HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Jorge Alarte Gorbe

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Director general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Institucional
 • Presidència de la Generalitat
 • Cessament: 04/08/2023 DOGV
 • Nomenament: 19/09/2020 DOGV

La Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Institucional exerceix les funcions de:

 • Assessorament en les relacions ordinàries amb les altres comunitats autònomes.
 • Desenvolupament i intervenció, si escau, en les iniciatives de col·laboració amb les altres comunitats autònomes.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

 
 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.769,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 05/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 12 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 100.778,31 €
Nua propietat 12 Locals Valencia/València Espanya 98.480,26 €
Nua propietat 12 Locals Valencia/València Espanya 96.995,84 €
Nua propietat 12 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 66.931,94 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 40.533,06 €
Nua propietat 12 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 31.695,12 €
Nua propietat 12 Locals Valencia/València Espanya 31.109,77 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 14.631,89 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 14.631,89 €
Nua propietat 12 Garatge Valencia/València Espanya 10.418,41 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 9.214,58 €
Nua propietat 12 Immobles rústics Valencia/València Espanya 1.406,97 €
Nua propietat 12 Immobles rústics Valencia/València Espanya 1.751,45 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 54.000,00 €
Nua propietat 12 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.117,00 €
Nua propietat 12 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.967,00 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 147.918,51 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco de Sabadell S.L. 771,44 €
Banco de Santander S.A. 36.878,02 €
Deutsche Bank 310,14 €
Total: 37.959,60 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Automóviles Santos S.L.-Rep. Vehículos-(transmisión causa muerte art.4.4 L.8/2016) 135.255,16 €
Maria Gorbe Flores S.L.-venta de vehiculos 35,00 €
Alarte y Cruz Asociados S.L.-asesoria 1.803,00 €
Total: 137.093,16 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Mercedes B 200 5.000,00 €
Total: 5.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamo Hipotecario-vivienda 96.425,67 €
Total: 96.425,67 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Mutua General de la Abogacia 27.000,00 €
Total: 27.000,00 €

Presentada el 24/11/2022 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 12 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 100.778,31 €
Nua propietat 12 Locals Valencia/València Espanya 98.480,26 €
Nua propietat 12 Locals Valencia/València Espanya 96.995,84 €
Nua propietat 12 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 66.931,94 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 40.533,06 €
Nua propietat 12 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 31.695,12 €
Nua propietat 12 Locals Valencia/València Espanya 31.109,77 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 14.631,89 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 14.631,89 €
Nua propietat 12 Garatge Valencia/València Espanya 10.418,41 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 9.214,58 €
Nua propietat 12 Immobles rústics Valencia/València Espanya 1.406,97 €
Nua propietat 12 Immobles rústics Valencia/València Espanya 1.751,45 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 54.000,00 €
Nua propietat 12 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.117,00 €
Nua propietat 12 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.967,00 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 147.918,51 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco de Sabadell S.L. 5.103,97 €
Banco de Santander S.l. 362,61 €
Caja de Ingenieros 129,23 €
Deutsche Bank 87,32 €
Total: 5.683,13 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Automóviles Santos S.L.-Rep. Vehículos-(transmisión causa muerte art.4.4 L.8/2016) 135.255,16 €
Maria Gorbe Flores S.L.-venta de vehiculos 35,00 €
Alarte y Cruz Asociados S.L.-asesoria 1.803,00 €
Total: 137.093,16 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Mercedes B 200 5.000,00 €
Total: 5.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamo Hipotecario-vivienda 100.809,16 €
Préstamo ICO 6.000,00 €
Préstamo personal 5.900,00 €
Préstamo master 6.820,60 €
Total: 119.529,76 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Mutua General de la Abogacia 25.000,00 €
Total: 25.000,00 €

Presentada el 31/05/2021 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 12 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 100.778,31 €
Nua propietat 12 Locals Valencia/València Espanya 98.480,26 €
Nua propietat 12 Locals Valencia/València Espanya 96.995,84 €
Nua propietat 12 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 66.931,94 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 57.272,44 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 40.533,06 €
Nua propietat 12 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 31.695,12 €
Nua propietat 12 Locals Valencia/València Espanya 31.109,77 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 14.631,89 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 14.631,89 €
Nua propietat 12 Garatge Valencia/València Espanya 10.418,41 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 9.214,58 €
Nua propietat 12 Immobles rústics Valencia/València Espanya 1.406,97 €
Nua propietat 12 Immobles rústics Valencia/València Espanya 1.751,45 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 54.000,00 €
Nua propietat 12 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.117,00 €
Nua propietat 12 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.967,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco de Sabadell S.L. 5.103,97 €
Banco de Santander S.l. 362,61 €
Caja de Ingenieros 129,23 €
Deutsche Bank 87,32 €
Total: 5.683,13 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Automóviles Santos S.L.-Rep. Vehículos-(transmisión causa muerte art.4.4 L.8/2016) 135.255,16 €
Maria Gorbe Flores S.L.-venta de vehiculos 35,00 €
Alarte y Cruz Asociados S.L.-asesoria 1.803,00 €
Total: 137.093,16 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Mercedes B 200 5.000,00 €
Total: 5.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamo Hipotecario-vivienda 100.809,16 €
Préstamo ICO 6.000,00 €
Préstamo personal 5.900,00 €
Préstamo master 6.820,60 €
Total: 119.529,76 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Mutua General de la Abogacia 25.000,00 €
Total: 25.000,00 €

Presentada el 26/11/2020 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 12 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 100.778,31 €
Nua propietat 12 Locals Valencia/València Espanya 98.480,26 €
Nua propietat 12 Locals Valencia/València Espanya 96.995,84 €
Nua propietat 12 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 66.931,94 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 57.272,44 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 40.533,06 €
Nua propietat 12 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 31.695,12 €
Nua propietat 12 Locals Valencia/València Espanya 31.109,77 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 29.787,26 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 14.631,89 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 14.631,89 €
Nua propietat 12 Garatge Valencia/València Espanya 10.418,41 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 9.214,58 €
Nua propietat 12 Immobles rústics Valencia/València Espanya 1.406,97 €
Nua propietat 12 Immobles rústics Valencia/València Espanya 1.751,45 €
Nua propietat 12 Vivendes Valencia/València Espanya 54.000,00 €
Nua propietat 12 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.117,00 €
Nua propietat 12 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.967,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco de Sabadell S.L. 5.103,97 €
Banco de Santander S.l. 362,61 €
Caja de Ingenieros 129,23 €
Deutsche Bank 87,32 €
Total: 5.683,13 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Automóviles Santos S.L.-Rep. Vehículos-(transmisión causa muerte art.4.4 L.8/2016) 135.255,16 €
Maria Gorbe Flores S.L.-venta de vehiculos 35,00 €
Alarte y Cruz Asociados S.L.-asesoria 1.803,00 €
Total: 137.093,16 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Mercedes B 200 5.000,00 €
Total: 5.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamo Hipotecario-vivienda 100.809,16 €
Préstamo ICO 6.000,00 €
Préstamo personal 5.900,00 €
Préstamo master 6.820,60 €
Total: 119.529,76 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Mutua General de la Abogacia 25.000,00 €
Total: 25.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 07/11/2023
Descripció Import
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 44.430,76 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 9.629,63 €
Rendiment del treball 57.035,36 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 109,18 €
Rendiment del treball 54.984,54 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 5.140,00 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 02/12/2021
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 1.090,76 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 22.033,99 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 5,00 €
Rendiment del treball 14.145,55 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 19/11/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 36,11 €
Rendiment de capital inmobiliari 1.234,78 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 37.571,12 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 19/11/2020

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Jorge Alarte Abogado. servicios juridicos Titular del depacho 19/10/2012 17/09/2020 no NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 26/11/2020

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sense activitats del mandat inherents al cárrec

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 11/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 11/09/2023 Per compte d'altri Automóviles Santos S.L.

Presentada el 18/12/2020 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 21/12/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae