Visualització de contingut web

Deute públic

Informació sobre el deute públic de la Generalitat, amb indicació de la seua evolució, de l'endeutament per habitant i l'endeutament relatiu.
 

 

Consulte la informació sobre el deute públic de la Generalitat des de 2004 fins al 2023 en format reutilitzable (Descarregar xlsx)

 

DEUTE FINANCER O DEUTE VIU

Per a sufragar els serveis públics, la Comunitat Valenciana obté  finançament a través de diferents fórmules, com emissions de deute o préstecs. Aquestes operacions poden contractar-se a curt, mitjà o llarg termini. Així, els períodes d'amortització són variats, podent ser de diversos anys o inclús de lustres. En cada exercici, es pot amortitzar part d'aquestes quantitats, refinançar-ne una altra part i continuar captant finançament en funció de les necessitats.

El deute financer, o deute viu, és la suma dels imports pendents d'amortitzar a hores d'ara.

L'estoc de Deute viu a 31 de decembre de 2023 de la Comunitat Valenciana, és de 57.993 milions d'euros.

Evolució del deute viu en la Comunitat Valenciana
(milions d'euros)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.420 10.532 11.270 11.906 13.696 16.113 20.119 21.860 30.065 32.459 37.422 42.003 44.663 46.187 47.084 48.440 50.807 53.820 55.033 57.993

Font: Banc d'Espanya i Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

El Deute viu a 31 de desembre de 2023 de la Comunitat Valenciana per instruments financers, es compon de 353 milions d'euros en bons i pagarés (0,6%); 7.387 milions d'euros en préstecs amb entitats financeres (12,7%); 50.083 milions d'euros en el fons de finançament de comunitats autònomes (86,4%); i 170 milions en altres (0,3%).

 

Deute de la Comunitat Valenciana a 31 de desembre de 2023 per instruments fin

Bons i pagarés Préstecs amb entitats financeres  Préstecs amb entitats financeres no residents Fons de finançament a comunitats autònomes Associacions públic – privades TOTAL
353 5.579 1.808 50.083 170 57.993

 

Font: Banc d'Espanya i Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

 

ENDEUTAMENT PER HABITANT

L'índex relatiu al deute per càpita, o endeutament per habitant, s'obté dividint el deute total existent a una data determinada entre el nombre d'habitants.

Deute per habitant = Volum deute viu / Nombre d'habitants (*)

(*)Estadística Contínua de Població ECP.

El deute per habitant corresponent a 31 de desembre de 2023 és de 10.908 €/habitant.

Açò suposa que cada valencià i/o valenciana hauria d'haver destinat 10.908 euros per a poder sufragar completament el deute autonòmic existent a 31 de desembre de 2023.

Evolució de l'endeutament per habitant en la Comunitat Valenciana
(euros per habitant)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 2022 2023
2.063 2.250 2.347 2.416 2.749 3.229 4.024 4.364 6.027 6.544 7.568 8.503 9.034 9.315 9.437 9.599 10.025 10.536 10.550 10.908

Font: Banc d'Espanya, INE i Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

 

ENDEUTAMENT RELATIU RESPECTE AL PIB REGIONAL

Una altra fórmula molt utilitzada per a avaluar l'endeutament consisteix a relacionar-lo amb el Producte Interior Brut, amb l'objecte de comprovar el percentatge que representa el deute sobre el PIB.

Endeutament relatiu respecte al PIB = Deute Total/PIB

L'endeutament relatiu respecte al PIB a 31 de desembre de 2023 de la Comunitat Valenciana és del 42,20%.

Açò suposa que a la Comunitat Valenciana, per amortitzar el deute viu existent a 31 de desembre de 2023, de cada 100 euros que es produeixen en un any, es deurien destinar 42,20 euros a cancel·lar deute.

L'increment notable en el 2020 d'aquesta ràtio obeeix tant a la caiguda abrupta del PIB a conseqüència de la COVID 19 com a l'increment del deute. Aquesta situació s'ha regularitzat parcialment per l'increment del PIB que s'ha produït en els períodes següents.

 

Evolució de l'endeutament respecte al PIB en la Comunitat Valenciana
(percentatge)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11,30% 11,70% 11,50% 11,40% 12,70% 15,90% 19,90% 21,90% 31,60% 34,40% 38,80% 41,90% 43,20% 47,80% 42,10% 41,90% 48,50% 46,90% 43,50% 42,20%

 

Font: Banc d'Espanya, INE i Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

 

ENDEUTAMENT RELATIU RESPECTE AL PRESSUPOST

A més de l'anterior, també hi ha una altra forma de calcular l'endeutament relatiu, i és posant-lo en relació amb el pressupost de la Comunitat Autònoma.

Endeutament relatiu respecte al pressupost = Deute autonòmic/Pressupost autonòmic (ingressos corrents consolidats liquidats)

L'endeutament relatiu respecte al pressupost d'ingressos corrents consolidats  de la Comunitat Valenciana es de 320% en 2023. Si ho calculem tenint en compte el deute de l'Administració General, el ràtio descendeix al 317%.

Açò suposa que, si la Generalitat haguera destinat íntegrament els seus ingressos corrents en 2023 per a pagar el deute, hauria necessitat multiplicar-los   per 3,2  només per a aquest fi, o el que és el mateix, necessita els ingressos corrents de 3,2 anys  per a liquidar la deute.

 

Evolució de l'endeutament respecte al pressupost de la Comunitat Valenciana
(percentatge)

Deute Comunitat Valenciana / Ingressos Corrents

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
102% 98% 93% 92% 107% 123% 173% 210% 287% 308% 354% 394% 379% 354% 351% 345% 315% 316% 354% 320%

 

Deute Administració General / Ingressos Corrents

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
74% 66% 61% 58% 60% 73% 109% 136% 232% 261% 319% 363% 356% 337% 340% 336% 308% 311% 351% 317%

 

Font: Banc d'Espanya, Ministeri d'Hisenda i Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. 
Periodicitat: trimestral
Data d'actualització: gener 2024

 

OPERACIONS DE PRÉSTEC, CRÈDIT I EMISSIONS DE DEUTE PÚBLIC

Operacions de préstec i emissions de dubte públic de la Generalitat a 31 de desembre de l'any corresponent, publicades en el Compte General:

2021

  • Deute viu a 31 de desembre de 2021. Situació i moviment dels deutes. Deutes al cost amortitzat (Descarregar PDF
  • Línies de crèdit a 31 de desembre de 2021 (Descarregar PDF)

2022

  • Deute viu a 31 de desembre de 2022. Situació i moviment dels deutes. Deutes al cost amortitzat (Descarregar PDF
  • Línies de crèdit a 31 de desembre de 2022 (Descarregar PDF)

 

Les operacions de préstec, crèdit i emissions per trimestres

 

Font: òrgan competent en matèria de finançament
Data d'actualització: abril 2024
Periodicitat: trimestral
Data de creació: octubre 2016
Fonament jurídic: art 18.1 i 18.4 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 15.4 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa431, dccaa432, dccaa433, dccaa434 i dccaa435 de l'índex de transparència DYNTRA i indicadors núm. 46 i 47 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional