Visualització de contingut web

Plans estratègics de subvencions

D'acord amb l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, "Els òrgans de les administracions públiques o qualssevol ens que proposen l'establiment de subvencions, amb caràcter previ han de concretar en un pla estratègic de subvencions, els objectius i els efectes que es pretenen amb la seua aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, que s'han de supeditar en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària."

Visualització de contingut web

Plans Estratègics de Subvencions de la Generalitat Valenciana

 

  • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

 

  • Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
    • Resolució d'11de maig de 2020, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aprova el Pla estratègic de subvencions per al període 2020-2023 (DOGV núm. 8810, de 13.05.2020)
  • Resolució de 21 de maig de 2021, de la sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es modifica el Pla estratègic de subvencions de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per al període 2020-2023, aprovat per Resolució d'11 de maig de 2020 (DOGV núm. 9093 de 26.05.2021)
  • Resolució de 17 de març de 2022, de la Sotssecretària de la Vicepresidència segona i conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es modifica el Pla Estratègic de subvencions de la Vicepresidència segona i conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per al període 2020-2023, aprovat per Resolució d'11 de maig de 2020 (17.03.2022)
  • Resolució de la Sotssecretària de la Vicepresidència segona i conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es modifica el Pla Estratègic de Subvencions de la Vicepresidència segona i conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per al període 2020-2023, aprovat per Resolució d'11 de maig de 2020 (03.11.2022)

Contingut de la modificació: Línies a incloure en el Pla Estratègic: Programa pressupostari 431.99 "MRR Habitatge i Rehabilitació per a la Recuperació Econòmica i Social" - Línia i denominació: S1622 "Ajudes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a promocions d'habitatge per a l'arrendament" 

 

 

 

 

 

 

  • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

 

 

Pie planes estratégicos subvenciones

Font: unitats de transparència dels departaments del Consell i del sector públic instrumental de la Generalitat
Data d'actualització: setembre 2022  
Periodicitat: anual
Data de creació: juny 2016 
Fonament jurídic: De manera transitòria, fins a l'entrada en vigor de l'art. 23.1.a) de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) el dia 22.04.2023 i art. 14.3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017); art. 164.a de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions; art. 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions