alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Teresa García Muñoz

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general d'Emprenedoria i Cooperativisme
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Nomenament: 18/07/2019 DOGV
 • Av. Navarro Reverter, 2 - 5ª planta. 46004. València
 • garcia_marmunb@gva.es
 • 963 869 126
Agenda gen-feb
30 31 1 2 3 4 5
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Emprenedoria i Cooperativisme exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei del Consell, en matèria d'estudi, avaluació i promoció de l'economia valenciana en l'àmbit de l'emprenedoria, el cooperativisme i l'economia social.

Així mateix, li correspon la gestió dels registres de la Comunitat Valenciana de Cooperatives, de Societats Laborals i d'Entitats de Previsió Social, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació.

A més, establirà les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències i promourà els instruments financers relacionats amb l'emprenedoria, el cooperativisme i l'economia social que a este efecte es constituïsquen, en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes.

Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries. 

Fuente: Funciones

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme Llista completa d'obsequis

25/11/2019 - 28/11/2019

Helsinki. Assistència SME Assembly 2019 i Coordinació Projecte iEER

Costs
 • Allotjament
  559,05 €
 • Manutenció
  74,24 €
 • Transport
  941,19 €
 • Total 1.574,48 €
04/11/2019 - 05/11/2019

Assistència Jornades "The best technology Conference on the planet" a Lisboa

Costs
 • Allotjament
  240,00 €
 • Manutenció
  31,00 €
 • Transport
  494,14 €
 • Total 765,14 €
08/10/2019 - 10/10/2019

Participació iEER partner metting. Brusel.les

Costs
 • Allotjament
  142,00 €
 • Transport
  301,20 €
 • Total 443,20 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme Llista completa d'obsequis

14/12/2021

Quadre "COGRASOVA, LA PERSPECTIVA, 2021"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Degà del Col·legi de Graduats Socials de València D. Vicente Vercher

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA GARCÍA MUÑOZ

Destinació: Despatx de la directora general

15/10/2019

Dues botelles de vi de Vicente Gandia. Premium Wines

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Celler Vicente Gandía

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA GARCÍA MUÑOZ

Destinació: Despatx Direcció General

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.312,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.312,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 105.219,09 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 12.288,04 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 13.172,05 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 8.700,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 54.984,54 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES DIPUTADA IX LEGISLATURA 13/06/2019 26/04/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSELL DE DIRECCIÓ DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ VOCAL 01/08/2019
CONSELL EXECUTIU DEL FONS DE FONS PER A LA GESTIÓ DELS INSTRUMENTS FINANCERS DEL PROGRAMA FEDER DE LA CV VOCAL 01/08/2019 Pública
CACSA Membre consell administració 29/01/2020 Pública
Observatori Valencià del Treball Decent Fer seguiment amb el diàleg social del treball decent a la CV Vocal 02/04/2020 Pública
Consell Valencià del Cooperativisme Organ consultiu del cooperativisme amb les atribucions que li otorga el decret legislatiu 2/2015 Secretaria 18/07/2019 Pública
Comissió Permanent d'Inversions del punt d'acceleració de la inversió Funcions atribuïdes a la comissió per la llei 19/2018 Vocal 08/06/2020 Pública
Consell Tripartit per al desenvolupament de les relacions laborals i la negociació col·lectiva de la Comunitat Valenciana la corresponent a l'organ tripartit Vocal del Ple del Consell Tripartit 14/09/2019 Pública
Consell Valencià d'Estadística la corresponent a través de la llei 5/1990 Vocal 18/07/2019 06/08/2020 Pública
Consell Valencià de l'Emprenedoria la regualda pel Decret Llei 2/2012 Secretaria 18/07/2019 Pública
Centre Europeu d'Empreses e Innovació de Castelló Les corresponents als estatuts de la entitat Vicepresidenta 31/01/2020 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/11/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos