alts càrrecs

<< Ves enrere
  • María Dolores Furió Ortega

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Directora general de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera
  • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • Nomenament: 25/05/2021 DOGV
  • C/ Banys de l'Almirall,8.46003. València
  • furio_marort@gva.es
  • 961 206 867

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'anàlisi, coordinació, seguiment, gestió, supervisió i execució de la política financera, l'impuls de la transformació del model econòmic i de la reforma del sistema de finançament autonòmic.

Així mateix, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, controlant i supervisant el compliment dels objectius.

Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament, i adscrita a aquesta, la Direcció General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera, exerceix, entre d'altres, les següents competències:

a) Dirigir i gestionar les competències relatives al control, inspecció i disciplina de caixes d'estalvi, cooperatives de crèdit, i de les cooperatives amb secció de crèdit la supervisió prudencial del qual siga competència de la Generalitat en els termes que dispose la legislació bàsica estatal, així com la legislació autonòmica.

b) Dirigir i impulsar les competències de supervisió de prestadores i intermediaris immobiliaris d'acord amb la normativa reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, la supervisió prudencial del qual siga competència de la Generalitat en els termes que dispose la legislació bàsica estatal, així com la legislació autonòmica.

c) Dirigir i impulsar les competències relatives a la supervisió sobre les fundacions sorgides per transformació de caixes d'estalvis i les fundacions de l'obra beneficosocial de les caixes d'estalvi junt, si escau, amb els seus monts de pietat.

d) Dirigir i impulsar la supervisió dels compromisos assumits per les entitats de qualsevol naturalesa que hagen sigut beneficiàries de qualsevol instrument financer establit per la Generalitat o alguna de les seues entitats dependents quan concórreguen especials circumstàncies que així ho aconsellen, a instàncies del Consell.

e) Dirigir i gestionar les competències assignades a la Generalitat en matèria de mercat de valors.

f) Dirigir, proposar, difondre i coordinar les anàlisis, estudis i informes en matèria d'economia pública i financera, així com de model econòmic de la Comunitat Valenciana i la seua transformació, que siguen d'interés per a la Generalitat, i en particular, sobre finançament autonòmic i els que generen una eficiència en l'ús dels recursos disponibles.

g) Dirigir la gestió del Fons de Compensació Interterritorial.

h) Establir les directrius, criteris i planificació de la gestió de l'endeutament de la Generalitat i el seu sector públic, així com en matèria d'avals, garanties i altres riscos contingents.

i) Proposar les característiques i condicions generals dels crèdits i préstecs que la Generalitat atorgue a favor del seu sector públic instrumental, així com de qualssevol altres entitats de caràcter públic.

j) Impulsar la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, basat en el coneixement, la innovació, la sostenibilitat mediambiental, productiva i social en el marc dels instruments estratègics i operatius per al seu desenvolupament, mitjançant qualsevol instrument jurídic establit en dret.

k) Establir i gestionar línies d'ajuda i incentius que, pel seu alt impacte i el seu caràcter transversal i integral, siguen afavoridors de la transformació del model econòmic en les dimensions productiva, social i mediambiental, sense perjudici de les atribucions dels òrgans superiors i directius dels departaments del Consell implicats, en els seus respectius àmbits competencials.

l) Analitzar i valorar les actuacions relacionades amb la transformació del model econòmic en col·laboració amb les unitats dels departaments del Consell i del sector públic mitjançant les instruccions i directrius que efectue aquesta direcció general.

m) Assistir a la persona titular de la Conselleria en els fòrums i òrgans de participació social i institucional en matèria de model econòmic, finançament autonòmic i política financera.

n) Qualssevol altres que li atribuïsca la vigent legislació o se li assignen reglamentàriament.

 

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos