alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Daniel Mestre Cañon

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Sotssecretari
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Nomenament: 31/07/2019 DOGV
 • C/ Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 3. 46018. València
 • subsecretaria_vicipi@gva.es
 • 961 247 433

Agenda

La Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular del departament, exercirà les competències establides en l'article 69 de la Llei del Consell, tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial, i l'exercici de la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, excepte en el supòsit que la sanció proposada siga la de separació del servei.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.944,96 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.502,24 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 69.232,40 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Llista completa d'obsequis

19/12/2019

Ampolla d'oli d'oliva verge 500 ml

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ANASSIM

Destinatari de l'obsequi: DANIEL MESTRE CAÑON

Destinació: Sotssecretaria

19/12/2019

Marc de fotografia amb felicitació de Nadal fet manualment

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CAM Massamagrell

Destinatari de l'obsequi: DANIEL MESTRE CAÑON

Destinació: Sotssecretaria

19/12/2019

Pot de cristall amb bombons, decorat manualment

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació DIAGRAMA

Destinatari de l'obsequi: DANIEL MESTRE CAÑON

Destinació: Sotssecretaria

19/12/2019

Tassa serigrafiada feta manualment

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CAM Torrent

Destinatari de l'obsequi: DANIEL MESTRE CAÑON

Destinació: Sotssecretaria

19/12/2019

Figureta pingüí feta manualment

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CAM Torrent II

Destinatari de l'obsequi: DANIEL MESTRE CAÑON

Destinació: Sotssecretaria

19/12/2019

Clauer fet manualment

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CAM La Pobla

Destinatari de l'obsequi: DANIEL MESTRE CAÑON

Destinació: Sotssecretaria

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
División de Régimen Jurídico, Secretaria General Técnica, Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, Comunidad de Madrid Gestió Administrativa Tècnic d’Administració General 06/07/2017 02/05/2018 NO
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Politiques Inclusives, Generalitat Valenciana Assessoria juridica Assessor d’Assumptes Generals al Gabinet de la Vicepresidenta 03/05/2019 10/03/2019 NO
Ayuntamiento de Madrid Gestió Administrativa Tècnic d’Administració General 11/03/2019 30/07/2019 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Madrid Espanya 101.695,39 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 1.319,28 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 38.841,06 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 112,21 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos