alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Manuel Aldeguer Sánchez

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de l'Aigua
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Edif. B2 - 2ª. 46018. València
 • aldeguer_man@gva.es
 • 961 247 329

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de l'Aigua exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de planificació, gestió i protecció de recursos hídrics; projectes d'infraestructures hidràuliques a la Comunitat Valenciana, construcció i explotació d'infraestructures hidràuliques, planificació i gestió de les conques internes de la Comunitat Valenciana, reutilització i estalvi de l'aigua; control i protecció de la qualitat de l'aigua, i autorització d'abocaments. 

El desenvolupament d'aquestes competències per la Direcció General comprén el desenvolupament de les funcions següents:

a) Planificació de recursos hidràulics i qualitat de les aigües, al qual corresponen les funcions següents: fer els treballs de planificació que afecten els sistemes d'explotació inclosos íntegrament a la Comunitat, en el marc de la demarcació hidrogràfica corresponent; elaborar i proposar accions en la planificació de les demarcacions hidrogràfiques de conques intercomunitàries que afecten la Comunitat Valenciana; elaborar gestionar i programar plans i estudis relacionats amb el proveïment, la defensa davant d'inundacions, i la qualitat, l'estalvi i la reutilització de l'aigua; elaborar i gestionar les bases d'informació relatives a l'inventari de recursos hídrics i la seua qualitat, i als estudis, projectes i implantació d'obres hidràuliques; realitzar el seguiment del Pla d'inversions estratègiques; participar i proposar actuacions en la planificació territorial; coordinar les relacions institucionals de la Generalitat amb els òrgans de govern, gestió i planificació de les demarcacions hidrogràfiques de les quals forma part; desenvolupar la Directiva marc de l'aigua i el control de qualitat en les aigües costeres i de transició de la Comunitat; controlar les aigües de bany; tramitacions relacionades amb l'autorització i control dels abocaments al domini públic maritimoterrestre.

b) La totalitat de les infraestructures hidràuliques, consistent a dirigir, controlar i gestionar els projectes i altres documents tècnics d'infraestructures hidràuliques, planificació, projecte, construcció, conservació i explotació de les infraestructures hidràuliques per a ús urbà, agrícola i aquelles actuacions de competència de la Generalitat declarades d'interés mediambiental; la de proposar la tramitació de contractes d'assistència tècnica per a la redacció de projectes i direccions d'obra; proposar el desenvolupament de normativa aplicable per a la redacció dels projectes i la direcció i control d'obres d'infraestructures hidràuliques; dirigir, supervisar i controlar, i certificar i proposar la modificació, en el seu cas, de les obres d'infraestructures hidràuliques que li siguen assignades i, en particular, les de proveïment urbà, canalització, sanejament i estalvi i reutilització de l'aigua, i la redacció dels documents tecnicoadministratius necessaris per a les contractacions corresponents; realitzar el seguiment en aquestes obres del compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treball i impacte ambiental; coordinar l'execució dels diferents contractes de projectes i obres per a garantir la major eficiència en el compliment pressupostari; elaborar la normativa sectorial sobre seguretat de preses, embassaments i basses i controlar l'aplicació de la normativa sectorial en matèria de seguretat de preses, embassaments i basses per a reg situats fora del domini públic hidràulic; la construcció i la implantació de les infraestructures hidràuliques qualsevol que siga la seua finalitat i de reutilització per a reg d'aigües depurades.  

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Director General de l'Aigua Llista completa d'obsequis

23/10/2018 - 24/10/2018

XII Congrés internacional AEDyR (Associació Espanyola de Dessalació i Reutilització)

Costs
 • Manutenció
  34,80 €
 • Transport
  9,95 €
 • Total 44,75 €
06/09/2018

entrevista amb la presidenta de la C H de l'Ebre

Costs
 • Manutenció
  52,00 €
 • Transport
  145,00 €
 • Total 197,00 €
15/11/2017

Pacte Nacional per l'aigua. Eix 2 drenatge urbà sostenible. (Secretaria d'Estat de Medi Ambient)

Costs
 • Transport
  122,20 €
 • Total 122,20 €
27/09/2017

Participació en la jornada sobre limitacions a la innovació sector de l'aigua a Espanya, Madrid

Costs
 • Transport
  129,10 €
 • Total 129,10 €
30/05/2017 - 01/06/2017

Projectes Europeus (LIFE 2017); Visita seu programa d'Accions Urbanes Innovadores (UIA) Brussel·les

Costs
 • Allotjament
  177,00 €
 • Manutenció
  228,38 €
 • Transport
  454,71 €
 • Total 860,09 €
04/05/2017

Organització Conferència Gestió de l'Aigua, Conselleria Medi Ambient i Ordenació Territori. (Sevilla)

Costs
 • Transport
  161,70 €
 • Total 161,70 €
07/03/2017 - 09/03/2017

Invitació Comissió Europea Meeting aigües regenerades (Brussel·les)

Costs
 • Allotjament
  134,00 €
 • Manutenció
  182,70 €
 • Transport
  271,80 €
 • Total 587,80 €
11/11/2016 - 22/11/2016

OUA (Organització Usuaris d'Aigua); Aportacions per a la Gestió de la qualitat de l'aigua ús activitat agrícola. Concepció, regió Bio Bio a Xile.

Costs
 • Manutenció
  634,70 €
 • Total 634,70 €
28/09/2016 - 29/09/2016

Comissió Intermediterrània Comité de les regions sobre Iniciativa "Efectivitat dels sistemes de gestió d'aigua:enfoque cap a solucions innovadores". a Brussel·les.

Costs
 • Allotjament
  108,96 €
 • Manutenció
  137,00 €
 • Transport
  273,98 €
 • Total 519,94 €
17/07/2016 - 20/07/2016

dins de la Conferència de regions Perifèriques Marítimes i Conferència Mundial del Clima. Med Cop 22 Tànger. El Marroc

Costs
 • Allotjament
  140,00 €
 • Manutenció
  159,88 €
 • Transport
  343,60 €
 • Total 643,48 €
09/02/2016 - 12/02/2016

Assistència EIP Water Conference a Amsterdam i Mayors and Water Conference en Leeuwarden i Amsterdam (Paisos Baixos)

Costs
 • Allotjament
  256,53 €
 • Manutenció
  214,56 €
 • Transport
  475,40 €
 • Total 946,49 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 7.356,24 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.415,46 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 75.882,12 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General de l'Aigua Llista completa d'obsequis

17/05/2018

maleta amb propaganda i assortiment de productes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: XIV Congrés Nacional de comunitats de Regants de Espanya

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ALDEGUER SÁNCHEZ

Destinació: personal

21/12/2017

Llibre: Perú. Patrimoni Cultural i Natural (gasNatural Fenosa)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: gasNatural fenosa

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ALDEGUER SÁNCHEZ

Destinació: Direcció General de l'Aigua

20/12/2017

planta "Grèvol" Ilex Aquifolium

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ALDEGUER SÁNCHEZ

Destinació: Direcció General de l'Aigua

04/01/2016

Llibre, Casa del Mediterrani i el ferrocarril Alicante-Murcia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa-Mediterráneo, directora general, Almudena Muñoz

Destinatari de l'obsequi: MANUEL ALDEGUER SÁNCHEZ

Destinació: Despatx director general de l'Aigua

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSIDAD DE ALICANTE DOCENCIA 01/01/1998 31/12/2015 NO
INSTITUTO ENSEÑANZA SECUNDARIA EN GUARDAMAR DEL SEGURA DOCENCIA 01/01/1977 01/04/2012 NO
EPSAR VOCAL NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONS. AGRIC, M. AMBIENTE, C. CLIM. Y DES. RURAL DIRECTOR GENERAL 07/07/2015
CONF. HIDROG. JÚCAR. CONS. AGUA DEMARCACIÓN VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG. JÚCAR. COM. AUTOR. COMPETENTES VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG. JÚCAR. COM. PLA. HID PARTICIPACIÓN VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG. JÚCAR. ASAMBLEA DE USUARIOS VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG.. DEL JÚCAR. JUNTA DE GOBIERNO VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG. SEGURA. CONS. AGUA DEMARCACIÓN VOCAL 26/08/2015
CONF. HIDROG. DEL EBRO. ASAMBLE DE USUARIOS VOCAL 26/08/2015
CONS. ABASTE. AGUAS RED ABAST. LA PLANA Y DEL PLÁ DE L'ARC-DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN VOCAL 07/07/2015
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA ASISTENCIA SIN VOTO 07/07/2015
COMISIÓN EXPLOTACIÓN ACUEDUCTO TAJO-SEGURA ASISTENCIA SIN VOTO 07/07/2015

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 0 Vivendes Alicante/Alacant 47.633,43 €
Ple domini 0 Vivendes Alicante/Alacant 22.698,30 €
Ple domini 0 Vivendes Alicante/Alacant 39.053,14 €
Ple domini 0 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 15.244,72 €
Ple domini 0 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 7.801,44 €
Ple domini 0 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 9.070,72 €
Ple domini 0 Immobles rústics Alicante/Alacant 6.866,79 €
Nua propietat 0 Garatge Espanya 3.724,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 10.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 8.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
38.217,00 €
Total: 38.217,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 70.048,96 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos