Visualització de contingut web

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

  • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
     
  • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
     
  • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualitzaciódel text: març 2018
Fonament jurídic: art. 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5211 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 55 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Convenis firmats per exercici
Exercici Nombre de convenis Percentatge
1997 1 0,02%
2002 1 0,02%
2003 1 0,02%
2004 1 0,02%
2005 1 0,02%
2006 1 0,02%
2008 1 0,02%
2009 2 0,03%
2011 2 0,03%
2012 1 0,02%
2013 2 0,03%
2014 1.040 17,75%
2015 458 7,82%
2016 781 13,33%
2017 694 11,85%
2018 714 12,19%
2019 1.006 17,17%
2020 902 15,40%
2021 250 4,27%
TOTAL 5.859 100,00%
Nombre total de convenis firmats segons vigència
Vigent No vigent
919 4940
Nombre de convenis firmats per exercici i import
Exercici < 20.000 € 20.001 - 50.000 € 50.001 - 100.000 € 100.001 - 500.000 € 500.001 - 1.000.000 € > 1.000.001 € Total
1997 1 0 0 0 0 0 1
2002 0 0 0 0 0 1 1
2003 1 0 0 0 0 0 1
2004 1 0 0 0 0 0 1
2005 1 0 0 0 0 0 1
2006 1 0 0 0 0 0 1
2008 1 0 0 0 0 0 1
2009 2 0 0 0 0 0 2
2011 2 0 0 0 0 0 2
2012 1 0 0 0 0 0 1
2013 2 0 0 0 0 0 2
2014 870 77 19 41 18 15 1.040
2015 337 47 15 29 17 13 458
2016 509 138 49 57 8 20 781
2017 421 116 42 85 16 14 694
2018 410 114 57 87 14 32 714
2019 599 167 80 107 14 39 1.006
2020 428 197 103 110 20 44 902
2021 122 62 26 20 3 17 250
TOTAL 3.709 918 391 536 110 195 5.846

Percentatge de convenis firmats per exercici i import
Exercici < 20.000 € 20.001 - 50.000 € 50.001 - 100.000 € 100.001 - 500.000 € 500.001 - 1.000.000 € > 1.000.001 €
1997 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,51%
2003 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2004 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2005 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2006 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2008 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2011 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2012 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2013 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2014 23,46% 8,39% 4,86% 7,65% 16,36% 7,69%
2015 9,09% 5,12% 3,84% 5,41% 15,45% 6,67%
2016 13,72% 15,03% 12,53% 10,63% 7,27% 10,26%
2017 11,35% 12,64% 10,74% 15,86% 14,55% 7,18%
2018 11,05% 12,42% 14,58% 16,23% 12,73% 16,41%
2019 16,15% 18,19% 20,46% 19,96% 12,73% 20,00%
2020 11,54% 21,46% 26,34% 20,52% 18,18% 22,56%
2021 3,29% 6,75% 6,65% 3,73% 2,73% 8,72%
TOTAL 63,45% 15,70% 6,69% 9,17% 1,88% 3,34%
Nombre de convenis firmats per cada conselleria/entitat
Conselleria/Entitat 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 24 27 26 18 21 7 129
VICEPRESIDÈNCIA I CONS. D'IGUALTAT I POL. INCLUSI. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 56 22 20 31 23 11 170
CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 8 10 31 15 15 12 2 97
CONS. DE JUSTÍCIA, ADMON. PUB., REF. DEMOCR. I LIBERT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 11 24 20 0 0 71
CONS. D'EDUCACIÓ, INVESTIGAC., CULTURA I ESPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 139 92 20 0 0 0 269
CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 54 44 46 36 41 16 259
CONS. D'ECONOMIA SOST., SECT. PRODUC., COMERC. I TREBA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 43 42 66 69 86 12 329
CONS. D'AGRICULT., M. AMB., CANVI CLIM. I DESEN. RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 84 94 88 13 0 0 307
CONS. D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERT. TERRITORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 13 40 20 0 0 101
CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 29 35 30 18 0 0 119
CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 99 60 240
CONS. DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRAC. PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 44 21 93
CONS. DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOP. I QUALITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 39 26 78
CONS. DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBL. I MOVILIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 18 14 55
CONS. D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 126 8 260
CONS. D'INNOVACIÓ, UNIVERSIT., CIÈNCIA I S. DIGITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 6 27
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 10 0 0 0 0 0 0 58
CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ I JUSTÍCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 15 0 0 0 0 0 0 141
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I AGRIC. PESCA, ALIM. AIGU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 11 0 0 0 0 0 0 56
CONSELLERIA DE SANITAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 32 0 0 0 0 0 0 80
CONSELLERIA D'ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I EMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 17 0 0 0 0 0 0 49
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 28 0 0 0 0 0 0 171
CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 11 0 0 0 0 0 0 30
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCT., TERRIT. I M. AMBIENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 9 0 0 0 0 0 0 63
VICEPR. 2A I CONS. D'HABITATGE I ARQUI. BIOCLIMÀTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 32 0 33
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 25 8 3 40
AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 0 0 0 12
AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 9
INSTITUT SUPERIOR D'ENSENYANCES ARTÍST. (ISEACV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 5
INSTITUT VAL. D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 46 62 40 18 7 11 7 254
INSTITUT VALENCIÀ D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 71 32 48 26 190
IVAJ. GVAJOVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 8 43 25 0 0 0 0 110
LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 135 28 3 167
SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 30 29 23 60 0 0 0 181
AGÈNCIA VAL. D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 9
AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 44 0 0 0 0 0 0 305
AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 91 66 8 0 0 0 181
ENTITAT D'INFRAESTRUCTURES GENERALITAT (EIGE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 0 0 0 0 14
ENTITAT PÚBLICA DE SANEJ. AIGÜES RESIDUALS (EPSAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 6 0 0 6 0 0 24
ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVHA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
INST. VALENCIÀ D'ART MODERN (IVAM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 6 6 2 0 29
INSTITUT VAL. DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL(IVACE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 33 41 36 55 53 23 16 276
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA (IVC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 6 11 11 8 11 5 1 133
TURISME COMUNITAT VALENCIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 76 133 0 280
CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S. A. (CACSA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 0 29 25 28 11 10 126
FISABIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 111 70 1 183
FUNDACIÓ CENTRE ESTUDIS AMB. MEDITERRANI (CEAM) 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 3 3 4 5 1 3 0 0 28
FUNDACIÓ D'AYUDA VÍCTIMES DELICTE -FAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
TOTAL 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 0 2 1 2 1.039 458 781 694 714 1.006 901 250 5.857
Nombre i percentatge de convenis totals firmats per cada matèria
Matèria Nombre de convenis Percentatge
Ciència i tecnologia 680 16,82%
Comerç 96 2,38%
Cultura i oci 61 1,51%
Demografia 75 1,86%
Esport 66 1,63%
Economia 47 1,16%
Educació 687 17,00%
Ocupació 211 5,22%
Energia 7 0,17%
Hisenda 62 1,53%
Indústria 61 1,51%
Legislació i justícia 169 4,18%
Medi ambient 113 2,80%
Medi Rural 522 12,91%
Salut 264 6,53%
Sector públic 49 1,21%
Seguretat 83 2,05%
Societat i benestar 79 1,95%
Transport 51 1,26%
Turisme 380 9,40%
Urbanisme i infraestructures 152 3,76%
Habitatge 127 3,14%
TOTAL 4.042 100,00%