Visualització de contingut web

Auditoria Ciutadana

Què és l'Auditoria Ciutadana?

L'auditoria ciutadana per a la transparència en la contractació pública és el mecanisme de rendició de comptes on els ciutadans i les ciutadanes s'organitzen i mobilitzen per a avaluar o auditar l'exercici del govern i les decisions de polítiques públiques en matèria de contractació. Es tracta d'un procés que naix i s'organitza exclusivament des de la societat civil i on les institucions tenen el deure de facilitar el que siga necessari perquè l'auditoria siga exitosa.

És una iniciativa amb dos objectius clars: previndre la corrupció en la contractació pública i millorar l'eficiència en la gestió pública. Per a això s'utilitzen una sèrie de ferramentes pactades que reforcen la transparència i la participació.

Amb això es perseguix convertir a la Generalitat en referent per a la ciutadania i altres administracions en matèria de transparència i bon govern, com una administració íntegra, democràtica i eficaç, tal com apareix definit en l'objectiu 3.1 de l'annex Memòria d'Actuacions, del pressupost de la Generalitat.

Primera experiència pilot d'Auditoria Ciutadana a la Comunitat Valenciana

La Generalitat va decidir que l'objecte d'esta primera auditoria, com a experiència pilot, fora la supervisió d'un contracte d'obres de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en concret la construcció d'una escola. Per a això, es va realitzar una licitació pública. L'entitat Transparència Internacional Espanya va ser el licitador a qui se li va adjudicar el contracte per un import de 16.456 € IVA inclòs (Consulta el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques i el Contracte).

En ell es van definir els elements essencials:

  • La necessitat de comptar amb avaluadors independents experts en dos àrees: per un costat en obra pública i per un altre en l'àrea jurídica, administrativa i de contractació. Són els encarregats d'analitzar la documentació, sol·licitar documents addicionals si ho consideren, elaborar els indicadors que reflectixen els punts que es van a mesurar i analitzar en quina mesura l'obra auditada complix amb dites indicadores.
  • La creació d'una comissió de seguiment, que està composta per dos representants de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, dos de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i dos de Transparència Internacional Espanya, a les reunions periòdiques (Consulta les actes de les reunions: Acta d'1 de febrer de 2018, Acta de 14 de febrer de 2018Acta de 22 de juny de 2018, Acta de 18 d'octubre de 2018 i Acta de 19 de febrer de 2019) de la qual poden assistir els avaluadors. Esta comissió va aprovar les seues normes pròpies de funcionament així com l'elecció de l'escola sobre la qual tindria lloc l'auditoria, el col·legi "El Rajolar" d'Aldaia.
  • El compromís de la Generalitat de donar accés als auditors a tots els documents continguts en l'expedient, així com de col·laborar en el desenrotllament adequat del projecte. Este compromís s'estén des dels primers documents en què es valora la mateixa necessitat de construir l'obra i la seua ubicació, fins a l'adjudicació de l'execució de l'obra.
  • Una entitat externa, en este cas Transparència Internacional Espanya, que coordinara amb autonomia els elements necessaris per al seu correcte funcionament, especialment:
  1. La participació en l'elaboració del text del pacte que definix el contingut específic del projecte (per exemple, en les normes internes de funcionament de la comissió, en l'elecció del col·legi a auditar, en la distribució de temps, etc.).
  2. Un pla de formació específic dirigit a empleats públics.
  3. La gestió dels avaluadors auditors (incloent la seua elecció, la garantia de la seua independència i retribució).
  4. El trasllat a la ciutadania de la valoració realitzada.
  5. La verificació de si les parts involucrades s'han compromés i mantingut una conducta íntegra.
  6. La formulació de proposicions a l'administració que milloren l'eficàcia de la gestió o possibles mesures de prevenció, detecció i solució d'irregularitats.

D'esta manera, la ciutadania es fa partícip del procés d'auditoria realitzat.

Consulte el perfil del grup monitor

Més informació - Documents corresponent a les accions formatives

Documentació facilitada en la jornada formativa Auditoria ciutadana en la contractació publica, celebrada en sessió doble, els dies 19 i 20 d'abril de 2018:
 

 

Documentació facilitada en la jornada formativa Auditoria ciutadana en la contractació pública: conclusions, celebrada el dia 27 de novembre de 2018:

Peu de pàgina

Font: òrgan competent en matèria de transparència
Data d'actualització: abril 2019
Periodicitat: no es preveuen actualitzacions
Data de creació: agost 2018
Fonament: Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, i Transparència Internacional Espanya (2 de juliol de 2018)