alts càrrecs

<< Ves enrere
  • Beatriz Gallardo Paúls

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Secretària autonòmica de Prospectiva i Comunicació
  • Presidència de la Generalitat
  • Nomenament: 08/09/2020 DOGV
  • C/ Cavallers, 9. 46001. València
  • gallardo_bea@gva.es
  • 963 868 216

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica de Comunicació exercirà les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de política informativa, comunicació institucional de la Generalitat i relació amb els mitjans de comunicació social, intervenció administrativa en matèria de ràdio i televisió de competència de la Comunitat Valenciana, així com el suport per a l'anàlisi de les polítiques del Consell.

Dependrà orgànicament i funcionalment d'aquesta Secretaria Autonòmica el personal funcionari del cos tècnic de comunicació i relacions informatives de l'Administració de la Generalitat, sense perjuí de l'òrgan administratiu on presten els seus serveis, segons les necessitats d'aquests. A més, a la Secretaria Autonòmica de Prospectiva i Comunicació li competeix la superior coordinació dels departaments amb funcions de comunicació i relacions informatives de les entitats del sector públic autonòmic.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

  • Sou i complements i: 62.492,04 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis i: 6.130,20 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 68.622,24 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Secretària Autonòmica de Prospectiva i Comunicació Llista completa d'obsequis

18/01/2021

Agenda 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: BEATRIZ GALLARDO PAÚLS

Destinació: Secretària Autonòmica

18/12/2020

Botella de cava ecològic

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TV ON Produccións

Destinatari de l'obsequi: BEATRIZ GALLARDO PAÚLS

Destinació: Secretària Autonómica

14/12/2020

Caixa amb dues botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicente Boluda

Destinatari de l'obsequi: BEATRIZ GALLARDO PAÚLS

Destinació: Secretària Autonómica

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA CATEDRÀTICA DE LINGÜÍSTICA GENERAL 08/10/2009 08/09/2020 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Presidència de la Generalitat Comisió Interdepartamental d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea Secretària Autonòmica de Prospectiva i Comunicació 08/09/2020 Pública
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Comisió Interdepartamental per a la Coordinació, Suport i Seguiment del procés electoral a les Corts Secretària Autonòmica de Prospectiva i Comunicació 08/09/2020 Pública
Presidència de la Generalitat Comisió Mixta de Seguiment del Contracte amb el Consell i la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació Secretària Autonòmica de Prospectiva i Comunicació 08/09/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 71.225,90 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 5.616,36 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 926,49 €
Ple domini 33 Garatge Valencia/València Espanya 12.753,68 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 39.915,88 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 1.758,01 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 14.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Vivienda 75.000,00 €
Vehículo 8.640,00 €
Total: 83.640,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
ALIANZ 11.351,35 €
Total: 11.351,35 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 70.732,78 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 60,19 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 702,65 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 2.097,87 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos