Visualització de contingut web

Retribucions

Les retribucions del personal al servei de la Generalitat vénen establides en les lleis de pressupostos de cada any. 

Les retribucions del personal de la Generalitat estan publicades en la Llei 8/2023, de 27 de desembre de pressupostos de la Generalitat per a 2024. (DOGV, núm. 9756, de 30.12.2023)

No obstant això la disposició transitòria tercera de la Llei 8/2023, establix que les previsions recollides en ella relatives al règim i condicions retributives del personal al servici de la Generalitat i del seu sector públic hauran d'adequar-se a les normes que amb el caràcter de bàsic s'incloguen en la disposició que, si és el cas, articule la corresponent pròrroga dels pressupostos generals de l'Estat i, en tot cas, en la Llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2024. (pendent d'aprovació)

A este efecte, una vegada aprovada la corresponent norma, el Consell podrà determinar l'increment de retribucions del personal del sector públic de la Generalitat, dins dels límits previstos en la normativa bàsica estatal.

 


 

 

+ Conceptes retributius: retribucions bàsiques i complementàries

Les retribucions dels empleats públics de la Generalitat es defineixen al Capítol III del Títol VI  (articles 84 a 96) de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana i les seues quanties es concreten en les lleis de pressupostos anuals.

Les retribucions que percep el personal funcionari es classifiquen en bàsiques i complementàries, a més de les pagues extraordinàries.

Les retribucions bàsiques estan integrades per: 

a) El sou, el qual retribueix el personal funcionari, per l'adscripció del seu cos o escala a un determinat grup o subgrup de classificació professional, o per la seua pertinença a una agrupació professional funcionarial (AP).  En l'actualitat hi ha 6 grups/subgrups: A1, A2, B, C1, C2, AP.

b) Els triennis, destinats a retribuir l'antiguitat del personal funcionari per cada tres anys de servici.

Les retribucions complementàries consisteixen en

a) El complement de carrera administrativa, el qual depèn de la progressió aconseguida pel personal funcionari dins del sistema de carrera horitzontal (4 graus per grup de classificació).

Consulte el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat.

b) El complement del lloc de treball que es desglossa en els següents components: 

1. Component competencial o de destinació: retribueix la dificultat tècnica i la responsabilitat que concorren en els llocs de treball (30 nivells) A més, existeix el complement compensatori (CCCE) que es cobra únicament els mesos de març i setembre.

Aquest component es distribueix per grup o subgrup segons la següent taula:

 

Grup o subgrup

Nivell mínim

Nivell màxim

A1

20

30

A2

16

26

B

15

24

C1

14

22

C2

12

18

AP

10

14

 

 

Consulte el Decret 56/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'establixen els criteris generals per a la classificació dels llocs de treball, i el procediment d'elaboració i aprovació de les relacions de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat.

2. Component d'exercici del lloc de treball o específic: retribueix les condicions particulars dels llocs de treball, així com la dedicació i incompatibilitat exigible per al seu exercici (50 nivells).

c) El complement d'activitat professional o de productivitat: retribueix el grau d'interés, iniciativa o esforç.

d) Les gratificacions per servicis extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball (dietes).

Altres retribucions

Fonts: òrgans competents en matèria de funció pública, sanitat, educació i justícia
Data d'actualització: abril 2024
Data d'actualització del text: febrer 2024
Periodicitat: anual
Data de creació: desembre 2015
Fonament: art. 14.2.a) 1º de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i art. 31.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)