Visualització de contingut web

Subvencions a partits polítics

La Generalitat atorga dos tipus de subvencions als partits polítics:

  1. Subvenció anual no condicionada per atendre despeses de funcionament a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors amb representació en les Corts Valencianes, regulada en el Capítol XVI de la Llei 14/2007, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financiera i d'Organització de la Generalitat (DOGV núm. 5669, de 28.12.2007).
  2. Subvenció a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors amb representació parlamentària per a despeses electorals generades amb motiu d'eleccions a les Corts Valencianes, regulada per:

 

Cal tindre en compte que segons el que preveu l'article 4.d) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, queden excloses del seu àmbit d'aplicació les subvencions als grups parlamentaris de les assemblees autonòmiques, que en el cas de les Corts es regulen en la normativa mencionada. 

 

Enllaç a la taula amb les subvencions de la Generalitat als partits polítics en format reutilitzable. (format ODS) (actualitzada 23.03.2021) 

Pie subvenciones a partidos

Font: pressupostos de la Generalitat Valenciana
Data de creació: juny 2018
Periodicitat: anual
Data d'actualització del text: març 2019
Data d'actualització de les dades: març 2021
Fonament: indicador núm. 57 del INCAU2016 de Transparència Internacional