alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Elvira Ródenas Sancho

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Nomenament: 08/09/2020 DOGV
 • Av. Navarro Reverter, 2. 46004. València
 • rodenas_elv@gva.es
 • 963 869 142

Agenda

La Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei del Consell, en matèria de treball, conciliació laboral, inspecció de treball, seguretat laboral i relacions laborals.

En particular, exercirà com a Autoritat Laboral i Autoritat Autonòmica de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.

Així mateix, li correspon la direcció de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut Laboral (INVASSAT), en virtut del que es disposa en el seu reglament orgànic i en conseqüència, exercir les competències en matèria de salut i benestar laboral.

Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

 

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral / Directora General INVASSAT Llista completa d'obsequis

05/10/2021

Bolígrafo amb Portamines Cross

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COGRASOVA

Destinatari de l'obsequi: ELVIRA RÓDENAS SANCHO

Destinació: Despatx

18/12/2020

agenda 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COGRASOVA

Destinatari de l'obsequi: ELVIRA RÓDENAS SANCHO

Destinació: .

16/12/2020

caixa gran de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FERROVIAL

Destinatari de l'obsequi: ELVIRA RÓDENAS SANCHO

Destinació: .

10/12/2020

caixa mitjana amb productes nadalencs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Laboral de la Construcción

Destinatari de l'obsequi: ELVIRA RÓDENAS SANCHO

Destinació: .

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Unión General de Trabajadores del País Valencía organización sindical miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional 01/01/2003 07/09/2020 si NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión Permanente del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo ( INVASSAT) Administración Publica PRESIDENTA 08/09/2020 Pública
Comisión Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo del ámbito de Justicia, Administración Publica y Docente Administración Publica Autonómica Presidenta 08/09/2020 Pública
Consejo Valenciano del Trabajo Autónomo Administración Publica Autonómica 29/10/2020 Pública
Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana (TAL) Administración Publica Autonómica .Sector Publico Instrumental Presidenta 22/09/2020 Pública
Comisión del Dialogo Social del Sector Publico Instrumental de la Generalitat Administración Publica Autonómica .Sector Publico Instrumental VOCAL 08/09/2020 Pública
Comisión de Interpretación, Vigilancia y Estudio del II Convenio Colectivo (CIVE) Administración Publica Autonómica 08/09/2020 Pública
Comisión Mixta de Atención a Personas Refugiadas y Desplazadas Administración Publica Autonómica VOCAL 08/09/2020 Pública
Comisión Mixta para el Desarrollo de la Estrategia Valenciana para la Igualdad de Trato, la No-Discriminación y la prevención de los Delitos de Odio Administración Publica Autonómica Vocal Suplente 17/02/2021 Pública
Comisión Paritaria de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASESA) Administración Publica Autonómica VOCAL 08/09/2020 Pública
PLENO. Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana Administración Publica Autonómica Miembro 08/09/2020 Pública
Foro de Dialogo en el ámbito de las Administraciones Locales de la Comunitat Valenciana Administración Publica Autonómica VOCAL 08/09/2020 Pública
Foro de Dialogo en el Ámbito de las Universidades de la Comunitat Valenciana Administración Publica Autonómica. Universidades VOCAL 08/09/2020 Pública
Comisión Técnica. Mesa del Dialogo Social de la Comunitat Valenciana Administración Publica Autonómica Secretaria 08/09/2020 Pública
Pleno Mesa del Dialogo Social Administración Publica Autonómica VOCAL 08/09/2020 Pública
Mesa general de Negociación del Personal Funcionario, estatutario y Laboral ( I y II) Administración Publica Autonómica VOCAL 08/09/2020 Pública
Observatorio Valenciano del Trabajo Decente Administración Publica Autonómica VOCAL 08/09/2020 Pública
Consejo General INVASSAT Administración Publica Autonómica Secretaria 08/09/2020 Pública
Comisión Permanente INVASSAT Administración Publica Autonómica Presidenta 08/09/2020 Pública
LABORA. Consejo de Dirección Administración Publica Autonómica VOCAL 08/09/2020 Pública
Consejo Valenciano de Formación Profesional. Comisión Permanente Administración Publica Autonómica Miembro 08/09/2020 Pública
Consejo Valenciano del Emprendimiento. Comisión Ejecutiva Administración Publica Autonómica VOCAL 08/09/2020 Pública
Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social ITSS Administración Publica Autonómica y Estatal Miembro 08/09/2020 Pública
Consejo Rector del Organismo Autónomo Estatal ITSS Administración Publica Autonómica y Estatal VOCAL 08/09/2020 Pública
Patronato de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales Administración Publica Estatal Patrona 08/09/2020 Pública
Fundación para el Desarrollo y la Innovación de la Comunitat Valenciana Patrona 08/09/2020 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 0 Vivendes Valencia/València Espanya 85.349,87 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 6.915,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
préstamo hipotecario vivienda 66.468,00 €
Total: 66.468,00 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
Vehículo MAZDA CX-3 22.500,00 €
Total: 22.500,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 45.473,65 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 10/03/2021

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos