HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Ana Belén Domínguez Cana

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Directora general de Relacions amb les Corts
 • Presidència de la Generalitat
 • Cessament: 28/07/2023
 • Nomenament: 14/02/2022 DOGV

La Direcció General de Relacions amb les Corts exerceix les funcions de:

 • Comunicació entre el Consell i les Corts, i assistència continuada en les matèries d'índole parlamentària.
 • Remissió a les Corts dels escrits i les comunicacions que el Consell envie a la Cambra en relació amb les iniciatives de control i impuls parlamentari.
 • Exercici de les funcions de secretariat de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris.
 • Revisió i tramitació dels documents destinats a la seua inserció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 • Coordinació i autorització tècnica de les publicacions de les diferents conselleries i organismes, institucions i entitats que en depenguen que integren el fons editorial de la Generalitat i, en particular, l'edició del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 • Informe previ dels convenis que subscriga la Generalitat i gestió del Registre de Convenis i del Registre d'Òrgans Col·legiats.
 • Direcció i coordinació de les actuacions encaminades a recuperar recursos en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.769,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 06/10/2023

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
SANTANDER 13.000,00 €
Total: 13.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CMM 820,00 €
Total: 820,00 €

Presentada el 21/06/2022 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
SANTANDER 13.000,00 €
Total: 13.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CMM 820,00 €
Total: 820,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 06/10/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 55.425,50 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 16/11/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 44.410,47 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 14/03/2022
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,01 €
Rendiment del treball 42.366,40 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 14/03/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD ASESORA DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS 02/07/2019 15/02/2022 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 21/06/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISIÓN DE SECRETARIOS AUTONÓMICOS Y SUBSECRETARIOS Secretaria de la Comisión 15/02/2022 Pública
JUNTA DE SINDICS 15/02/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 12/02/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 13/02/2024 Per compte d'altri NETCHECK

Presentada el 06/07/2022 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 11/07/2022

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae