FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Esther Ortega Borderia

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Directora del Gabinet del President
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 24/07/2019 DOGV
 • C/ Cavallers, 2. 46001. València
 • ortega_estbor@gva.es
 • 963 424 628
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

El Gabinet del President exerceix les funcions de:

 • Direcció del protocol que requerisquen els actes de caràcter representatiu del president.
 • Organització de l'agenda de la persona titular de la Presidència i la seua coordinació amb la dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.769,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 30/08/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 20 Vivendes Valencia/València Espanya 78.180,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
MEDIOLANUM 194,47 €
MEDIOLANUM 0,00 €
Caixa Bank 190,30 €
Total: 384,76 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Ford, modelo KUGA 17.800,00 €
Total: 17.800,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
MEDIOLANUM 0,00 €
Total: 0,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
MEDIOLANUM 0,00 €
Total: 0,00 €

Presentada el 26/09/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 20 Vivendes Valencia/València Espanya 78.180,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
MEDIOLANUM 82,41 €
MEDIOLANUM 10.601,91 €
Caixa Bank 1.443,69 €
Total: 12.128,01 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Ford, modelo FOCUS 1.000,00 €
Total: 1.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
MEDIOLANUM 3.699,30 €
Total: 3.699,30 €
Plans de pensions.
Descripció Import
MEDIOLANUM 3.572,00 €
Total: 3.572,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 07/11/2023
Descripció Import
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 8,24 €
Rendiment del treball 56.864,96 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 54.820,14 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 7,16 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 02/12/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 54.822,80 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 08/10/2020
Descripció Import
Rendiment del treball 50.396,14 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 50,72 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 19/08/2019
Descripció Import
Rendiment del treball 42.234,17 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 19/08/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Generalitat Valenciana Asesora del President 31/07/2015 23/07/2019 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 19/08/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Presidencia de la Generalitat Vocal Directora del Gabinet del President 19/07/2019 Pública
Presidencia de la Generalitat Vocal Directora de Gabinet del President 19/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 11/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 11/09/2023 Per compte d'altri GENERALITAT VALENCIANA

Presentada el 25/11/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/11/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos