FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • María del Mar Martínez Aparicio

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora gerenta de l'Autoritat de Transport Metropolità de València
 • Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nomenament: 12/09/2023 DOGV
 • Pl. Tetuán, 10 - 1ª - 46003 - València
 • martinez_marapa@gva.es
 • 963189771
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Qui ostente la Direcció Gerència tindrà les funcions següents:

 • L'exercici de la representació ordinària de l'Autoritat de Transport Metropolità.
 • Impulsar i executar els acords i programes aprovats pel Consell d'Administració o la Comissió Executiva.
 • Exercir la direcció, inspecció i règim intern dels serveis de l'organisme, l'exercici de la direcció superior del seu personal i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública.
 • Prestar assistència tècnica al Consell d'Administració i a la Comissió Executiva, per a la qual cosa assistirà a les seues sessions, amb veu però sense vot.
 • L'elaboració de la proposta de pressupost de l'organisme i la resta de documentació econòmica/financera, per a la seua elevació a la Comissió Executiva.
 • L'elaboració de plans o projectes d'actuació així com dictar instruccions sobre organització i funcionament efectiu de l'organisme, en desplegament del que preveu aquest reglament.
 • Les relacions ordinàries amb altres òrgans de l'Administració Autonòmica i amb altres administracions públiques o entitats públiques o privades.
 • La proposta al Consell d'Administració de l'estructura organitzativa de l'organisme.
 • L'elaboració de propostes a l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació, de la planificació de la gestió de recursos informàtics i d'administració electrònica necessaris per al desenvolupament de les funcions de l'organisme.
 • L'elaboració de propostes per a l'autorització i firma de convenis amb altres entitats, i per a l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques, o les seues entitats dependents a favor de l'Autoritat de Transport, per a la seua elevació a la Comissió Executiva.
 • L'elaboració de propostes de contractació, per a l'elevació al Consell d'Administració.
 • La contestació de les queixes pel funcionament dels serveis de l'organisme.
 • Proposar als òrgans col·legiats superiors la resolució que estime convenient en assumptes de l'organisme.
 • Qualsevol altra funció no expressament atribuïda a altres òrgans de l'Autoritat.

Així mateix, li correspondrà, dins dels límits pressupostaris:

 • Autoritzar i disposar les despeses.
 • Acceptar les subvencions, donant compte al Consell d'Administració.
 • Reconèixer i liquidar obligacions i ordenar pagaments.
 • Impulsar la tramitació dels expedients de modificació pressupostària.
 • Exercir les facultats en matèria de contractació que no estiguen atribuïdes a altres òrgans de govern de l'organisme autònom.
 • Les facultats que li delegue el Consell d'Administració.
 • Qualsevol altra funció no expressament atribuïda a altres òrgans de l'organisme autònom.

En cas de vacant, absència, o malaltia, les funcions de la direcció s'exerciran per la persona que designe el Consell Administració, entre les persones titulars de les unitats amb rang de Subdirecció General.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Presentada el 16/11/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 66.699,98 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 4.640,82 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 129.980,00 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 58.695,50 €
Ple domini 50 Vivendes Santa Cruz de Tenerife Espanya 89.096,14 €
Ple domini 50 Vivendes Albacete Espanya 36.450,00 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 99.170,00 €
Ple domini 50 Garatge Santa Cruz de Tenerife Espanya 7.664,50 €
Ple domini 50 Immobles rústics Albacete Espanya 16.000,00 €
Ple domini 50 Garatge Santa Cruz de Tenerife Espanya 7.664,50 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 6.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 59.097,81 €
CAIXABANK 159.526,18 €
CAIXABANK 52,71 €
CAIXABANK 3.993,88 €
CAIXABANK 10.000,00 €
BBVA 15.905,92 €
GLOBALCAJA 37.500,00 €
GLOBALCAJA 18.292,76 €
SANTANDER 23.003,88 €
SANTANDER 5,76 €
RENTA4BANCO 9.917,48 €
Total: 337.296,38 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
SANTANDER 23.736,76 €
IBERDROLA 26.796,14 €
IBERDROLA 1.699,04 €
FERROVIAL 37.806,68 €
RENTA4BANCO 1.330,00 €
SANTANDER CENTRAL HISPANO 45,79 €
CAIXABANK MAST RET ABS FI 3.174,62 €
CABK MAST RF CP FI 3.948,15 €
CABK MAST REF ABY FI 1.831,70 €
CABK MAST REF DP37FI 3.187,22 €
CABK MAST RF PRIV EUR, FI 3.348,10 €
CABK MAST RV EMER ABY FI 437,94 €
CABK MAST RV EUROPA FI 630,70 €
CABK MAST RV JAP ABY FI 230,08 €
FIDELITY FUNDS SUSTAI "Y" (EUR) B 336,98 €
NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND "BI" (EU) 4.444,72 €
JANUS HANDERSON HORIZ "G2" (EUR) A 3.969,55 €
GROUPAMA ULTRA SHORT "I" (EUR) 3.879,85 €
EUROCORPORATE BOND "Z" EUR A 2.473,50 €
ALLIANZ ENHANCED SHORE EURO "IT" (EUR) 5.383,36 €
MFS MERIDIAN EUROE RESEARCH "I1" EUR ACC 2.454,74 €
AF EUROPEAN EQUITY VALUE "R2" (EUR) ACC 1.255,40 €
BONTOVEL EUROCORPORA "G" (EUR) 2.305,48 €
ROBECO QI EM CONS EQS "I" (EUR) ACC 852,14 €
ROBECO EURO CREDIT BO "EUR" (A) 910,18 €
AMUNDI INDEX MSCI NO "IE" (EUR) 5.570,20 €
ELEVA EUROPEAN SELECTION "I" (EUR) 1.719,90 €
BAILLIE GIFFORD WW JPN "B" EUR 551,94 €
NN(L) LIQUID EUR "E" ACC 3.833,30 €
SAN ACCIONES ESPAÑOLAS CLASE CARTERA 2.052,36 €
SANTANDER RENTA FIJA CLASE CARTERA 1.967,48 €
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI 2.901,78 €
CABK MAST RV USA ABY 2.177,40 €
CABK MAST REF DP13 AVI FI 4.677,60 €
Total: 161.920,75 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
VEHÍCULO BMW 118D 2913 FKR 1.920,00 €
Total: 1.920,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 07/11/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 1.317,16 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 19,41 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 755,41 €
Rendiment del treball 77.000,65 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 69,84 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 16/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Generalitat Valenciana Administración Autonómíca Funcionaria de carrera. Administración especial. Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos 15/09/1992 13/09/2023 NO

Presentada el 07/11/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Generalitat Valenciana Administración Pública Jefa del Servicio de Gestión y Apoyo técnico. Conselleria de Infraestructuras 12/09/2021 12/09/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 16/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
No me consta que haya de ejercer ninguna actividad durante el mandato 13/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 20/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 21/11/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos