alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Juan Salvador Pérez Ballester

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Nomenament: 24/07/2019 DOGV
 • C/ Banys de l'Almirall, 8. 46003. València
 • perez_jua@gva.es
 • 961 206 867

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'anàlisi, coordinació, seguiment, gestió, supervisió i execució de la política financera, l'impuls de la transformació del model econòmic i de la reforma del sistema de finançament autonòmic.

Així mateix, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, controlant i supervisant el compliment dels objectius.

Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament, i adscrita a aquesta, la Direcció General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera, exerceix, entre d'altres, les següents competències:

 • Dirigir i gestionar les competències relatives al control, inspecció i disciplina de caixes d'estalvi, cooperatives de crèdit, i de les cooperatives amb secció de crèdit la supervisió prudencial del qual siga competència de la Generalitat en els termes que dispose la legislació bàsica estatal, així com la legislació autonòmica.
 • Dirigir i impulsar les competències de supervisió de prestadores i intermediaris immobiliaris d'acord amb la normativa reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, la supervisió prudencial del qual siga competència de la Generalitat en els termes que dispose la legislació bàsica estatal, així com la legislació autonòmica.
 • Dirigir i impulsar les competències relatives a la supervisió sobre les fundacions sorgides per transformació de caixes d'estalvis i les fundacions de l'obra beneficosocial de les caixes d'estalvi junt, si escau, amb els seus monts de pietat.
 • Dirigir i impulsar la supervisió dels compromisos assumits per les entitats de qualsevol naturalesa que hagen sigut beneficiàries de qualsevol instrument financer establit per la Generalitat o alguna de les seues entitats dependents quan concórreguen especials circumstàncies que així ho aconsellen, a instàncies del Consell.
 • Dirigir i gestionar les competències assignades a la Generalitat en matèria de mercat de valors.
 • Dirigir, proposar, difondre i coordinar les anàlisis, estudis i informes en matèria d'economia pública i financera, així com de model econòmic de la Comunitat Valenciana i la seua transformació, que siguen d'interés per a la Generalitat, i en particular, sobre finançament autonòmic i els que generen una eficiència en l'ús dels recursos disponibles.
 • Dirigir la gestió del Fons de Compensació Interterritorial.
 • Establir les directrius, criteris i planificació de la gestió de l'endeutament de la Generalitat i el seu sector públic, així com en matèria d'avals, garanties i altres riscos contingents.
 • Proposar les característiques i condicions generals dels crèdits i préstecs que la Generalitat atorgue a favor del seu sector públic instrumental, així com de qualssevol altres entitats de caràcter públic.
 • Impulsar la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, basat en el coneixement, la innovació, la sostenibilitat mediambiental, productiva i social en el marc dels instruments estratègics i operatius per al seu desenvolupament, mitjançant qualsevol instrument jurídic establit en dret.
 • Establir i gestionar línies d'ajuda i incentius que, pel seu alt impacte i el seu caràcter transversal i integral, siguen afavoridors de la transformació del model econòmic en les dimensions productiva, social i mediambiental, sense perjudici de les atribucions dels òrgans superiors i directius dels departaments del Consell implicats, en els seus respectius àmbits competencials.
 • Analitzar i valorar les actuacions relacionades amb la transformació del model econòmic en col·laboració amb les unitats dels departaments del Consell i del sector públic mitjançant les instruccions i directrius que efectue aquesta direcció general.
 • Assistir a la persona titular de la Conselleria en els fòrums i òrgans de participació social i institucional en matèria de model econòmic, finançament autonòmic i política financera.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la vigent legislació o se li assignen reglamentàriament.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera Llista completa d'obsequis

17/03/2020

VIATGE CANCEL·LAT Madrid - Assistència a la Jornada sobre la reforma del finançament territorial organitzat per l'IVIE (Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària COVID 19) - Genera despeses de cancel·lació de bitllets

Acompanyant/s
 • Subdirector General de Financiación Autonómica y Política Financiera y Jefa de Servicio de Financiación Autonómica
Costs
 • Transport
  57,48 €
 • Total 57,48 €
18/02/2020

Reunió amb AIReF

Acompanyant/s
 • Subdirector General de Financiación Autonómica y Política Financiera
Costs
 • Manutenció
  42,30 €
 • Transport
  144,34 €
 • Total 186,64 €
07/02/2020

Grup de treball i reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, acompanya al conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Acompanyant/s
 • Subdirector General de Financiación Autonómica y Pólitica Financiera
Costs
 • Manutenció
  3,70 €
 • Transport
  128,19 €
 • Total 131,89 €
30/09/2019 - 02/10/2019

Desafiaments pendents de les descentralització a Espanya: Suficiència i Autonomia Tributària.

Acompanyant/s
 • Jefa del Servicio de Financiación Autonómica
Costs
 • Allotjament
  254,29 €
 • Manutenció
  36,00 €
 • Transport
  503,92 €
 • Total 794,21 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera Llista completa d'obsequis

22/04/2021

Làmina agraïment acte presentació SERÀ HORTA SUD 2020/30

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SERÀ HORTA SUD

Destinatari de l'obsequi: JUAN SALVADOR PEREZ BALLESTER

Destinació: DESPATX

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades Técnico de investigación 18/10/2007 23/07/2019 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 80 Vivendes Valencia/València Espanya 83.296,11 €
Ple domini 80 Garatge Valencia/València Espanya 726,14 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 12.246,40 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
ACCIONES BANCO SANTANDER 971,36 €
ACCIONES SACYR 957,84 €
Total: 1.929,20 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 21.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO HIPOTECARIO CAIXABANK SA 29.431,27 €
PRESTAMO PERSONAL 117.400,00 €
Total: 146.831,27 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 54.624,83 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 93,33 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos