HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • Eva María Coscollá Grau

  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Sotssecretària
  • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • Cessament: 16/06/2023 DOGV
  • Nomenament: 03/07/2019 DOGV

La persona titular de la Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular de la Conselleria, exerceix les atribucions que li confereix l'article 69 de la Llei del Consell, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària, respecte del personal adscrit a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.

Així mateix, exercirà les competències que li assignen el present reglament, les altres disposicions legals i aquelles que el conseller o consellera li encomane. Entre altres, exerceix les competències següents:

a) Dirigir i gestionar els serveis generals i dependències comunes de la Conselleria.

b) Tramitar els expedients de contractació.

c) Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de col·laboració del departament, així com els que hagen de proposar-se al Consell per a la subscripció amb entitats públiques o privades.

d) Tramitar els expedients de responsabilitat patrimonial.

e) Coordinar, supervisar i controlar l'organització i el funcionament de tots els centres, serveis i unitats de la Conselleria.

f) Tramitar i coordinar les consultes davant l'Advocacia General de la Generalitat que assistisca el departament, dels òrgans superiors i directius i unitats administratives de la Conselleria.

g) Supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris, així com emetre informe sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, al president o presidenta de la Generalitat o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la Conselleria.

h) Coordinar la tramitació de projectes normatius.

i) Informar el personal directiu de la Conselleria de la procedència legal i viabilitat econòmica dels seus projectes, plans i programes d'actuació.

j) Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.

k) Tramitar i formalitzar els ingressos que s'originen per les activitats dels diferents centres directius del departament.

l) Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica del departament, establint les directrius per a la correcta gestió de despeses i ingressos i l'òptima utilització dels recursos.

m) Planificar i controlar les inversions i operacions de capital de la Conselleria, realitzant els actes de gestió que reglamentàriament li corresponguen.

n) Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que corresponguen a l'àmbit funcional de la Sotssecretaria i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.

o) Gestionar les despeses de personal del departament i tramitar les incidències de nòmina, sense perjudici de les facultats atribuïdes a altres òrgans, exercint la direcció, coordinació i control sobre les diferents unitats de la Conselleria que intervinguen en el seu procés d'elaboració.

p) La gestió patrimonial dels béns afectes a la Conselleria.

q) Disposar la publicació, quan siga procedent, de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen d'òrgans de la Conselleria en els diaris oficials.

r) Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.

s) Promoure i coordinar les accions i mesures de transparència que s'establisquen en l'àmbit de la Conselleria, en compliment del que disposa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i realitzar-ne el seguiment i vigilància.

t) Exercici de la potestat disciplinària respecte del personal adscrit a la Conselleria, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.

u) Promoure i coordinar les accions i mesures de protecció de dades que s'establisquen en l'àmbit de la Conselleria, en compliment del que disposa la normativa reguladora de la matèria, i realitzar-ne el seguiment i vigilància. 

 

 

Fuente: Funciones

 
 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

  • Sou i complements i: 65.715,88 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis i: 3.937,80 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 69.653,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 10/12/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 57.370,38 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 55.976,62 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Valencia/València 5.050,50 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANKIA 6.700,00 €
Total: 6.700,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
PLA DE PENSIONS 7,38 €
Total: 7,38 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
LEXUS NX 300H 38.000,00 €
Total: 38.000,00 €

Presentada el 08/11/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 57.370,38 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 55.976,62 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Valencia/València 5.050,50 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANKIA 6.700,00 €
Total: 6.700,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
PLA DE PENSIONS 7,38 €
Total: 7,38 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
LEXUS NX 300H 38.000,00 €
Total: 38.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
CREDITO INMEDIATO 21.000,00 €
Total: 21.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 09/11/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 63.569,94 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 61.263,66 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 03/12/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 60.665,12 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 25/09/2020
Descripció Import
Rendiment del treball 58.167,64 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 20/04/2020
Descripció Import
Rendiment del treball 55.907,40 €

Renda 2017 >>

Renda 2017 - Presentada el 17/04/2019
Descripció Import
Rendiment net reduït 54.647,41 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 17/04/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA Cos Superior tècnic d'administració de l'administració de la Generalitat 09/01/2003 08/07/2015 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 10/12/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consell d'Administració del Palau de la Música de València Vocal 18/09/2019
Consell d'Adminstració de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA) Membre 04/10/2019
Consell d'Administració del Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA Membre 02/08/2019
Consell Rector de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) Vocal 02/07/2019
Consell de Direcció de l'Institut Valencià de Cultura Vocal 02/07/2019
Consell Valencià d'Estadística Vocal 02/07/2019
Comissió Interdepartamental d'Estadística Vocal 02/07/2019
Comissió Estadística de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Presidència 02/07/2019
Comissió Tècnica de seguiment del Pla d'estalvi i eficiència energètica dels edificis públics Vocal 02/07/2019
Comissió per al seguiment dels processos de venda i externalització d'actius i d'entitats del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat (COVE) Vocal 02/07/2019
Comissió Mixta de Salut Escolar Vocal 02/07/2019
Comissió Interdepartamental per la prevenció d'irregularitats i males pràctiques (CIPIMAP) Vocal 02/07/2019
Comissió Interdepartamental per la modernització tecnològica, la qualitat i la societat del coneixement en la Comunitat Valenciana Vocal 02/07/2019
Comissió Interdepartamental per l'aplicació de l'ús del valencià Vocal 02/07/2019
Comissió Tècnica de la Comissió Interdepartamental per al seguiment i impuls de les polítiques de racionalització i austeritat en la despesa en l'àmbit de la Generalitat Vocal 02/07/2019
Comissió Interdepartamental per al seguiment i impuls de les polítiques de racionalització i austeritat en la despesa en l'àmbit de la Generalitat Vocal 02/07/2019
Comissió Interdepartamental de coordinació de la Ciutat Administrativa 9 d'octubre Vocal 02/07/2019
Central de Compres de la Generalitat Vocal 02/07/2019
Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu (CIVE) Vocal 02/07/2019
Mesa Sectorial de Funció Pública Vocal 02/07/2019
Patronat Palau de Les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana Vocal 02/07/2019 Pública
Consell General del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana Secretaria 02/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 17/04/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consell Rector de l'Institut Cartogràfic Valencià Vocal 17/05/2016
Consell de Participació de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Vocal 15/01/2016
Consell General de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball Vocal 13/11/2015
Comissió General de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques Vocal 08/09/2015
Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball (COPASESA) Vocal 08/09/2015
Comissió Paritària de Formació Local (COPAFORLO) Presidencia 08/09/2015
Comissió de Formació Presidencia 08/09/2015
Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu (CIVE) Presidencia 08/09/2015
Mesa Sectorial de Funció Pública Vicepresidencia 08/09/2015
Mesa General de Negociació de personal funcionari i estatutari (MGNII) Vocal 08/09/2015
Mesa General de Negociació de personal funcionari, estatutari i laboral (MGNI) Vocal 08/09/2015
Comissió de Coordinació de l'Ocupació Pública Vocal 08/09/2015
Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques Vocal 08/09/2015

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 18/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 20/12/2023 Per compte d'altri AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
Cese 20/12/2023 Per compte d'altri Ajuntament de València

Presentada el 20/12/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 30/12/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae