FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Ricardo García García

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Sotssecretari
 • Conselleria de Justícia i Interior
 • Nomenament: 22/09/2023 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77 - Ciutat administrativa 9 d'octubre - Torre 4 - 46018 - València
 • garcia_ricardogar@gva.es
 • 961209039
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Sota la dependència directa de la persona titular de la Conselleria, la persona titular de Sotssecretaria assumeix les funcions establides en l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les que recull l'article 74 del Decret 112/2023, de 25 de juliol.

En particular, li corresponen les funcions següents:

 • Dirigir i coordinar els serveis generals i dependències comunes de la Conselleria.
 • Tramitar els expedients de contractació i de responsabilitat patrimonial i supervisar els expedients de contractació que gestionen altres centres directius, excepte aquells respecte dels quals els seus titulars tinguen delegades les facultats per a subscriure'ls.
 • Elaborar la proposta de l'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.
 • Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que estableixen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica de la Conselleria, a fi d'establir les directrius per a la correcta gestió de despeses i ingressos i l'òptima utilització dels recursos.
 • Gestionar les despeses de personal de la Conselleria i tramitar les incidències de nòmina.
 • L'exercici de la potestat disciplinària respecte del personal adscrit a la Conselleria, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.
 • Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de la Conselleria.
 • Emetre informes sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, al president de la Generalitat, o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la Conselleria.
 • Supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris.
 • Recaptar l'emissió dels informes jurídics, conformement al que disposen els apartats 2 i 3 de l'article 5 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'assistència jurídica a la Generalitat.
 • Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, instruccions i ordres de servei en assumptes de la seua competència.
 • Promoure i coordinar el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal amb relació als tractaments de dades dels quals la Conselleria té la consideració de responsable, sense perjudici de les funcions de gestió i supervisió que corresponen als òrgans superiors i directius, en l'àmbit de les seues competències materials.
 • Exercir les funcions que li corresponen com a unitat d'igualtat de la Conselleria.
 • Coordinar i gestionar les unitats de resolució de conflictes de València, Castelló i Alacant (URC).
 • Tramitar les propostes de gestió patrimonial dels béns afectes a la Conselleria.
 • Elaborar estudis i anàlisis que fan referència a la racionalització i reorganització, tant de l'estructura organitzativa de la Conselleria com dels procediments de gestió que s'hi realitzen, coordinant els treballs que, en aquesta matèria, siguen elaborats per altres òrgans o unitats del departament.
 • Exercir les funcions que li corresponen per a la millora de la qualitat dels serveis públics, l'avaluació dels plans i programes i l'atenció a les queixes, suggeriments i agraïments, en l'àmbit de la Conselleria.
 • Promoure i coordinar les accions i mesures de transparència, bon govern i participació ciutadana que s'establisquen en l'àmbit de la Conselleria i realitzar-ne el seguiment i vigilància.
 • Racionalitzar els procediments administratius i efectuar estudis i propostes sobre normalització de documentació i simplificació administrativa de la Conselleria.
 • Realitzar estudis tècnics, de diagnòstic de la situació i de dret comparat, així com recopilar documentació sobre aquelles matèries que, sense perjudici de les competències de les conselleries que les tinguen atribuïdes, puguen contribuir, en el marc del desenvolupament de les funcions assignades als diferents òrgans i unitats del departament, a la consecució de l'eficàcia en la prestació dels serveis i de l'eficiència en la utilització dels recursos econòmics.
 • Qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

 

En matèria de processos electorals, especialment li correspon:

 • Coordinar i executar els processos electorals a les Corts i a les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.
 • Elaborar i coordinar la normativa específica destinada a acomplir-la.
 • Coordinar les relacions necessàries amb l'administració electoral i amb els òrgans competents de l'Administració General de l'Estat.
 • Elaborar anàlisis estadístiques, estudis comparatius i avaluació de processos electorals i consultes populars.
 • Realitzar propostes de desenvolupament legislatiu del sistema de consultes populars municipals d'acord amb el legalment establit.
 • Proposar tècniques que optimitzen el funcionament de les infraestructures, procediments i mitjans destinats a la gestió electoral.
 • Gestionar les subvencions autonòmiques anuals i les corresponents per despeses electorals de les formacions polítiques, en els termes establits en la legislació vigent.
 • La gestió i custòdia de l'Arxiu Històric Electoral.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.036,36 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.935,32 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.245,04 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 81.216,72 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 14/11/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 25 Vivendes Madrid Espanya 14.755,35 €
Ple domini 100 Vivendes Madrid Espanya 149.048,92 €
Multipropietat 50 Vivendes Madrid Espanya 64.654,84 €
Multipropietat 25 Vivendes Murcia Espanya 28.327,07 €
Nua propietat 50 Vivendes Madrid Espanya 25.355,80 €
Nua propietat 50 Altres immobles urbans Madrid Espanya 22.090,79 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CaixaBank 84.000,00 €
Caixabank 20.000,00 €
Caixabank 1.500,00 €
Caixabank 440,00 €
Total: 105.940,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
BMW 1250 gs 12.000,00 €
Total: 12.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Mapfre 35.000,00 €
Mutualidad de la abogacía 18.000,00 €
Caixabank 15.000,00 €
Total: 68.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

 
Renda 2022 - Presentada el 14/11/2023
i Casella 235: Regularització per inspecció fiscal, rendiment de capital mobiliari
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 548,58 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 98.000,00 €
Rendiment del treball 87.543,01 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 6,23 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 14/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Fundacion de la Universidad Autónoma de Madrid Transferencia de conocimiento. conforme a contratos programas Ley Universidades (varios) Director 01/09/2017 22/09/2023 NO
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir Patrono de la Fundación San Vicente Mártir UCV 02/03/2016 21/09/2023 NO
AEsProDEE (Asociación Española de Profesores de Derecho Eclesiástico del Estado) Derecho Eclesiástico de todas las Universidades de España Presidente 13/09/2022 21/09/2023 NO
Observatorio de la Vida Militar Administración General del Estado Presidente 02/09/2021 26/09/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 10/04/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Premios Justicia de la Generalitat Valenciana Ver Orden 4 de febrero de 2005, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas Vocal 22/09/2023 Pública
Comisión Permanente de la AVSRE Ver Ley 4/2014, de 3 de febrero, de la Generalitat Vocal 22/09/2023 Pública
Comisión Interdepartamental para la Coordinación, Apoyo y Seguimiento del Proceso Electoral a Les Corts Ver Decreto 85/2010, de 14 de mayo, del Consell Secretario 22/09/2023 Pública
Comisión de Secretarías Autonómicas y Subsecretarías Preparar las reuniones del Consell y tratar otras cuestiones de interés común que no sean competencia de las Comisiones Delegadas o de las Comisiones Interdepartamentales Subsecretario 22/09/2023 Pública
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID DOCENCIA PROFESOR 02/04/2024 02/04/2024
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID DOCENCIA PROFESOR 21/03/2024 21/03/2024
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID DOCENCIA PROFESOR 07/02/2024 07/02/2024

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 14/11/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Premios Justicia de la Generalitat Valenciana Ver Orden 4 de febrero de 2005, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas Vocal 22/09/2023 Pública
Comisión Permanente de la AVSRE Ver Ley 4/2014, de 3 de febrero, de la Generalitat Vocal 22/09/2023 Pública
Comisión Interdepartamental para la Coordinación, Apoyo y Seguimiento del Proceso Electoral a Les Corts Ver Decreto 85/2010, de 14 de mayo, del Consell Secretario 22/09/2023 Pública
Comisión de Secretarías Autonómicas y Subsecretarías Preparar las reuniones del Consell y tratar otras cuestiones de interés común que no sean competencia de las Comisiones Delegadas o de las Comisiones Interdepartamentales Subsecretario 22/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 15/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 21/11/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos