Cercador acords del Consell


CSV
Mostrant 1 - 20 de 476 resultats
de 24
Data d'aprovació Conselleria Títol
28/05/2024 Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública Presa de coneixement de l'informe del control financer específic sobre els centres docents públics no universitaris titularitat de la Generalitat, exercici econòmic 2023.
28/05/2024 Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública Reintegrament per les institucions de la Generalitat dels romanents de tresoreria.
28/05/2024 Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació Acord del Consell, constituït en Junta General d'Accionistes amb caràcter d'universal de CIEGSA, d'aprovació dels comptes anuals de 2023.
28/05/2024 Conselleria de Sanitat Autorització de l'expedient de rescabalament 11-2024, per obligacions contretes en els exercicis 2018, 2022 i 2023, per import de 3.194.901,24 euros.
28/05/2024 Conselleria de Justícia i Interior Autorització de l'expedient de rescabalament EI 4/2024 per obligacions contretes en 2023 i 2024, per import de 994.806,33 euros.
28/05/2024 Presidència Autorització de l'expedient de rescabalament EI-10/2024, per obligacions contretes en 2024, per import de 3.768,67 euros.
28/05/2024 Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2023/07R01/44, per obligacions contretes en 2023, per import de 4.906,55 euros.
28/05/2024 Vicepresidència segona i conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R01/0026, per obligacions contretes en 2023 i 2024, per import de 1.252,52 euros.
28/05/2024 Vicepresidència segona i conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0018, per obligacions contretes en 2022 i 2023, per import de 66.515,07 euros.
28/05/2024 Vicepresidència segona i conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0071, per obligacions contretes en 2024, per import de 860.729,76 euros.
28/05/2024 Vicepresidència segona i conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0079, per obligacions contretes en 2024, per import de 621.557,70 euros.
28/05/2024 Vicepresidència segona i conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0093, per obligacions contretes en 2023 i 2024, per import d'1.024.365,01 euros.
28/05/2024 Vicepresidència segona i conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0097, per obligacions contretes en 2022 i 2023, per import de 115.496,77 euros.
28/05/2024 Vicepresidència segona i conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge Autorització de l'expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0100, per obligacions contretes en 2024, per import de 3.024.197,06 euros.
28/05/2024 Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública Autorització de l'expedient de rescabalament MECH/DGTIC_7/2024, per obligacions contretes en 2023 i 2024, per import de 4.053.022,38 euros.
28/05/2024 Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport Autorització de la subscripció del conveni amb la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions de tecnificació en el Centre de Tecnificació Esportiva La Petxina de València, per import de 55.000 euros.
28/05/2024 Vicepresidència primera i conselleria de Cultura i Esport Autorització de la subscripció del conveni amb la Federació d'Halterofília de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions de tecnificació en el Centre de Tecnificació La Petxina de València, per import de 30.000 euros.
28/05/2024 Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori Autorització de la subscripció del conveni de col·laboració amb la Fundació Biodiversitat per a l'execució d'accions incloses en el projecte Life Sarcet marbrenc (LIFE19 NAT/ES/000906).
28/05/2024 Vicepresidència segona i conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge Autorització de l’expedient de rescabalament ERESAR/2024/08R09/0086, per obligacions contretes en 2024 per import d'1.282.569,73.euros.
28/05/2024 Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública Autorització de modificació pressupostària exp. 09.002/24. Minoració de la línia S0225 “Beques Alumnat Ensenyaments Universitaris i Estudis Superiors” del capítol 4 del programa 422E00 “Universitat i Estudis Superiors” i transferència de crèdit per a la inclusió d'una nova línia S1630, amb la denominació “Premis excel·lència alumnat ensenyaments universitaris i artístics superiors de grau”.
Mostrant 1 - 20 de 476 resultats
de 24

Pie de página del Buscador de acuerdos del Consell

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: gener 2024
Periodicitat: en el termini de 15 dies hàbils des de la celebració de la reunió
Data d'actualització: segons la data de realització de les reunions
Fonament jurídic: art. 14.1.c) 2º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 28 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017) i art. 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138 de 30.12.1983)
Idioma: en la llengua en què es troben redactades les actes