alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Teresa García Muñoz

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general d'Emprenedoria i Cooperativisme
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Nomenament: 18/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2. 46018. València
 • garcia_marmunb@gva.es
 • 961 209 326

Agenda

Agenda juny

La Direcció General d'Emprenedoria i Cooperativisme exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei del Consell, en matèria d'estudi, avaluació i promoció de l'economia valenciana en l'àmbit de l'emprenedoria, el cooperativisme i l'economia social, i la estadística d'interés de la Generalitat.

Així mateix, li correspon la gestió dels registres de la Comunitat Valenciana de Cooperatives, de Societats Laborals i d'Entitats de Previsió Social, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació.

A més, establirà les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències i promourà els instruments financers relacionats amb l'emprenedoria, el cooperativisme i l'economia social que a este efecte es constituïsquen, en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes.

Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme Llista completa d'obsequis

25/11/2019 - 28/11/2019

Helsinki. Assistència SME Assembly 2019 i Coordinació Projecte iEER

Costs
 • Allotjament
  559,05 €
 • Manutenció
  74,24 €
 • Transport
  941,19 €
 • Total 1.574,48 €
04/11/2019 - 05/11/2019

Assistència Jornades "The best technology Conference on the planet" a Lisboa

Costs
 • Allotjament
  240,00 €
 • Manutenció
  31,00 €
 • Transport
  494,14 €
 • Total 765,14 €
08/10/2019 - 10/10/2019

Participació iEER partner metting. Brusel.les

Costs
 • Allotjament
  142,00 €
 • Transport
  301,20 €
 • Total 443,20 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme Llista completa d'obsequis

15/10/2019

Dues botelles de vi de Vicente Gandia. Premium Wines

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Celler Vicente Gandía

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA GARCÍA MUÑOZ

Destinació: Despatx Direcció General

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES DIPUTADA IX LEGISLATURA 13/06/2019 26/04/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSELL DE DIRECCIÓ DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ VOCAL 01/08/2019
CONSELL EXECUTIU DEL FONS DE FONS PER A LA GESTIÓ DELS INSTRUMENTS FINANCERS DEL PROGRAMA FEDER DE LA CV VOCAL 01/08/2019 Pública
CACSA VOCAL 29/01/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 105.219,09 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 12.288,04 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 6.426,99 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 11.310,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 41.281,00 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos