FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Maria Eugenia Vives Arlandis

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Sotssecretària
 • Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport
 • Nomenament: 26/07/2023 DOGV
 • Plaça de Nules, 2 - 46003 - València
 • vives_meu@gva.es
 • 963424722
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular del departament, exercirà les funcions establides en l'article 69 de la Llei del Consell, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària, respecte del personal adscrit a la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei. 

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 28.476, 88 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.843,97 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 31.320,85 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 25/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 69 Vivendes Murcia Espanya 59.592,26 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 91.139,76 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 6.061,52 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 3.424,48 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 1.803,39 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.497,89 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 3.623,65 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 819,49 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
bankinter 25.532,87 €
Total: 25.532,87 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
Banca March 181.669,11 €
Cajamar 13.615,30 €
Total: 195.284,41 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 25/09/2023
Descripció Import
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 2.317,56 €
Rendiment del treball 66.541,37 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 128,23 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 25,81 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 05/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Generalitat Valenciana Administració pública 25/07/2021 25/07/2023 SI

Presentada el 25/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Generalitat Valenciana Administració Pública 25/07/2021 25/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 05/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana Secretaria 26/09/2023 Pública
Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació vocal 26/09/2023 Pública
Institut Valencià de Cultura vocal 26/09/2023 Pública
Institut Valencià d'Art Modern vocal 26/09/2023 Pública
Circuit del Motor vocal 20/09/2023 Pública
Palau de les Arts Secretaria 26/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos