Visualització de contingut web

Subvencions a partits polítics

Els partits polítics poden rebre finançament públic a través de subvencions per al seu funcionament i activitats. Aquestes subvencions es regeixen per la Llei orgànica 8/2007, de Finançament dels Partits Polítics, que estableix els criteris i els límits per al finançament públic dels partits polítics, tant a nivell estatal com autonòmic. I en el cas de la Comunitat Valenciana, les subvencions a partits polítics es gestionen a través del capítol XVI de la Llei 14/2007, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. Segons aquesta llei, els partits polítics que obtinguen representació en les eleccions autonòmiques tenen dret a rebre subvencions per al seu finançament.

Les subvencions als partits polítics es divideixen en dues categories principals:

Subvencions per a despeses de funcionament:

- Els destinataris són: partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors amb representació en Les Corts Valencianes.

- Tenen per objecte cobrir despeses ordinàries com els relacionats amb la seua estructura organitzativa, activitats de formació política, investigació i publicacions.

- Són subvencions anuals no condicionades, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat que es faran efectives en 12 mensualitats.

- Es calculen en funció de diferents variables, com el nombre de vots obtinguts en les eleccions i el nombre d'escons aconseguits.

Subvencions per a despeses electorals:

- Els destinataris són: partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors.

- Tenen per objecte finançar les campanyes electorals.

- Se subvencionen les despeses ocasionades per la concurrència a les eleccions dels partits i en cap cas podran sobrepassar la xifra de despeses electorals declarades i justificades.

- Es calculen en funció del nombre d'escons i vots obtinguts en eleccions específiques.

- Aquest tipus de despeses venen recollits en les lleis que regulen els processos electorals: Llei orgànica 5/1985 del règim electoral general i Llei 1/1987 electoral valenciana.

- Relació de les disposicions que han fixat les quantitats per al càlcul de subvencions i bestretes per a despeses electorals en la Comunitat Valenciana, així com el límit de les quals han pogut realitzar els partits (enllaç a pàgina web externa)

Normativa estatal i autonòmica

- Llei 1/1987, de 31 de març, electoral valenciana (DOGV núm. 561, de 06.04.1987) (BOE núm. 96, de 22.04.1987)

- Llei 14/2007, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, capítol XVI (DOGV núm. 5669, de 28.12.2007

- Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 147, de 20.06.1985).

- Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics (BOE núm. 160, de 05.07.2007).

 

Cal tindre's en compte que les subvencions electorals, als partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors i als grups parlamentaris de les Cambres de les Corts Generals, de les assemblees autonòmiques (les Corts Valencianes) i als grups polítics de les corporacions locals queden excloses de l àmbit d'aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

Pie subvenciones a partidos

Font: pressupostos de la Generalitat Valenciana
Data d'actualització del text: juliol 2023
Data d'actualització de les dades: març 2021
Periodicitat: anual
Data de creació: juny 2018
Fonament: indicador núm. 57 de l' INCAU2016 de Transparència Internacional