alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Manuel Martínez Grau

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València
 • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Nomenament: 13/08/2020 DOGV
 • Plaça de Tetuán, 10. 1ª. 46003. València
 • martinez_mangraa@gva.es
 • 963 189 771

Agenda

Agenda juliol
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Qui ostente la Direcció Gerència tindrà les funcions següents:

 • L'exercici de la representació ordinària de l'Autoritat de Transport Metropolità.
 • Impulsar i executar els acords i programes aprovats pel Consell d'Administració o la Comissió Executiva.
 • Exercir la direcció, inspecció i règim intern dels serveis de l'organisme, l'exercici de la direcció superior del seu personal i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública.
 • Prestar assistència tècnica al Consell d'Administració i a la Comissió Executiva, per a la qual cosa assistirà a les seues sessions, amb veu però sense vot.
 • L'elaboració de la proposta de pressupost de l'organisme i la resta de documentació econòmica/financera, per a la seua elevació a la Comissió Executiva.
 • L'elaboració de plans o projectes d'actuació així com dictar instruccions sobre organització i funcionament efectiu de l'organisme, en desplegament del que preveu aquest reglament.
 • Les relacions ordinàries amb altres òrgans de l'Administració Autonòmica i amb altres administracions públiques o entitats públiques o privades.
 • La proposta al Consell d'Administració de l'estructura organitzativa de l'organisme.
 • L'elaboració de propostes a l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació, de la planificació de la gestió de recursos informàtics i d'administració electrònica necessaris per al desenvolupament de les funcions de l'organisme.
 • L'elaboració de propostes per a l'autorització i firma de convenis amb altres entitats, i per a l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques, o les seues entitats dependents a favor de l'Autoritat de Transport, per a la seua elevació a la Comissió Executiva.
 • L'elaboració de propostes de contractació, per a l'elevació al Consell d'Administració.
 • La contestació de les queixes pel funcionament dels serveis de l'organisme.
 • Proposar als òrgans col·legiats superiors la resolució que estime convenient en assumptes de l'organisme.
 • Qualsevol altra funció no expressament atribuïda a altres òrgans de l'Autoritat.

Així mateix, li correspondrà, dins dels límits pressupostaris:

 • Autoritzar i disposar les despeses.
 • Acceptar les subvencions, donant compte al Consell d'Administració.
 • Reconèixer i liquidar obligacions i ordenar pagaments.
 • Impulsar la tramitació dels expedients de modificació pressupostària.
 • Exercir les facultats en matèria de contractació que no estiguen atribuïdes a altres òrgans de govern de l'organisme autònom.
 • Les facultats que li delegue el Consell d'Administració.
 • Qualsevol altra funció no expressament atribuïda a altres òrgans de l'organisme autònom.

En cas de vacant, absència, o malaltia, les funcions de la direcció s'exerciran per la persona que designe el Consell Administració, entre les persones titulars de les unitats amb rang de Subdirecció General.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València Llista completa d'obsequis

16/12/2020

Calendari 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVANZA

Destinatari de l'obsequi: MANUEL MARTINEZ GRAU

Destinació: Despatx

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Generalitat Valenciana Actividades generales de la Administración Pública Asesor de asuntos generales 01/09/2019 12/08/2020 NO
IDOM | CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE Empresa internacional de servicios profesionales de consultoría, ingeniería y arquitectura Director de proyectos - Consultor en transportes y movilidad 16/06/2014 31/08/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sin actividades inherentes al cargo

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 19.180,68 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 9.180,00 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
Cuenta Accionista Banco Santander 1.047,37 €
Total: 1.047,37 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 43.008,23 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 107,62 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 22/09/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos