alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Alfonso Puncel Chornet

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Sotssecretari
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Nomenament: 20/11/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Edif. B0. 46018. València
 • subsecretaria_amcd@gva.es
 • 961 247 155

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular del departament, exercirà les funcions establides en l'article 69 de la Llei del Consell, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, excepte en el supòsit que la sanció proposada siga la de separació del servei.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.944,96 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.904,16 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.849,12 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Llista completa d'obsequis

17/12/2020

Caixa nadal: 2 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: La Baronia de Turís Coop. V

Destinatari de l'obsequi: ALFONSO PUNCEL CHORNET

Destinació: Repartiment personal Sotssecretaria

14/12/2020

Planta de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASFPLANT

Destinatari de l'obsequi: ALFONSO PUNCEL CHORNET

Destinació: Despatx

02/01/2020

Caixa nadal: 2 botelles vi i oli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: La Baronia de Turis Coop. V.

Destinatari de l'obsequi: ALFONSO PUNCEL CHORNET

Destinació: Repartiment personal Sotssecretaria

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Generatitat Valenciana Sotssecretari Conselleria de Transparencia, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació 09/07/2015 02/07/2019 SI
Generalitat Valenciana Inspector de Serveis 03/07/2019 25/08/2019 NO
Generalitat Valenciana Subdirector General del Gabinet Tècnic de Vicepresidencia I i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives 26/08/2019 19/11/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris Vocal 20/11/2019 Pública
Consell Assessor i Participació del Medi Ambient Vocal 20/11/2019 Pública
Comissió de Cooperativisme Agrari Valencià Vicepresident 20/11/2019 Pública
Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnológica, la Qualitat i la Societat del Coneixement a la Comunitat Valenciana (CITEC) Vocal 20/11/2019 Pública
Comissió Interdepartamental de Coordinació de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre Vocal 20/11/2019 Pública
Mesa Sectorial de la Funció Püblica Vocal 20/11/2019 Pública
Central de Compres de la Generalitat Vocal 20/11/2019 Pública
Comissió Interdepartamental d'Estadístca Vocal 20/11/2019 Pública
Comissió Estadística d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica President 20/11/2019 Pública
Consell Valencià d'Estadísitca Vocal 20/11/2019 Pública
Comissió Interdepartamental per al seguiment i impuls de les polítiques de racionalització i austeritat en la despesa en l'ámbit de la Generalitat Vocal 20/11/2019 Pública
Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià Vocal 20/11/2019 Pública
Comissió de Valoració Documental de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Vocal 20/11/2019 Pública
Comissió Interdep. per a actuar contra les accions vulneradores dels drets de propietat intel·lectual i industrial i del control de la qualitat dels productes agroalimentaris a la Comunitat Valenciana Vocal 20/11/2019 Pública
Comissió Interdepartamental per la Prevenció d'Irregularitats i Males Pràctiques Vocal 11/11/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 120.255,18 €
Ple domini 33 Vivendes Valencia/València Espanya 34.130,98 €
Ple domini 33 Vivendes Valencia/València Espanya 94.529,11 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 207.781,87 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 8.007,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 62.841,85 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 10,47 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 3.553,32 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos