Visualització de contingut web

Deute públic

Informació sobre el deute públic de la Generalitat, amb indicació de la seua evolució, de l'endeutament per habitant i l'endeutament relatiu.
 
  • Deute viu
  • Endeutament per habitant
  • Endeutament relatiu
  • Operacions de préstec, crèdit i emissions de deute públic

 

Consulte la informació sobre el deute públic de la Generalitat en format reutilitzable (format xlsx)

 

DEUTE FINANCER O DEUTE VIU

Per a sufragar els serveis públics, la Comunitat Valenciana obté  finançament a través de diferents fórmules, com emissions de deute o préstecs. Aquestes operacions poden contractar-se a curt, mitjà o llarg termini. Així, els períodes d'amortització són variats, podent ser de diversos anys o inclús de lustres. En cada exercici, es pot amortitzar part d'aquestes quantitats, refinançar-ne una altra part i continuar captant finançament en funció de les necessitats.
 
El deute financer, o deute viu, és la suma dels imports pendents d'amortitzar a hores d'ara.
 
L'estoc de Deute viu a 30 de setembre de 2022 de la Comunitat Valenciana, és de 53.923 milions d'euros.
 

 

Evolució del deute viu en la Comunitat Valenciana
(milions d'euros)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3T2022
9.420 10.532 11.270 11.906 13.696 16.113 20.119 21.860 30.065 32.459 37.422 42.003 44.663 46.187 47.084 48.440 50.807 53.820 53.923

 

 

Font: Banc d'Espanya i Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

El Deute viu a 30 de setembre de 2022 de la Comunitat Valenciana per instruments financers, es compon de 452 milions d'euros en bons i pagarés (1%); 8.148 milions d'euros en préstecs amb entitats financeres (15%); 45.068 milions d'euros en el fons de finançament de comunitats autònomes (83%); i 255 milions en altres (1%).
 

 

 

Deute de la Comunitat Valenciana a 30 de setembre de 2022 per instruments financers 

(milions d'euros)

Bons i pagarés Préstecs amb entitats financeres  Préstecs amb entitats financeres no residents Fons de finançament a comunitats autònomes Associacions públic – privades TOTAL
452 6.116 2.032 45.068 255 53.923

 

 

Font: Banc d'Espanya i Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

 

ENDEUTAMENT PER HABITANT

L'índex relatiu al deute per càpita, o endeutament per habitant, s'obté dividint el deute total existent a una data determinada entre el nombre d'habitants.
 
Deute per habitant = Volum deute viu / Nombre d'habitants (*)
 
(*) Xifres oficials de població. Dades provisionals a 01/07/2022.
 
El deute per habitant corresponent a 30 de setembre de 2022 és de 10.560 €/habitant.
 
Açò suposa que cada valencià i/o valenciana hauria d'haver destinat 10.560 euros per a poder sufragar completament el deute autonòmic existent a 30 de setembre de 2022.
 

 

Evolució de l'endeutament per habitant en la Comunitat Valenciana
(euros per habitant)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 3T2022
2.063 2.250 2.347 2.416 2.749 3.229 4.024 4.364 6.029 6.549 7.576 8.516 9.050 9.338 9.464 9.631 10.067 10.611 10.560

 

 

Font: Banc d'Espanya, INE i Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

 

ENDEUTAMENT RELATIU RESPECTE AL PIB REGIONAL

Una altra fórmula molt utilitzada per a avaluar l'endeutament consisteix a relacionar-lo amb el Producte Interior Brut, amb l'objecte de comprovar el percentatge que representa el deute sobre el PIB.

Endeutament relatiu respecte al PIB = Deute Total/PIB

L'endeutament relatiu respecte al PIB a 30 de setembre de 2022 de la Comunitat Valenciana és del 44,50 %.

Açò suposa que a la Comunitat Valenciana, per amortitzar el deute viu existent a 30 de setembre de 2022, de cada 100 euros que es produeixen en un any, es deurien destinar 44,50 euros a cancel·lar deute.

L'increment notable en el 2020 d'aquesta ràtio obeeix tant a la caiguda abrupta estimada del PIB a conseqüència de la COVID 19 com a l'increment del deute. Aquesta situació s'ha regularitzat parcialment per l'increment del PIB que s'ha produït en el 2021 i en els nou primers mesos del 2022.

Evolució de l'endeutament respecte al PIB en la Comunitat Valenciana
(percentatge)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3T2022
11,30% 11,70% 11,50% 11,40% 12,70% 15,80% 19,80% 21,90% 31,60% 34,40% 38,90% 42,00% 43,30% 42,90% 42,10% 41,80% 48,50% 47,80% 44,50%

 

Font: Banc d'Espanya, INE i Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

 

ENDEUTAMENT RELATIU RESPECTE AL PRESSUPOST

A més de l'anterior, també hi ha una altra forma de calcular l'endeutament relatiu, i és posant-lo en relació amb el pressupost de la Comunitat Autònoma.
 
Endeutament relatiu respecte al pressupost = Deute autonòmic/Pressupost autonòmic (ingressos corrents consolidats liquidats)
 
L'endeutament relatiu respecte al pressupost d'ingressos corrents consolidats liquidats de la Comunitat Valenciana es de 317% en 2021. Si ho calculem tenint en compte el deute de l'Administració General, el ràtio descendeix al 313%.
 
Açò suposa que, si la Generalitat haguera destinat íntegrament els seus ingressos corrents en 2021 per a pagar el deute, hauria necessitat multiplicar-los per quasi 3,2  només per a aquest fi, o el que és el mateix, necessita els ingressos corrents de 3,2 anys  per a liquidar el deute.
 

 

Evolució de l'endeutament respecte al pressupost de la Comunitat Valenciana
(percentatge)

Deute Comunitat Valenciana / Ingressos Corrents

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
101% 100% 89% 95% 114% 128% 179% 218% 289% 308% 363% 401% 379% 357% 352% 349% 317% 317%

 

Deute Administració General / Ingressos Corrents

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
73% 67% 58% 60% 64% 76% 113% 141% 234% 261% 328% 369% 357% 340% 340% 340% 310% 313%

 

 

Font: Banc d'Espanya, Ministeri d'Hisenda i Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. 
Periodicitat: trimestral
Data d'actualització: gener 2023

 

 

OPERACIONS DE PRÉSTEC, CRÈDIT I EMISSIONS DE DEUTE PÚBLIC

Les operacions de préstec i emissions de dubte públic de la Generalitat a 31 de desembre de 2021, publicades en el Compte General 2021 les podem consultar en els següents enllaces:

 

Les operacions de préstec, crèdit i emissions de deute que es van realitzant durant l'any 2022:

 

 

Font: òrgan competent en matèria de finançament
Data d'actualització: gener 2023
Periodicitat: trimestral
Data de creació: octubre 2016
Fonament jurídic: art. 9.1.j) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) de manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art 18.1 i 18.4 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i l'art. 15.4 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa431, dccaa432, dccaa433, dccaa434 i dccaa435 de l'índex de transparència DYNTRA i indicadors núm. 46 i 47 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional