HISTÒRIC D'ALTS CÀRRECS DES DE 29.06.2015

<< Ves enrere
  • María Auxiliadora Jordá Guijarro

  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Directora general de Ciència i Investigació
  • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • Cessament: 05/12/2022 DOGV
  • Nomenament: 17/10/2022 DOGV

La Direcció General de Ciència i Investigació exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de política científica i d'investigació, planificació estratègica per al desenvolupament de la investigació científica, promoció i finançament de la investigació, suport al talent investigador i als parcs científics, implantació i millora d'infraestructures i equipaments per a la investigació, i coordinació de les actuacions d'altres conselleries i entitats de la Generalitat amb competència en aquestes matèries.

Fuente: Funciones

 
 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Presentada el 31/08/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 28.366,96 €
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 23.972,05 €
Ple domini 100 Locals Alicante/Alacant Espanya 28.502,20 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 5.702,84 €
Nua propietat 16 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 57.198,35 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 41.160,30 €
Total: 41.160,30 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BBVA 13.494,32 €
BBVA 1.854,08 €
BBVA 18.386,70 €
Total: 33.735,10 €

Presentada el 08/02/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 28.366,96 €
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 23.972,05 €
Ple domini 100 Locals Alicante/Alacant Espanya 28.502,20 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 5.702,84 €
Nua propietat 16 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 57.198,35 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 32.880,44 €
Total: 32.880,44 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BBVA 12.852,73 €
BBVA 1.818,27 €
BBVA 18.327,74 €
Total: 32.998,74 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 09/11/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 63.357,56 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 11/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 61.010,76 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 100,00 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 07/02/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital Subdirectora General Gabinete Técnico 16/09/2020 14/10/2022 NO
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital Directora General de Ciencia e Investigación 15/10/2022 02/12/2022 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 07/02/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISION NACIONAL EVALUADORA DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA CNAI EVALUACION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA VOCAL 17/10/2022 05/12/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 07/02/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores (FFES) Cargo nato 06/12/2022 Pública
Fundación de la Comunitat Valenciana de Investigación de Excelencia (VaIER)- Patronato Cargo nato 06/12/2022 Pública
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEACV)- Consejo de Dirección Cargo nato 06/12/2022 Pública
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP) Comisión Ejecutiva Cargo nato 06/12/2022 Pública
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP) Cargo Nato 06/12/2022 Pública
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital Foro de Diálogo en el Ámbito de las Universidades de la Comunitat Valenciana-Pendiente de constitución/desarrollo Cargo nato 06/12/2022 Pública
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital Consejo Valenciano de Universidades y Formación Superior Cargo Nato 06/12/2022 Pública
Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática Conmemoración del Cuadragésimo Aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana- Pendiente de constitución/desarrollo Cargo nato 06/12/2022 Pública
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las Universidades Públicas del Sistema Universitario Valenciano Cargo Nato 06/12/2022 Pública
Presidencia de la Generalitat Comisión Interdepartamental de acción Exterior y Relaciones con la Unión Europea Cargo nato 06/12/2022 Pública
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital Comisión Delegada del Consell para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Cargo nato 06/12/2022 Pública
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos Cargo Nato 06/12/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 01/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 01/09/2023 Per compte d'altri MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Presentada el 17/02/2023 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 17/02/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae