alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Manuel Martínez Grau

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València
 • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Nomenament: 13/08/2020 DOGV
 • Plaça de Tetuán, 10. 1ª. 46003. València
 • martinez_mangraa@gva.es
 • 963 189 771
Agenda mai-jun
29 30 31 1 2 3 4
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Qui ostente la Direcció Gerència tindrà les funcions següents:

 • L'exercici de la representació ordinària de l'Autoritat de Transport Metropolità.
 • Impulsar i executar els acords i programes aprovats pel Consell d'Administració o la Comissió Executiva.
 • Exercir la direcció, inspecció i règim intern dels serveis de l'organisme, l'exercici de la direcció superior del seu personal i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública.
 • Prestar assistència tècnica al Consell d'Administració i a la Comissió Executiva, per a la qual cosa assistirà a les seues sessions, amb veu però sense vot.
 • L'elaboració de la proposta de pressupost de l'organisme i la resta de documentació econòmica/financera, per a la seua elevació a la Comissió Executiva.
 • L'elaboració de plans o projectes d'actuació així com dictar instruccions sobre organització i funcionament efectiu de l'organisme, en desplegament del que preveu aquest reglament.
 • Les relacions ordinàries amb altres òrgans de l'Administració Autonòmica i amb altres administracions públiques o entitats públiques o privades.
 • La proposta al Consell d'Administració de l'estructura organitzativa de l'organisme.
 • L'elaboració de propostes a l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació, de la planificació de la gestió de recursos informàtics i d'administració electrònica necessaris per al desenvolupament de les funcions de l'organisme.
 • L'elaboració de propostes per a l'autorització i firma de convenis amb altres entitats, i per a l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques, o les seues entitats dependents a favor de l'Autoritat de Transport, per a la seua elevació a la Comissió Executiva.
 • L'elaboració de propostes de contractació, per a l'elevació al Consell d'Administració.
 • La contestació de les queixes pel funcionament dels serveis de l'organisme.
 • Proposar als òrgans col·legiats superiors la resolució que estime convenient en assumptes de l'organisme.
 • Qualsevol altra funció no expressament atribuïda a altres òrgans de l'Autoritat.

Així mateix, li correspondrà, dins dels límits pressupostaris:

 • Autoritzar i disposar les despeses.
 • Acceptar les subvencions, donant compte al Consell d'Administració.
 • Reconèixer i liquidar obligacions i ordenar pagaments.
 • Impulsar la tramitació dels expedients de modificació pressupostària.
 • Exercir les facultats en matèria de contractació que no estiguen atribuïdes a altres òrgans de govern de l'organisme autònom.
 • Les facultats que li delegue el Consell d'Administració.
 • Qualsevol altra funció no expressament atribuïda a altres òrgans de l'organisme autònom.

En cas de vacant, absència, o malaltia, les funcions de la direcció s'exerciran per la persona que designe el Consell Administració, entre les persones titulars de les unitats amb rang de Subdirecció General.

Fuente: Funciones

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València Llista completa d'obsequis

10/02/2022

calendari de sobretaula 2022 en cartó de 12x14

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confucio de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: MANUEL MARTINEZ GRAU

Destinació: Director Gerent de l'Autoritat de Transport Metropolita de València

16/12/2020

Calendari 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVANZA

Destinatari de l'obsequi: MANUEL MARTINEZ GRAU

Destinació: Despatx

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.769,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 19.180,68 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 9.180,00 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
Cuenta Accionista Banco Santander 1.047,37 €
Total: 1.047,37 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 54.984,54 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 5,37 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Generalitat Valenciana Actividades generales de la Administración Pública Asesor de asuntos generales 01/09/2019 12/08/2020 NO
IDOM | CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE Empresa internacional de servicios profesionales de consultoría, ingeniería y arquitectura Director de proyectos - Consultor en transportes y movilidad 16/06/2014 31/08/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sin actividades inherentes al cargo

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 22/09/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos