Visualització de contingut web

Consulteu els tipus de comptes bancaris de la Generalitat

 • Operatius: Comptes on tresoreria situa els fons i realitza pagaments, estan vinculats a pòlisses de crèdit.
 • Caixes fixes: Comptes destinats a efectuar pagaments d'habilitacions de conselleries.
  • Caixes fixes operatives: Disposen de fons que són transferits diariàment als comptes de les caixes fixes gestores per a cobrir els pagaments realitzats per aquestes.
  • Caixes fixes gestores: Disposen d'un límit de crèdit. Gestionen els pagaments i barren el saldo diari al compte de caixa fixa operativa. Comencen i acaben el dia amb saldo zero.
 • Comptes de fons a justificar: Comptes oberts de forma excepcional per a determinats casos a petició de l´òrgan competent i per un període de temps concret. (Ex. Gastos electorals).
 • Comptes de fiances urbanes: Comptes on queden dipositats els fons en concepte de fiances d'arrendaments urbans.
  • Comptes restringits de fiances: On s'ingressen i tornen les fiances. Bolquen el saldo diàriament al compte de fiances.
 • Comptes de dipòsits/consignacions: Comptes on queden dipositats els fons de fiances mitjançant concerts i altres dipòsits.
 • Comptes de fiances contractes: Comptes on queden dipositats els fons de fiances per contracte.
 • Comptes restringits:
  • Restringits d'ingressos: Comptes de les conselleries on s'ingressen imports per diversos conceptes, comptes receptors d'algun tipus de taxa o preu públic. 
  • Restringits amb normativa pròpia: Ex: Els comptes de fons europeus.
  • Restringits de recaptació de tributs: Comptes on es paga la recaptació de tributs i taxes la gestió dels quals correspon als SSTT de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Barren quinzenalment els saldos als comptes operatius.
  • Restringits devolució d'ingressos/pagaments SSTT: Utilitzats pels Serveis Territorials d'Hisenda per a la devolució d'ingressos indeguts. Barren setmanalment els saldos negatius a comptes operatius.
 • Préstecs a curt termini: Comptes associats a l'obertura d'un préstec a curt termini.
 • Compte de crèdit: Comptes de crèdit associats a un compte operatiu. Tenen saldo negatiu o zero en funció de l'import disposat.
 • Altres comptes: Comptes diversos no pertanyents a cap grup dels anteriors.