HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Antonia Serna Serrano

  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Secretària autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica
  • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
  • Cessament: 25/07/2023
  • Nomenament: 12/01/2021 DOGV

La Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica, dependent de la persona titular de la conselleria, és l'òrgan superior al qual correspon dirigir i coordinar els òrgans directius adscrits sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en aquesta. De la secretaria autonòmica depenen les direccions generals incloses en aquesta secció.

Correspon a la Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica exercir les competències establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, educació per a la ciutadania global, implementació transversal i seguiment de l'Agenda 2030, qualitat i memòria democràtica, responsabilitat social i foment de l'autogovern.

La Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica dirigeix i coordina la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament i la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern. 

Fuente: Funciones

 
 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

  • Sou i complements i: 66.296,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Indemnització per residència i: 9.281,48 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

  • Retribució íntegra i: 75.577,76 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 25/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 39.273,56 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 62.454,54 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Compte corrent BANC SANTANDER 5.747,62 €
Total: 5.747,62 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
SsangYong Korando 8.500,00 €
SsangYong Tívoli 6.500,00 €
Total: 15.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Crèdit Hipotecari 140.359,10 €
Crèdit Vehicle 2.086,50 €
Crèdit vehicle 3.200,00 €
Total: 145.645,60 €

Presentada el 07/02/2021 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 39.273,56 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 62.454,54 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Compte corrent BANC SANTANDER 2.457,74 €
Total: 2.457,74 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
SsangYong Korando 8.500,00 €
SsangYong Tívoli 6.500,00 €
Total: 15.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Crèdit Hipotecari 155.489,26 €
Crèdit Consum 3.984,40 €
Crèdit Vehicle 6.876,83 €
Crèdit vehicle 6.500,00 €
Total: 172.850,50 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 25/09/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 68.424,04 €
Rendiment de capital immobiliari 457,95 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 4,84 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 67.489,46 €
Rendiment de capital immobiliari 501,47 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,26 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 02/12/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 71.436,04 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 0,55 €
Rendiment de capital immobiliari 459,90 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 07/02/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 67.399,19 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 9,03 €
Rendiment de capital inmobiliari 461,17 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 07/02/2021

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES Activitat parlamentària DIPUTADA ELECTA 02/05/2019 11/01/2021 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 01/07/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comité Técnico del 40 Aniversario EACV Presidenta 23/12/2021 Pública
Comité Organizador del 40 Aniversario EACV Vicepresidenta 23/12/2021 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE RESPONSABILITAT SOCIAL VICEPRESIDENTA 12/01/2021 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT Vicepresidenta 12/01/2021 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA VOCAL 12/01/2021 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA VOCAL 12/01/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 24/03/2022 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comité Técnico del 40 Aniversario EACV Presidenta 23/12/2021 Pública
Comité Organizador del 40 Aniversario EACV Vicepresidenta 23/12/2021 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE RESPONSABILITAT SOCIAL VICEPRESIDENTA 12/01/2021 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT VOCAL 12/01/2021 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA VOCAL 12/01/2021 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA VOCAL 12/01/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 24/03/2022 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comité Técnico del 40 Aniversario EACV Presidenta 23/12/2021 Pública
Comité Organizador del 40 Aniversario EACV Vicepresidenta 23/12/2021 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE RESPONSABILITAT SOCIAL VICEPRESIDENTA 12/01/2021 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT VOCAL 12/01/2021 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA VOCAL 12/01/2021 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA VOCAL 12/01/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 10/02/2021 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSELL VALENCIÀ DE RESPONSABILITAT SOCIAL VICEPRESIDENTA 12/01/2021 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT VOCAL 12/01/2021 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA VOCAL 12/01/2021 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA VOCAL 12/01/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 18/10/2023 Desocupació

Presentada el 17/02/2021 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 17/02/2021

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae