01 - Qui ha d'inscriure's en el Registre de Grups d'Interés de la Generalitat?

Han d'inscriure's les persones i les organitzacions que tinguen previst contactar o reunir-se amb càrrecs públics o amb personal de la Generalitat, per a tractar d'influir en les decisions que s'hagen d'adoptar.
Per tant, el que obliga a inscriure's és la pretensió d'influir en la presa de decisions públiques, en l'aplicació o posada en marxa de polítiques públiques o en l'elaboració de normes a favor d'interessos propis (o de tercers), mitjançant l'establiment de qualsevol tipus de comunicació amb les persones responsables d'adoptar aquestes decisions.
Vegeu l'article 13.1 del Decret del Consell 172/2021, de 15 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 25/2018, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana. 

02 - He de registrar-me per a reunir-me amb qualsevol alt càrrec o responsable públic?

No sempre. La inscripció només és obligatòria quan la reunió que es pretenga dur a terme puga considerar-se "activitat d'influència", segons l'article 4 de la Llei 25/2018, de 10 de desembre.

En general, es considera activitat d'influència tot tipus de comunicació directa o indirecta, oral o escrita, amb la qual es pretén influir en les decisions que han d'adoptar els càrrecs públics o el personal empleat públic i realitzada en nom d'una entitat o organització privada, en benefici dels seus propis interessos o de tercers.

Per a poder dur a terme aqueixa activitat sí que és obligatori registrar-se.

En canvi, no cal registrar-se per a poder mantindre un altre tipus de reunions en les quals no es donen les condicions requerides o estan directament excloses per la Llei com a activitats d'influència, per exemple:

 • Els actes protocol·laris, com ara inauguracions, cerimònies, etc.

 • La participació en procediments d'audiència o informació pública previstos per la llei, com la fase prèvia en l'elaboració de projectes normatius.

 • Les reunions en les quals només es busque obtindre informació sobre procediments administratius concrets que afecten una persona o grup interessat.

 • Les entrevistes realitzades pels mitjans de comunicació als càrrecs públics, en exercici de la seua professió.

 • Les activitats de conciliació, mediació o arbitratge, regulades per la seua normativa específica.

03 - Com es realitza la inscripció en el Registre? Es pot realitzar de manera presencial?

En tractar-se d'un registre electrònic, la inscripció només pot realitzar-se telemàticament, a través del portal de la Generalitat, en el qual es troba aquest tràmit. Per a presentar una sol·licitud d'inscripció en el Registre de Grups d'Interés és necessari identificar-se mitjançant certificat electrònic, o estar donat d'alta en el sistema Cl@ve PIN.

No cap, per tant, la inscripció presencial o en paper.

04 - La persona registrada com a representant del grup d'interés és la mateixa que ha d'assistir a les reunions?

No, no té per què ser la mateixa persona, encara que pot ser-ho. En inscriure's en el Registre de Grups d'interés de la Generalitat cal fer constar una sèrie de dades relatives a l'organització. Entre aquestes dades es troben les de la persona que actua com a representant del grup. La funció que realitza aquesta persona és la de relacionar-se amb el Registre (no amb els càrrecs públics), a través de l'aplicació informàtica que el gestiona, per a actualitzar la informació registrada, esmenar errors o donar de baixa al grup en el Registre (per exemple).

Però un grup d'interés pot tindre més d'un/a representant. Per això existeix també la possibilitat de registrar-se com a representant i poder realitzar actuacions registrals en nom del grup d'interés.

Ara bé, les persones que apareguen com a representants d'un grup d'interés, no tenen per què ser les que es reunisquen amb els càrrecs o empleats/des públics/ques. Aquestes persones no necessiten estar inscrites en el Registre i tampoc es publiquen les seues dades personals quan es faça pública la reunió o el contacte mantingut entre el grup en qüestió i el càrrec públic.

05 - Es publicarà tota la informació que entregue durant les meues reunions? I les meues dades personals?

En el Portal de Transparència de la Generalitat es publica tota la informació relativa a les reunions mantingudes pels grups d'interés.

Aquesta informació inclou: lloc i data de la reunió; tema de la reunió o assumpte tractat; grup o grups d'interés participants; càrrecs o personal empleat públic assistent; informes i altres documents aportats o resultants de la reunió.

No obstant això, tota la informació de caràcter personal es tractarà d'acord amb el que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Per tant, es farà públic el nom i cognoms dels càrrecs públics que assistisquen a la reunió, però no la informació personal de la resta de participants, ni tampoc la del personal sempleats públic assistent. Quant a la resta de dades personals que puguen aparéixer en la documentació resultant de la reunió, s'estarà al que es disposa en el citat Reglament europeu i en la Llei Orgànica 3/2018.

06 - On es poden consultar els grups registrats i la seua activitat d'influència?

Les dades relatives als grups d'interés inscrits en el Registre i a l'activitat d'influència realitzada per ells en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, estan disponibles per a la seua consulta pública en el portal de transparència de la Generalitat: https://gvaoberta.gva.es/es

07 - Com s'accedeix al Registre de Grups d'Interés de la Generalitat i quines funcionalitats té?

S'accedeix  a través de la pàgina web: https://gvaoberta.gva.es/es

Les principals funcionalitats són la consulta dels grups d'interés, comprovació del seu estat i dades bàsiques i de l'activitat d'influència realitzada en l'àmbit de la Generalitat.

També pot consultar-se la petjada dels grups d'interés en els projectes normatius, i els processos especials de participació prèvia en l'elaboració de normes que es desenvolupen en l'àmbit de la Generalitat.

En definitiva, una informació dirigida al fet que la ciutadania puga conéixer els elements que s'han pres en compte a l'hora d'adoptar una decisió pública.

08 - Des de quan és obligatòria la inscripció?

Des del 18 de maig de 2022 és obligatòria la inscripció en RÈGIA per a poder exercir activitat d'influència davant la Generalitat, en haver transcorregut tres mesos des de la publicació en el DOGV, de la resolució que declara formalment la disponibilitat del Registre i la seua posada en funcionament. Així ho estableix la Disposició Transitòria del Decret 172/202, de 15 d'octubre.

Això no significa que el grup haja d'estar registrat abans d'aqueixa data. La inscripció es pot realitzar en qualsevol moment.

09 - Quant es tarda des que demane la inscripció fins que puc reunir-me amb un responsable públic?

Pot reunir-se des del mateix moment en què la sol·licitud quede registrada en el sistema.

Quan se sol·licita la inscripció s'obté un justificant d'aqueixa sol·licitud i, en les 24 hores següents, el Registre emet una resolució provisional que li serà notificada i li permetrà reunir-se immediatament amb els responsables públics. Per això, la inscripció és quasi efectiva des del moment en què queda registrada la sol·licitud.

Si necessita reunir-se abans d'haver rebut la notificació d'inscripció provisional, pot comunicar-ho al servei que gestiona el registre de grups d'interés per a poder acreditar la seua condició de grup d'interés inscrit, en el moment en què tinga lloc la reunió

No obstant això, pot ocórrer que, abans que tinga lloc la inscripció definitiva, se li requerisca perquè complete o esmene la informació facilitada. Hi ha també la possibilitat que la resolució definitiva siga desestimatòria de la inscripció. Però fins que es dicte, el grup d'interés estarà habilitat per a exercir activitat d'influència (article 6 Decret 172/2021).

10 - Com es registra l'activitat d'influència?

L'activitat d'influència pot ser directa o indirecta. Directa és aquella en la qual existeix contacte o el destinatari del qual és el càrrec públic: reunions, correus electrònics, escrits presentats per registre dirigits als càrrecs públics, etc. En aquests casos, que representen la gran majoria de l'activitat d'influència, l'activitat la inscriuen els càrrecs públics. Els grups d'interés no han de fer res sobre aquest tema, correspon a les persones que ocupen càrrecs públics l'obligació de fer constar aquesta informació en el registre en el termini màxim d'un mes. Si el contacte es produeix amb personal empleat públic, aquest donarà compte immediatament al càrrec públic del qual depenga, que serà la persona responsable de fer-ho constar en el registre, indicant, juntament amb les altres circumstàncies, el lloc que ocupa l'empleat públic que ha mantingut el contacte i l'òrgan administratiu al qual es troba adscrit (article 14 Decret 172/2021).

L'activitat d'influència indirecta és la que es dirigeix a l'opinió pública, a la societat, perquè el càrrec públic es veja influenciat per aquesta: campanyes de comunicació, etc. D'aquesta activitat es pot deixar constància en RÈGIA a petició del grup d'interés promotor, a través d'una sol·licitud dirigida al Registre.

11 - Si em convoquen per a una reunió he de registrar-me?

El fet d'haver sigut convocat a una reunió no altera el règim general de la necessitat d'inscripció per a les organitzacions que realitzen activitat d'influència.

Ara bé, hem d'observar amb atenció el tipus de reunió convocada. Si es tracta d'un dels supòsits que la llei no considera activitat d'influència, no és obligatòria la inscripció. És el cas dels actes protocol·laris, les reunions i actes que puguen formar part d'un procediment administratiu, l'assistència a òrgans de participació aprovats per normes, etc.

Si la reunió no es troba en cap dels supòsits exclosos, hem d'atendre el seu objecte: si és una reunió merament informativa, en la qual una de les parts facilita dades a l'altra, no es considera activitat d'influència, perquè no existeix intenció d'influir en la presa de decisions públiques, sinó únicament un transvasament d'informació objectiva.

En canvi, si s'aporten criteris, interpretacions o s'anuncien preses de posició en qualsevol sentit, sí que es considera activitat d'influència i per tant la inscripció és obligatòria.

Si de l'ordre del dia de la convocatòria es desprén aquesta activitat, ha d'inscriure's amb caràcter previ. Si sorgeix durant la reunió, no és necessari interrompre-la, però sí que s'ha de sol·licitar la inscripció del grup d'interés, per a poder reflectir en el registre l'activitat d'influència desenvolupada.

12 - Què passa si acudisc a una reunió sense estar registrat? Què passa si durant una reunió vull plantejar una qüestió que m'obligaria a estar inscrit i no ho estic?

Dependrà del motiu de la reunió. Si la reunió entra dins dels supòsits exclosos del concepte d'activitat d'influència (veure pregunta 02) no passarà res. Ara bé, si amb la reunió es pretén realitzar una activitat d'influència sense estar inscrit en RÈGIA podem estar cometent una infracció.

Si en el transcurs d'una reunió no considerada activitat d'influència al principi, es desitgen tractar assumptes o plantejar qüestions que obligarien a la inscripció, no és necessari suspendre la reunió, però el grup d'interés haurà d'inscriure's immediatament i, a continuació, el càrrec públic amb qui s'haja reunit haurà de fer constar aquesta trobada en el registre. Només poden fer-se constar en RÈGIA reunions amb grups d'interés inscrits, per això és necessari que primer es registre el grup.

13 - Quin és el règim sancionador?

És infracció lleu mantindre contactes o reunions amb responsables públics amb la finalitat de realitzar activitat d'influència sense estar inscrit en el registre de grups d'interés, tenint en compte el que s'estableix en l'article 6.1. (article 26.2.b i 29 Llei 25/2018).

Poden imposar-se les següents sancions:

 • 1r La declaració d'incompliment i la seua publicació en el portal de transparència de la Generalitat.
 • 2n Una multa de fins a 600 euros.
 • 3r L'advertiment per l'incompliment.
 • 4t Dos de les sancions previstes en els punts 1, 2 i 3 de l'apartat b de l'article 29, de manera conjunta.

És infracció greu mantindre contactes o reunions amb responsables públics amb la finalitat de realitzar activitat d'influència sense estar inscrit en el registre de grups d'interés, amb una reiteració de dues o més vegades en el termini d'un any, tenint en compte el que s'estableix en l'article 6.1. (article 26.1.d i 29 Llei 25/2018).

Poden imposar-se les següents sancions:

 • 1r La declaració d'incompliment i la seua publicació en el portal de transparència de la Generalitat, en tot cas.
 • 2n Una multa d'entre 601 i 6.000 euros.
 • 3r La suspensió de la inscripció en el registre de grups d'interés durant un període d'un a dos anys.
 • 4t Les sancions previstes en els punts 2 i 3 de l'apartat a de l'article 29, de manera conjunta.