Visualització de contingut web

Representació Sindical

En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat el dret de representació del personal empleat públic s'exerceix a través dels òrgans unitaris següents: les juntes de personal, en el cas del personal funcionari i estatutari, i els comités d'empresa, per al personal laboral.

Els òrgans legitimats per a la negociació col·lectiva son les meses de negociació, integrades per l'administració i les organitzacions sindicals amb representació suficient, d'acord amb els articles 6.3.c, 7.1. i 7.2. de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 de agosto, de Llibertat Sindical. El dret de representació i negociació col·lectiva del personal empleat públic també ve regulat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Representació sindical

 • Quadre resum amb la representació sindical del personal al servei de la Administració de la Generalitat, del personal de institucions sanitàries, del personal docent no universitari i del personal de la Administració de justícia Pública
 • Representació sindical del personal al servei de la Administració de la Generalitat
  • 2023:
   • Alliberats sindicals a 31 de maig de 2023 (format PDF)
   • Representació sindical i unitària (format PDF)
  • 2018: Representació sindical i unitària (format PDF)
 • Representació sindical del personal al servei de institucions sanitàries
  • 2022: representació sindical, crèdit horari i alliberats sindicals (formato PDF)
  • 2019: representació sindical, crèdit horari i alliberats sindicals (format ODS)
 • Representació sindical d'educació, personal docent no universitari
 • Representació sindical del personal de la Administració de justícia
  • 2022: representació sindical, crèdit horari i alliberats sindicals (format PDF)
 • Representació sindical del personal laboral: professorat de religió
  • 2023: representació sindical, crèdit horari i alliberats sindicals (format PDF)
  • 2014: (format PDF)

 

 

Font: òrgan competent en matèria de funció pública, de personal de institucions sanitàries, personal docent no universitari i de personal de l'Administració de justícia
Data d'actualització: setembre 2023
Periodicitat: quadriennal
Data de creació: gener 2016
Fonament: art. 14.2.a) 8º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i art. 31.7 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa1510 de l'índex de transparència DYNTRA