Visualització de contingut web

Com reclamar resolucions?

Totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública. I totes les persones a qui no se'ls haja satisfet el seu dret d'accés a la informació tenen dret a reclamar, ja siguen persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres.

Si has sol·licitat informació i et l'han denegat o no et satisfà el que t'han contestat, pots posar una reclamació davant del Consell Valencià de Transparència, que s'encarregarà de decidir si han de facilitar-li la informació. La reclamació és, per tant, una petició que fas al Consell Valencià de Transparència perquè revise la decisió de l'Administració sobre la teua sol·licitud d'informació. És senzilla i gratuïta i es resol abans que un procediment judicial que pot ser més lent i costós. Tens el termini d'un mes des de la denegació total o parcial de la informació.

Actualment hi ha diferents vies per a posar una reclamació:

  • Presentant-la telemàticament amb certificat digital o cl@ve.
  • Redactant un escrit on figuren: dades personals (nom, cognoms i direcció de contacte, DNI o un altre document identificatiu); la informació sol·licitada i l'òrgan davant el qual es va sol·licitar; la resolució sobre la informació que es va demanar, si aquesta s'ha produït; i els arguments per a reclamar. En el cas que actue en nom i representació de persones jurídiques, podrà acreditar-se a través dels mitjans establits en l'art.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Telefonant al 961922356
  • Acudint presencialment a la seu: Passeig de l'Albereda, número 16, 46010 València.

 

Consulte més informació en la pàgina oficial del Consell Valencià de Transparència

 

Font: Consell Valencià de Transparència de la Comunitat Valenciana
Data d'actualització: setembre 2022
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data de creació: setembre 2020
Fonament jurídic: art. 38 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 59 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)