alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Ofèlia Gimeno Forner

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Salut Pública i Addiccions
 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Nomenament: 18/07/2019 DOGV
 • Av. Catalunya, 21. 46020. València
 • gimeno_ofe@gva.es
 • 961 925 706

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Salut Pública i Addiccions, sota la dependència de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de coordinació de centres i programes de salut pública i estratègies de salut especialment orientades cap a la prevenció, protecció i a la promoció de la salut; vigilància i control epidemiològic; drogodependències i altres addicions; seguretat alimentària i totes aquelles actuacions que garantisquen la salut de la població.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General de Salut Pública i Addiccions Llista completa d'obsequis

21/01/2020

Jornada Institut Carles III. Madrid

Costs
 • Transport
  118,00 €
 • Total 118,00 €
17/01/2020

Visita als Centres de Salut Pública de Benidorm i Alacant

19/12/2019

Visita al Centre de Salut Pública de Castelló

12/12/2019

Visita al Centre de Salut Pública de Xàtiva

04/12/2019

Visita als Centres de Salut Pública de Torrent i Manises

15/09/2019 - 19/09/2019

Viatje Encontre Escola Salut Pública Menorca

Costs
 • Allotjament
  585,00 €
 • Transport
  340,00 €
 • Total 925,00 €
29/08/2019

Comissió extraordinària *AESAN: Listeria. Ministeri. Madrid

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.516,90 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 65.627,32 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General de Salut Pública i Addiccions Llista completa d'obsequis

02/02/2021

Mascareta FFP3

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Dräger

Destinatari de l'obsequi: LUCÍA OFELIA GIMÉNO FORNER

Destinació: Directora

01/02/2021

Llibre Covid-19 Nuestra guerra. Autor Alipio Gutiérrez Sánchez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Lilly

Destinatari de l'obsequi: LUCÍA OFELIA GIMÉNO FORNER

Destinació: Biblioteca

01/02/2021

Llibre. El dasafío de la Covid-19 en Alicante

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: LUCÍA OFELIA GIMÉNO FORNER

Destinació: Biblioteca

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA DE SANITAT VETERINÀRIA D' ÀREA 30/11/2003 17/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ DE TRÀFIC I SEGURETAT DE LA CIRCULACIÓ VIAL DE LA CV VOCAL 13/07/2019
COMISSIÓ DE SALUT I MEDI AMBIENT PRESIDENTA 13/07/2019 Pública
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA DE LA CV SECRETARIA 13/07/2019 Pública
CONSELL DE SALUT DE LA CV SECRETÀRIA 13/07/2019 Pública
COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE POLÍTIQUES DE CANVI CLIMÀTIC DE LA CV VOCAL 13/07/2019 Pública
COMISSIÓ MIXTA SANITAT-EDUCACIÓ VOCAL 13/07/2019 Pública
COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL ESCOLAR DE LA CV VOCAL 13/07/2019 Pública
COMISIÓN DE SALUT PÚBLICA. MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL VOCAL 13/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 91.254,58 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.000,00 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.600,00 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 3.235,97 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 28.837,04 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 16.177,19 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
1825 ACCIONS ACC CAIXABANK, S.A. 4.969,47 €
Total: 4.969,47 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 21.000,00 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
donació de pare i mare davant notari 60.000,00 €
Total: 60.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXABANK 39.407,08 €
Total: 39.407,08 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 61.940,73 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 91,25 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos