Visualització de contingut web

Actes

Ací trobarà les actes de les reunions del ple del Consell de la Generalitat.

Consulte les notes de premsa elaborades pel Gabinet de Comunicació (enllaç a pàgina web externa).

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: setembre 2017
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: d'acord amb la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 9.3.1.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

Idioma: en la llengua en què es troben redactades

« Ves enrere

ACTA DEL CONSELL 05/02/2021

ACTA DEL CONSELL 05/02/2021

Órgan: Consell

Data: 05/02/2021
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Organització GVA, Transports, Relacions amb les Corts, Sector Públic Instrumental (SPI), Pressupost públic, Sanitat, Economia, Turisme, Salut pública, Infraestructures, Ocupació - Treball, Patrimoni, Educació, Despesa, COVID-19, Estat d'alarma (RD 926/2020) ;


Text:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

 

5 DE FEBRER DE 2021

REUNIÓ ORDINÀRIA

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 5 de febrer de 2021 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió ordinària del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Rubén Martínez Dalmau

Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

vicepresident segon

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Sr. Vicent Marzà i Ibáñez

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Mireia Mollà Herrera

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural,

Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Sr. Arcadi España García

Conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat

Sra. Carolina Pascual Villalobos

Consellera d'Innovació, Universitats,

Ciència i Societat Digital

Sra. Rosa Mª Pérez Garijo

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació

i Qualitat Democràtica

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

 

CESSAMENTS I NOMENAMENTS

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 

 1. Decret de nomenament de María Anaïs Menguzzato García com a personal directiu de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

 

ACORDS

 

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

 

 1. Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2021/04R01/1 per obligacions contretes en 2020 per import de 3.698,82 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

 

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 00.005/20-905:

Autorització de la contrapartida dels ajustos pressupostaris realitzats d'acord amb l'article 22 de la Llei 10/2019, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020 per a donar cobertura pressupostària a crèdits ampliables, mitjançant disponibilitats al tancament del exercici 2020.

 

 1. Autorització de modificació pressupostària exp. 07.002/21-002:

Autorització d'una transferència de crèdit del capítol 2 del programa 141.10 "Administració de Justícia" al capítol 1 del programa 221.30 "Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències" per a la creació de llocs de caràcter temporal per a la gestió dels procediments sancionadors per incompliment de la normativa Covid, per import de 291.000,00 €.

 

 1. Aprovació del reintegrament per la Fundació CV per a l'Atenció de Víctimes del Delicte, de transferències corrents i de capital dels exercicis 2018-2019 no aplicades a la seua finalitat, per import total de 782.935,46 €.

 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

 

 1. Declaració d'emergència, d'interès general i d'interés públic de l'ampliació del Hospital Clínic Universitari de València.

 

 1. Presa de coneixement de la declaració d'emergència de la contractació 830/2020 del subministrament de purificadors d'aire per a centres educatius per la COVID-19, per import de 7.598.800,00 € (IVA inclòs).

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 

 1. Aprovació de la constitució d'un dret de superfície per l'IVACE a favor de l'Institut Tecnològic d'Informàtica (ITI) per un canon de 5.117.484,86 €.

 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

 

 1. Autorització de la contractació 20/130 d'obres per a la construcció del viaducte del Quisi en el tram Calp-Teulada de la línia 9 de la xarxa Tram d'Alacant amb un valor estimat de 9.941.572,22 (IVA exclòs).

 

 

 

 

DECRETS

 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

 

 1. Decret de modificació del Decret 156/2020, de 16 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes del programa «Bo Viatge Comunitat Valenciana», per a incentivar la demanda de serveis turístics interns per la COVID-19 amb una dotació addicional per a 2021 de 2.000.000,00 €.

 

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes a professionals del sector turístic i empreses turístiques per la COVID-19 amb una dotació de 18.000.000,00 €.

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 

 1. Decret d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a persones treballadores per compte propi o autònomes, beneficiàries de la prestació de cessament d'activitat per la COVID-19, amb una dotació de 8.000.000,00 €.

 

 

INFORMES

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 

 1. El conseller informa sobre la conveniència d'implantar el teletreball en les empreses valencianes.

 

Es retira l'assumpte següent:

 

PROJECTES DE DECRET

 

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

 

 1. Projecte de decret d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes en el sector de l'artesania per la COVID-19.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:50 hores. L'acta s'aprova en aquesta sessió.

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].