FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • José María Benlliure Moreno

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Sotssecretari
 • Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nomenament: 26/07/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 1 - 46018 - València
 • sotssecretaria_mediambient@gva.es
 • 961208096
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Sotssecretaria, sota la dependència directa de la persona titular de la Conselleria, exercirà les funcions determinades en l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i en l'article 127 del Decret 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

Especialment té atribuïdes les competències següents:

 1. Coordinar i impulsar la tramitació de projectes normatius del departament, així com supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries, així com al Consell, per a l'aprovació o perquè en prenguen coneixement. Igualment, emetre informes sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, al president o presidenta de la Generalitat o a altres òrgans, quan siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la Conselleria.
 2. Elaborar informes i propostes de disposicions sobre matèries del seu àmbit competencial, així com dictar resolucions, circulars, instruccions i ordres de servei en l'àmbit de la seua competència i disposar la publicació, quan siga procedent, de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen d'òrgans de la Conselleria en els diaris oficials.
 3. Informar el personal directiu de la Conselleria de la procedència legal i la viabilitat econòmica dels seus projectes, plans i programes d'actuació.
 4. Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de col·laboració del departament que hagen de proposar-se al Consell perquè els subscriga amb entitats públiques o privades.
 5. Tramitar els procediments de responsabilitat patrimonial.
 6. Recaptar els informes jurídics dels òrgans superiors i directius de la Conselleria davant l'Advocacia General de la Generalitat, d'acord amb el procediment establit en el seu reglament general.
 7. Dirigir i gestionar els serveis generals i dependències comunes de la Conselleria.
 8. Organitzar i controlar els assumptes generals i l'actualització periòdica de l'inventari de béns i material, així com la gestió i emmagatzematge de totes les dades i la documentació siguen necessaris per al funcionament correcte dels serveis.
 9. Dirigir el Registre General, així com coordinar, supervisar i controlar l'organització i el funcionament de tots els centres, serveis i unitats dependents de la Conselleria.
 10. Tramitar els expedients de contractació, sense perjudici de la delegació de competències que establisca la persona titular de la Conselleria com a òrgan de contractació ordinari.
 11. Tramitar els expedients d'expropiació forçosa en l'àmbit competencial de la consellera sempre que no es trobe atribuït a altres òrgans.
 12. Gestionar els béns patrimonials afectes a la Conselleria.
 13. Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.
 14. Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica del departament, establint les directrius per a la correcta gestió d'ingressos i despeses i l'òptima utilització dels recursos.
 15. Planificar i controlar les inversions i operacions de capital de la Conselleria, realitzant els actes de gestió que reglamentàriament li corresponguen.
 16. Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que corresponguen a l'àmbit funcional de la Sotssecretaria i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 17. Tramitar i formalitzar els ingressos que s'originen per les activitats dels diferents centres directius del departament.
 18. Gestionar les despeses de personal del departament i tramitar les incidències de nòmina, sense perjudici de les facultats atribuïdes a altres òrgans, i exercir la direcció, la coordinació i el control sobre les diferents unitats de la Conselleria que intervinguen en el seu procés d'elaboració.
 19. Exercir la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la Conselleria, excepte en el cas que la sanció proposada siga la separació del servei.
 20. Coordinar, informar i donar compte als òrgans superiors o centres directius competents en matèria de qualitat dels serveis públics i simplificació administrativa; de transparència i participació ciutadana i de responsabilitat social, de totes les actuacions de la Conselleria en aquestes matèries.
 21. Racionalitzar els procediments administratius, impulsar i coordinar la implantació i desenvolupament dels sistemes i instruments de la gestió de qualitat i transparència en la Conselleria, i efectuar estudis i propostes sobre normalització de documentació, simplificació administrativa i transparència.
 22. Promoure i coordinar el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal en relació amb els tractaments de dades, de les quals la Conselleria té la consideració de responsable, sense perjudici de les funcions de gestió i supervisió que corresponen als òrgans superiors i directius, en l'àmbit de les seues competències materials.
 23. Dirigir i facilitar la formació d'estadístiques sobre les matèries de competència de la Generalitat, en el que afecte la Conselleria, en col·laboració amb els serveis competents en matèria estadística de l'Administració de la Generalitat.
 24. Qualsevol altra que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 28.476,88 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.128,37 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 31.605,25 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 03/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 26.131,42 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 62.769,50 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 5.027,19 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 5.027,19 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 27.944,57 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
OPEN BANK 28.000,00 €
CAIXABANK 3.000,00 €
Total: 31.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 21/09/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 64.313,08 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 141,98 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 14/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR O.A. Función Pública Jefe de Área de Explotación 01/04/2012 25/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 21/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo Rector Consorcio Valenciano 2007. Vocal 12/09/2023 Pública
Ferrocarriles de la Generalitat Valencia Consejero 10/08/2023 Pública
Entidad Pública de Saneamiento Residuales Vocal 07/09/2023 Pública
VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE RESIDUOS SA Consejero Secretario 13/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 15/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 21/11/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos