alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Diego Marín Fabra

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Prevenció d'Incendis Forestals
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Nomenament: 24/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. 46018. València
 • marin_die@gva.es
 • 961 247 002 / 961 247 003

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de prevenció d'incendis forestals, conscienciació ciutadana i divulgació, recerca i desenvolupament de nous mètodes de prevenció, restauració hidrologicoforestal; protecció de sòls, lluita contra l'erosió i educació ambiental per a la prevenció d'incendis.

El desenvolupament d'aquestes competències per la direcció general comprén el desenvolupament de les funcions següents:

a) La prevenció d'incendis forestals, consistent en la gestió i planificació de les polítiques de prevenció de la iniciació i prevenció de la propagació dels incendis forestals en els terrenys forestals de la Comunitat Valenciana; la gestió i planificació de la silvicultura preventiva; les actuacions en infraestructures de prevenció d'incendis forestals; la investigació de causes, la coordinació, gestió, organització i dependència del Grup Operatiu d'Investigació d'Incendis Forestals; la recollida de dades sobre incendis forestals i la seua anàlisi estadística; l'ordenació i el desenvolupament en matèria de dades massives en prevenció d'incendis forestals; la gestió i coordinació de la cartografia temàtica en matèria de prevenció d'incendis forestals; la planificació, la direcció, la gestió i la coordinació de la vigilància davant del risc d'incendis, la vigilància preventiva com a element bàsic en aquesta matèria; la coordinació i desenvolupament d'actuacions post-incendi amb caràcter d'emergència durant el primer any posterior a l'incendi; l'estímul de la col·laboració científica i acadèmica, així com el seguiment i la participació en projectes nacionals i internacionals en matèria de prevenció d'incendis forestals; foment de les polítiques de desenvolupament tecnològic en matèria de prevenció d'incendis forestals; funcions de vigilància, control i instrucció d'expedients sancionadors en les matèries pròpies d'aquesta direcció general.

b) Conciliació d'usos i sensibilització per a la prevenció d'incendis, consistent en la gestió de polítiques d'informació, promoció i conscienciació ciutadana en matèria de prevenció d'incendis forestals; el desenvolupament, promoció i dinamització d'alternatives a l'ús cultural del foc en zones de risc; regulació dels aprofitaments i usos forestals amb finalitats de prevenció d'incendis en el marc de la sostenibilitat forestal i com a eina per a coadjuvar en l'economia rural del territori; el foment i la dinamització de la participació ciutadana en la política de prevenció d'incendis forestals; promoció i dinamització del voluntariat en activitats en prevenció d'incendis forestals; l'elaboració, redacció i gestió de les diferents línies de subvenció per a la prevenció d'incendis forestals; els convenis de col·laboració amb les associacions, el voluntariat i les federacions esportives que utilitzen la muntanya com a base de les seues activitats; les polítiques de prevenció, compatibilitat i conciliació en l'ús públic i recreatiu de les muntanyes; les funcions orientades a la formació i sensibilització ciutadana dels diferents sectors, campanyes institucionals d'educació ambiental i cursos de formació en la prevenció d'incendis forestals. 

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.226,04 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.336,46 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ENGINYER DE FOREST 01/11/2012 23/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana Miembro 23/07/2019
Consejo Forestal Nacional del Ministerio de Agricultura Vocal 23/07/2019 Pública
VAERSA Vocal del Consejo de Administración 23/07/2019 Pública
CEAM Patrono 23/07/2019 Pública
Comisión de Coordinacion de Políticas de Cambio Climático Vocal 23/07/2019 Pública
Consejo Asesor y de Participación de Medio Ambiente (CAPMA) Vocal 23/07/2019 Pública
MESA FORESTAL Vocal 23/07/2019 Pública
EPSAR Consejero en el Consejo de Participación 23/07/2019 Pública
Confederación Hidrográfica del Júcar Miembro del Consejo del Agua de Demarcación 23/07/2019 Pública
IVAJ Miembro del Consejo Rector del IVAJ 23/07/2019 Pública
Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana Miembro 23/07/2019 Pública
Programa de prevención y atención a las olas de calor de la Comunitat Valenciana Miembro de la comisión de coordinación 23/07/2019 Pública
Comisión Interdepartamental de Cooperación para el Desarrollo de la CV Miembro 23/07/2019 Pública
Observatorio de la Seguridad Ciudadana de la Comunitat Valenciana Miembro 23/07/2019 Pública
Consejo de Participacion Ciudadana Miembro 23/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 45.381,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 42.894,91 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos