Visualització de contingut web

Subvencions a partits polítics

 

Els partits polítics poden rebre finançament públic a través de les tipologies de subvencions regulades a l'article 2.uno de la Llei orgànica 8/2007, de Finançament dels Partits Polítics, que estableix els criteris i els límits per al finançament públic dels partits polítics, tant a nivell estatal com autonòmic.

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Justícia i Interior, gestiona dos tipus de subvencions a les formacions polítiques:

Subvencions per a despeses de funcionament:

- Destinataris: partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors amb representació a Les Corts Valencianes.

- Objecte: cobrir despeses ordinàries com els relacionats amb la seua estructura organitzativa, activitats de formació política, investigació i publicacions.

- Periodicitat: són subvencions anuals no condicionades, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat que es faran efectives en 12 mensualitats.

Quantitats: es calculen en funció del nombre de vots i d'escons obtinguts en les darreres eleccions celebrades  a Les Corts i del crèdit anual del corresponent programa pressupostari, d'acord amb la fórmula de distribució regulada en el capítol XVI de la Llei 14/2007, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

Subvencions per a despeses electorals:

- Destinataris: partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors.

- Objecte: finançament de les despeses electorals ocasionades per la concurrència a les eleccions dels partits i en cap cas podran sobrepassar la xifra de despeses electorals declarades i justificades.

Quantitats: es calculen en funció del nombre d'escons i vots obtinguts en eleccions específiques.

- Regulació: aquest tipus de subvencions venen regulades en l'article 41 i següents de la Llei 1/1987 electoral valenciana.

Consultar la relació de disposicions que han fixat les quantitats per al càlcul de subvencions i bestretes per a despeses electorals en les eleccions a Les Corts, així com el límit de les quals han pogut realitzar els partits (enllaç a pàgina web externa)

Normativa estatal i autonòmica

- Llei 1/1987, de 31 de març, electoral valenciana (DOGV núm. 561, de 06.04.1987) (BOE núm. 96, de 22.04.1987)

- Llei 14/2007, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, capítol XVI (DOGV núm. 5669, de 28.12.2007

- Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 147, de 20.06.1985).

- Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics (BOE núm. 160, de 05.07.2007).

Cal tindre's en compte que tant les subvencions per despeses electorals com les subvencions per despeses de funcionament estan excloses de l'àmbit d'aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Pie subvenciones a partidos

Font: pressupostos de la Generalitat Valenciana
Data d'actualització del text: abril 2024
Data d'actualització de les dades: març 2024
Periodicitat: anual
Data de creació: juny 2018
Fonament: indicador núm. 57 de l' INCAU2016 de Transparència Internacional