HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
 • Aitana Mas Mas

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Vicepresidenta del Consell
  Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Cessament: 14/07/2023
 • Nomenament: 30/06/2022

La persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell, exerceix de portaveu i secretària del Consell, i com a vicepresidenta s'encarregarà dels assumptes que el president de la Generalitat li encomane que formen part de la competència d'aquest, en especial, la representació del Consell per a la defensa dels seus interessos dins i fora del territori de la Comunitat Valenciana. També n'exercirà qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Correspon a la persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives la presidència de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i la presidència de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària (IVASS).

Fuente: Funciones

 
 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.311,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.925,84 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 75.237,12 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 14/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 44.000,00 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 158.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
COMPTE CORRENT ING DIRECT 2.471,27 €
COMPTE CORRENT ESTALVIS ING DIRECT 40.188,42 €
BBVA 727,18 €
Total: 43.386,87 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
BMW X2 3746KYV 25.000,00 €
Total: 25.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca 60.800,00 €
Total: 60.800,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
surne seguros & pensiones 120.000,00 €
Total: 120.000,00 €

Presentada el 14/09/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 44.000,00 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 158.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
COMPTE CORRENT ING DIRECT 2.471,27 €
COMPTE CORRENT ESTALVIS ING DIRECT 40.188,42 €
BBVA 727,18 €
Total: 43.386,87 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
BMW X2 3746KYV 25.000,00 €
Total: 25.000,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
surne seguros & pensiones 120.000,00 €
Total: 120.000,00 €

Presentada el 07/07/2022 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 44.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
COMPTE CORRENT ING DIRECT 6.215,94 €
COMPTE CORRENT ESTALVIS ING DIRECT 51.002,49 €
BBVA 752,81 €
Total: 57.971,24 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
BMW X2 3746KYV 25.000,00 €
Total: 25.000,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
surne seguros & pensiones 120.000,00 €
Total: 120.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 14/09/2023
Descripció Import
Guanys patrimonials (B.I. general) 50,00 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 17,61 €
Rendiment del treball 62.363,61 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 2,14 €
Rendiment del treball 65.347,92 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 07/07/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Corts Valencianes Diputada i portaveu adjunta del Grup Parlamentari Compromís 16/05/2019 30/06/2022 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 17/08/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE JOVENTUT Presidenta 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES PREMIS ISABEL FERRER,- Inactiva - JURAT Presidenta 30/06/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT CONSORCI CASA MEDITERRÁNEO - CONSELL RECTOR Vocal 30/06/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT COMISSIÓ BILATERAL DE COOPERACIÓ ADMINISTRACIO GENERAL ESTAT-GENERALITAT VALENCIANA Membre 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) - CONSELL RECTOR Presidenta 30/06/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA - REGIÓ EUROPEA (FCVRE) - PATRONAT Vicepresidenta 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES INSTITUT VALENCIÀ DE SERVEIS SOCIALS (IVASS) - CONSELL DE DIRECCIÓ Presidenta 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES ÒRGAN DE COORDINACIÓ I COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA EN SERVEIS SOCIALS Presidenta 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES OBSERVATORI VALENCIÀ PER LA IGUALTAT DE TRACTE, LA NO DISCRIMINACIÓ I LA PREVENCIÓ DELS DELICTES D'ODI.- Pendent consitució/Desenvolupament - PLE Presidenta 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES CONSELL VALENCIÀ DE LES DONES Presidenta 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES CONSELL VALENCIÀ LGTBI Presidenta 30/10/2062 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO Presidenta 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES CONSELL VALENCIÀ D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS.- Pendent de desenvolupament/constitució Presidenta 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES CONSELL DE COOPERACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA AMB CREU ROJA ESPANYOLA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.- Inactiu Vicepresidenta 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA Presidenta 30/06/2022 Pública
CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA COMMEMORACIÓ DEL QUARANTÉ ANIVERSARI DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.- Pendent de constitució/desenvolupment - COMITÉ D'HONOR Vocal 30/06/2022 Pública
CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL , OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT COMITÉ ESTRATÈGIC DE POLÍTICA TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES PÚBLIQUES COMISSIÓ MIXTA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA PER A la IGUALTAT DE TRACTE, LA NO DISCRIMINACIÓ I LA PREVENCIÓ DELS DELICTES D'ODI 2019-2024 PRESIDENTA 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES PÚBLIQUES COMISSIÓ MIXTA PER AL DESENVOLUPAMENTDE L'ESTRATEGIA VALENCIANA DE MIGRACIONS 2021-2026 PRESIDENTA 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES PÚBLIQUES COMISSIÓ MIXTA D'ATENCIÓ I ACOLLIDAA PERSONES REFUGIADES I DESPLAÇADES PRESIDENTA 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES PÚBLIQUES COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA PRESIDENTA 30/06/2022 Pública
CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030.- Pendent constitució/desenvolupament.- Òrgan compartit amb Presidència de la Generalitat i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Vocal 30/06/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 - pendetn constitució/desenvolupament - Òrgan compartit entre la Presidència de la Generalitat i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Vocal 30/06/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT MESA INTERDEPARTAMENTAL PER A LA PREVENCIÓ I ACTUACIÓ FRONT AL CORONAVIRUS, COVID-19 VOCAL 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE LA RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ - pendent constitució/desenvolupament PRESIDENTA 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES COMISSIÓ VALENCIANA DE TUTELES I DEFENSA JUDICIAL - PLE PRESIDENTA 30/06/2022 Pública
CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA PRESIDENTA 30/06/2022 Pública
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA LLUITA CONTRA EL DESPOBLAMENT DELS MUNICIPIS VALENCIANS VOCAL 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INLCUSIVES COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA PRESIDENTA 30/06/2022 Pública
CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE EN SALUT VOCAL 30/06/2022 Pública
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES COMISSIO DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS PRESIDENTA 30/06/2022 Pública
Corts Valencianes Diputada Grup Parlamentari Compromís 16/05/2019 Pública

SI

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 26/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 26/09/2023 Per compte d'altri Corts Valencianes

Presentada el 07/09/2022 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 07/09/2022

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae