FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • María Dolores Parra Robles

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Directora general d'Internacionalització
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Nomenament: 18/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 2. 46018. València
 • parra_marrob@gva.es
 • 961 209 753
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Internacionalització exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei del Consell, en matèria d'elaboració, gestió i execució d'actuacions per al desenvolupament i foment del comerç exterior, captació d'inversions sostenibles, defensa de la internacionalització dels sectors empresarials de la Comunitat Valenciana i de la seua projecció i defensa en el mercat global.

A més, té atribuïdes les competències en matèria de promoció de fires comercials declarades internacionals, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, en col·laboració, si escau, amb altres centres directius de la Generalitat, altres entitats del sector públic, o altres administracions públiques.

Fuente: Funciones

 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.230,32 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 72.000,00 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 19/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló 12.025,39 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló 71.483,76 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Castellón/Castelló 4.911,06 €
Multipropietat 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 57.063,15 €
Multipropietat 50 Locals Castellón/Castelló Espanya 8.721,24 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Caixabank 922,50 €
CaixaBank 9.000,00 €
CaixaBank 1.600,00 €
Caixa Rural Vila-real 4.707,00 €
Total: 16.229,50 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Seat ATECA 8.738,00 €
Total: 8.738,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstec personal 30.000,00 €
Total: 30.000,00 €

Presentada el 25/11/2018 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló 12.025,39 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló 71.483,76 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Castellón/Castelló 4.911,06 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 09/11/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 1.306,70 €
Rendiment del treball 65.265,68 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 1.010,36 €
Rendiment del treball 66.470,05 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 03/12/2021
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 1.186,99 €
Rendiment del treball 56.532,52 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 30/06/2020
Descripció Import
Rendiment del treball 61.163,56 €
Rendiment de capital inmobiliari 1.377,60 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 04/08/2019
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 175,97 €
Rendiment del treball 50.820,46 €

Renda 2017 >>

Renda 2017 - Presentada el 25/11/2018
Descripció Import
Rendiment net reduït 59.456,10 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 5,69 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 25/11/2018

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT JAUME I PROFESSOR ASSOCIAT 01/09/2015 03/08/2016 NO
AJUNTAMENT DE VILA-REAL REGIDORA 14/06/2015 03/08/2016 NO
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI AJUDA RECERCA 11/07/2015 30/06/2016 NO
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI POST-DOC 01/11/2014 10/07/2015 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 04/08/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Valencia VOCAL 23/01/2017
Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Sagunto VOCAL 23/01/2017
Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Gandia VOCAL 23/01/2017
Fundación Museo del Calzado VOCAL 23/01/2017
Institut Valencià de la Joventut. Generallitat Jove (IVAJ.GVA Jove) Consejo Rector VOCAL 14/11/2016
Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo VOCAL 16/09/2016
Consejo Interterritorial de Internacionalización MIEMBRO 06/08/2016
Fundación para el Desarrrolo y la Innovación de la Comunitat Valenciana - Patronato PATRONA 06/08/2016
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) Consejo de Dirección DIRECTORA ADJUNTA 06/08/2016
Consejo de Acción Comercial Exterior de la Comunidad Valenciana VOCAL 06/08/2016

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 25/11/2018 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Valencia VOCAL 23/01/2017
Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Sagunto VOCAL 23/01/2017
Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Gandia VOCAL 23/01/2017
Fundación Museo del Calzado VOCAL 23/01/2017
Institut Valencià de la Joventut. Generallitat Jove (IVAJ.GVA Jove) Consejo Rector VOCAL 14/11/2016
Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo VOCAL 16/09/2016
Consejo Interterritorial de Internacionalización MIEMBRO 06/08/2016
Fundación para el Desarrrolo y la Innovación de la Comunitat Valenciana - Patronato PATRONA 06/08/2016
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) Consejo de Dirección DIRECTORA ADJUNTA 06/08/2016
Consejo de Acción Comercial Exterior de la Comunidad Valenciana VOCAL 06/08/2016

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 25/03/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 27/03/2024 Per compte d'altri Caixa Rural de Vila-real
Cese 27/03/2024 Per compte propi Autonoma
Cese 27/03/2024 Per compte d'altri Fundació Coop Vila-real

Presentada el 25/10/2023 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 27/10/2023 Per compte d'altri Fundació Coop Vila-real
Cese 27/10/2023 Per compte d'altri Caixa Rural de Vila-real
Cese 27/10/2023 Per compte propi Autonoma

Presentada el 28/11/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 29/11/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos