FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Juan Ignacio Torregrosa López

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Director general per a l'Avançament de la Societat Digital
 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Nomenament: 20/05/2021 DOGV
 • Av. Jean Claude Combaldieu, S/N (Ciutat de la Llum). 03008. Alacant
 • torregrosa_jualop@gva.es
 • 965 318 521
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General per a l'Avançament de la Societat Digital exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983 i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de promoció del sector tecnològic valencià; impuls de la digitalització de l'economia i de la societat valencianes; i foment de la digitalització de les administracions públiques valencianes.

Fuente: Funciones

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.165,56 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 67.935,24 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 20/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 77.402,00 €
Ple domini 8 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 33.821,00 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 9.130,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco de Sabadell 38.189,72 €
Banco de Sabadell 1.132,57 €
ING 2.001,00 €
ING 21.998,93 €
Total: 63.322,22 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Mazda 3 9.000,00 €
Total: 9.000,00 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
Deustchbank - Degiro (Broker) 12.467,70 €
Total: 12.467,70 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
Acciones Banco de Santander 2.276,30 €
Total: 2.276,30 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
ING 2.270,86 €
ING 831,81 €
ING 2.595,93 €
ING 1.288,68 €
ING 1.288,68 €
ING 2.138,45 €
ING 1.174,81 €
Total: 11.589,22 €
Plans de pensions.
Descripció Import
ING 15.749,35 €
Total: 15.749,35 €

Presentada el 07/09/2021 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 77.402,00 €
Ple domini 8 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 33.821,00 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 9.130,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco de Sabadell 38.189,72 €
Banco de Sabadell 1.132,57 €
ING 2.001,00 €
ING 21.998,93 €
Total: 63.322,22 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Peugeot 308 18.500,00 €
Total: 18.500,00 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
Deustchbank - Degiro (Broker) 12.467,70 €
Total: 12.467,70 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
Acciones Banco de Santander 2.276,30 €
Total: 2.276,30 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
ING 2.270,86 €
ING 831,81 €
ING 2.595,93 €
ING 1.288,68 €
ING 1.288,68 €
ING 2.138,45 €
ING 1.174,81 €
Total: 11.589,22 €
Plans de pensions.
Descripció Import
ING 15.749,35 €
Total: 15.749,35 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 02/11/2023
Descripció Import
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 46,62 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 535,84 €
Rendiment del treball 61.789,20 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 64.405,11 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 82,72 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 2.446,50 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 29,25 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 07/09/2021
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) -28,73 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 120,41 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 148,25 €
Rendiment del treball 59.987,00 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 06/09/2021

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universitat Politènica de València Universidad Personal Docente e Investigador 20/10/2000 17/05/2021 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 07/09/2021

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sense activitats del mandat inherents al càrrec. 20/05/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 25/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 27/10/2023 Per compte d'altri Universitat Politecnica de València

Presentada el 01/10/2021 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 01/10/2021

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos