenda CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM GRUPO ACCI?N LOCAL BAH?A SANTA POLA 09-04-2021 ADDENDA DE PRORROGA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL I ELS GRUPS D'ACCIÓ LOCAL DE PESCA PER A L'APLICACIÓ DE L'ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU EN EL MARC DEL FEMP 2014-2020. 0,00
 • Medi Rural
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA MINISTERI DE SANITAT 08-04-2021 CONVENI ENTRE EL MINISTERI DE SANITAT I LA GENERALITAT VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA SOBRE L'ADHESIÓ A L'ÚS DE L'APLICACIÓ “RADAR COVID” 0,00
 • Salut