alts càrrecs

<< Ves enrere
  • Antonio Esparza Sanz

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • President de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària
  • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
  • Nomenament: 06/10/2020 DOGV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
  • esparza_antsan@gva.es
  • 961 208 379

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

L'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària té per objecte exercir les competències de la seguretat del sistema ferroviari de competència de la Generalitat i es constitueix com a autoritat responsable. 

Corresponen a la Presidència de l'Agència les atribucions següents:

a) Exercir la superior representació institucional de l'agència en totes les seues relacions amb entitats públiques i privades i la signatura dels actes i acords de competència del Consell Rector.

b) Exercir el govern de l'Agència i el règim disciplinari del seu personal, en els termes previstos en les disposicions vigents.

c) Formular proposta de nomenament de la persona titular de la Direcció General.

d) Exercir les potestats administratives que s'atribueixen a l'agència i que no corresponguen a un altre òrgan, especialment la potestat sancionadora per infraccions greus i molt greus

e) Presidir les sessions de Consell Rector, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre'ls per causes justificades.

f) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i fixar l'ordre del dia, tenint en compte, si escau, les peticions dels i les vocals sempre que hagen estat formulades amb 48 hores d'antelació per a la seua inclusió en aquest document.

g) Dirimir amb el seu vot els empats, a l'efecte d'adoptar acords.

h) Visar les actes i certificacions dels acords de l'òrgan.

i) Fer aquelles altres tasques que siguen inherents a la Presidència del Consell Rector.

j) Dirigir els treballs del Consell i decidir el repartiment de tasques de les persones membres i de la Direcció General en el marc de les competències atribuïdes en la llei reguladora de la seguretat ferroviària i en l'estatut de l'agència.

k) Realitzar aquelles funcions que siguen inherents a la Presidència i que no siguen atribuïdes a altres òrgans

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Transfesa Logistics S.A. Transporte y logística Director de operaciones ferroviarias 01/06/2016 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària Autoridad responsable en la seguridad del sistema ferroviario de competencia de la Generalitat Presidente 06/10/2020 Pública
Transfesa Logistics Transporte y logística Director de operaciones ferroviarias 01/06/2016 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 50 Vivendes Valencia/València Espanya 93.061,38 €
Nua propietat 50 Garatge Valencia/València Espanya 4.363,88 €
Nua propietat 50 Altres immobles urbans Castellón/Castelló Espanya 7.057,19 €
Nua propietat 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 7.059,51 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 167.216,74 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
113.263,29 €
Total: 113.263,29 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 18.894,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
8.324,49 €
9.526,55 €
Total: 17.851,04 €
Plans de pensions.
Descripció Import
6.232,77 €
2.300,91 €
Total: 8.533,68 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 82.414,52 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 3.491,61 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 4.701,01 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 64.736,56 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos