alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Salvador Broseta Perales

 • Sotssecretari
 • Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
 • Nomenament: 14/02/2022 DOGV
 • C/ De la Democracia, 77. Ciudad Administrativa 9 de Octubre. 46018. València
 • broseta_sal@gva.es
 • 961209040

Agenda

Agenda octubre
3 4 5 6 7 8 9

Sota la dependència directa de la persona titular de la Conselleria, la persona titular de Sotssecretaria assumeix les funcions establides en l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com la Inspecció General de Serveis, la simplificació administrativa i les funcions relatives a consultes populars i processos electorals.

En particular, li corresponen les funcions següents:

 • Dirigir i coordinar els serveis generals i dependències comunes de la Conselleria.
 • Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de la Conselleria, així com supervisar els expedients de contractació que gestionen altres centres directius, excepte aquells respecte dels quals els seus titulars tinguen delegades les facultats per a la seua celebració.
 • Elaborar la proposta de l'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.
 • Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica de la Conselleria, establint les directrius per a la correcta gestió de despeses i ingressos i l'òptima utilització dels recursos.
 • Tramitar els expedients de contractació i de responsabilitat patrimonial.
 • Gestionar les despeses de personal de la Conselleria i tramitar les incidències de nòmina.
 • Realitzar estudis tècnics, de diagnòstic de la situació i de dret comparat, així com recopilar documentació, sobre aquelles matèries que, sense perjudici de les competències de les conselleries que les tinguen atribuïdes, puguen contribuir, en el marc del desenvolupament de les funcions assignades als diferents òrgans i unitats del departament, a la consecució de l'eficàcia en la prestació dels serveis i de l'eficiència en la utilització dels recursos econòmics.
 • Emetre informes sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, al president de la Generalitat o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la Conselleria.
 • Recaptar l'emissió dels informes jurídics preceptius, conforme al que es disposa en els apartats 2 i 3 de l'article 5 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'assistència jurídica a la Generalitat.
 • Elaborar estudis i anàlisis relatives a la racionalització i reorganització, tant de l'estructura organitzativa de la Conselleria com dels procediments de gestió que s'hi realitzen, coordinant els treballs que, en aquesta matèria, s'elaboren per altres òrgans o unitats del departament.
 • Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que s'estableix en les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional així com dictar resolucions, instruccions i ordres de servei en assumptes de la seua competència.
 • L'exercici de la potestat disciplinària respecte del personal adscrit a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.
 • Dur a terme el seguiment i la coordinació de les actuacions en matèria d'infraestructures, en l'àmbit de la Conselleria i dels seus organismes dependents.
 • Supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de secretaris autonòmics i sotssecretaris.
 • Realitzar quantes actuacions siguen necessàries en relació amb el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, en els tractaments de les quals és responsable la Conselleria.
 • Exercir les funcions que li corresponen com a unitat d'igualtat de la Conselleria.
 • La inspecció general dels serveis, amb l'abast i contingut previstos en la Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis, i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.
 • Desenvolupar el sistema de prevenció i anàlisi per a la detecció de riscos dirigits a evitar l'aparició d'irregularitats i males pràctiques en la gestió administrativa dels òrgans i entitats de l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.
 • Planificar, dissenyar i desenvolupar les polítiques de qualitat dels serveis públics de l'administració de la Generalitat, així com dels programes per a l'avaluació de la qualitat dels serveis i la seua posterior acreditació i certificació, dins del marc normatiu establit pel Decret 41/2016, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.
 • Fomentar la millora de l'eficiència a través de la simplificació administrativa i agilitació dels procediments.
 • Efectuar el disseny i la implementació de l'avaluació de l'acompliment del treball del personal de l'administració de la Generalitat, així com la coordinació de la informació sobre absentisme del personal emprat proporcionada pels òrgans competents en matèria de personal.
 • Coordinar i gestionar les Unitats de Resolució de conflictes de València, Castelló i Alacant (URC).

En matèria de processos electorals, especialment li correspon:

 • El seguiment dels processos electorals.
 • Elaborar i coordinar la normativa específica destinada a la seua realització.
 • Coordinar les relacions necessàries amb l'administració electoral i amb els òrgans competents de l'Administració General de l'Estat.
 • Elaborar anàlisis estadístiques, estudis comparatius i avaluació de processos electorals i consultes populars i electorals.
 • Realitzar propostes de desenvolupament legislatiu del sistema de consultes populars municipals, d'acord amb el legalment establit.
 • Proposar tècniques que optimitzen el funcionament de les infraestructures i mitjans ofimàtics destinats al seguiment electoral.
 • Gestionar les subvenciones autonòmiques anuals i les corresponents per despeses electorals de les formacions polítiques, en els termes establits en la legislació vigent.

Fuente: Funciones

Sotssecretari de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Llista completa d'obsequis

05/07/2022 - 06/07/2022

Diàlegs: Un Nou Temps i Trobada Valencians i Valencianes a Madrid

Costs
 • Allotjament
  122,00 €
 • Transport
  150,34 €
 • Total 272,34 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 53.818,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 53.818,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública Asesor de Asuntos Parlamentarios 28/06/2019 14/02/2022 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Central de Compras de la Generalitat Vocal 15/02/2022 Pública
Comisión Interdepartamental de Coordinación de la Ciudad Administrativa Vocal 15/02/2022 Pública
Comisión Interdepartamental para el seguimiento e impulso de las políticas de racionalización y austeridad en el gasto en el ámbito de la Generalitat Vocal 15/02/2022 Pública
Comisión Interdepartamental para la aplicación del uso del valenciano Vocal 15/02/2022 Pública
Comisión Técnica - Comisión Interdepartamental para el seguimiento e impulso de las políticas de racionalización y austeridad en el gasto en el ámbito de la Generalitat Vocal 15/02/2022 Pública
Comisión Interdepartamental para la coordinación, apoyo y seguimiento del proceso electoral a Les Corts Vocal 15/02/2022 Pública
Comisión Interdepartamental para la modernización tecnológica y las comunicaciones en la Comunitat Valenciana (CITEC) Vocal 15/02/2022 Pública
Comisión Interdepartamental para la prevención de irregularidades y malas prácticas (CIPIMAP) Vicepresidente 15/02/2022 Pública
Comisión Técnica-CIPIMAP Presidente 15/02/2022 Pública
Comisión Técnica de seguimiento del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de los Edificios Públicos Vocal 15/02/2022 Pública
Agencia valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) - Comisión Permanente Vocal 15/02/2022 Pública
Comisión de Estadística de Justicia, Interior y Administración Pública Presidente 15/02/2022 Pública
Comisión de Interpretación, Vigilancia y Estudio del II Convenio Colectivo (CIVE) Vocal 15/02/2022 Pública
Comisión Interdepartamental de Estadística Vocal 15/02/2022 Pública
Comisión Técnica de Publicaciones Vocal 15/02/2022 Pública
Consejo Valenciano de Estadística Vocal 15/02/2022 Pública
Mesa Sectorial de Función Pública Vocal 15/02/2022 Pública
Fundación de la Comunidad Valenciana para la Atención a las Víctimas del Delito (FAVIDE) Patrono 15/02/2022 Pública
agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) - Consejo de dirección Vocal 15/02/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 22 Vivendes Illes Balears Espanya 104.638,37 €
Ple domini 22 Garatge Illes Balears Espanya 3.345,73 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 40.238,15 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 7.900,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
VidaCaixa, S.A.U. 181,26 €
VidaCaixa, S.A.U. 396,66 €
Total: 577,92 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 42.201,40 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 8,05 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 524,77 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 0,70 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/03/2022

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos