alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Patricia Ramón Galindo

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Gestió i Organització del Sistema
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Nomenament: 17/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 3. 46018. València
 • ramon_patgal@gva.es
 • 961 248 402

Agenda

La Direcció General de Gestió i Organització del Sistema és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema que exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de gestió i organització del sistema, especialment del contracte-programa municipal i la implementació de l'acció concertada.
 
Corresponen a la direcció general les competències següents:
 
a) Dissenyar, coordinar i gestionar la implantació, seguiment, definició i avaluació del model de finançament dels serveis socials, amb l'assistència funcional de les corresponents direccions generals competents en les matèries objecte de finançament.
 
b) Fomentar relacions jurídiques, administratives, tècniques, econòmiques i de col·laboració interadministratives en matèria de serveis socials per a la idònia regulació i implementació dels contractes programa.
 
c) Impulsar la creació, així com la posada en funcionament, gestió i seguiment de l'Òrgan de Coordinació i Col·laboració Interadministrativa en Serveis Socials, previst en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.
 
d) Generar polítiques d'harmonització, impuls i desenvolupament de l'acció concertada amb entitats d'iniciativa social, incloent el disseny i coordinació del model general de concerts.
 
e) Harmonitzar, impulsar i gestionar l'acció concertada per a la prestació de serveis de places residencials de titularitat d'entitats d'iniciativa social en coordinació funcional amb les Direccions Generals, d'acord amb el seu àmbit d'actuació.
 
f) Elaborar un pla director de subvencions en matèria de serveis socials, definint el model i la seua complementarietat amb el sistema Públic de Serveis socials, en col·laboració amb les direccions generals i la Sotssecretaria.
 
g) Dirigir, coordinar, realitzar el seguiment i avaluar els plans d'actuació que desenvolupe el Consell en matèries de la seua competència.
 
h) Prestar assessorament a les entitats locals i a les entitats d'iniciativa social que actuen en l'àmbit de competències d'aquesta direcció general.
 
i) Impulsar les iniciatives i les actuacions necessàries amb altres administracions públiques de la Comunitat Valenciana per a aconseguir una coordinació eficaç en polítiques socials de la seua àrea.
 
j) Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.
 
k) Dissenyar, desenvolupar i implantar el Sistema d'Informació Valencià en Serveis Socials i la història social única, en coordinació amb altres conselleries.
 
l) Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.
 
m) Executar qualsevol altra funció que li assignen les persones titulars dels òrgans dels quals depén jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General de Gestió i Organització del Sistema Llista completa d'obsequis

28/02/2020

Reunió amb el Director-Gerent de l'Institut Aragonés de Serveis Social d'Aragò en Saragossa

Acompanyant/s
 • Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema
 • Directora General de Gestió i Organització del Sistema i
 • Director General d'Infraestructures de Serveis Socials
Costs
 • Manutenció
  75,00 €
 • Total 75,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.542,20 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 62.652,62 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des d'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General de Gestió i Organització del Sistema Llista completa d'obsequis

23/12/2020

Caixa amb assortiment de dolços i adorns nadalencs.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Diagrama

Destinatari de l'obsequi: PATRICIA RAMON GALINDO

Destinació: Es queda en les instal·lacions de la Direcció General.

24/09/2020

Tassa artesanal feta 100% per persones amb discapacitat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació APSA

Destinatari de l'obsequi: PATRICIA RAMON GALINDO

Destinació: Despatx de la directora

22/07/2020

Agenda 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Elx

Destinatari de l'obsequi: PATRICIA RAMON GALINDO

Destinació: Despatx de la directora

22/06/2020

Llei de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana enquadernada

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CC.OO.

Destinatari de l'obsequi: PATRICIA RAMON GALINDO

Destinació: Despatx de la directora general per a consulta

13/12/2019

Assortit de Galetes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empar Folgado

Destinatari de l'obsequi: PATRICIA RAMON GALINDO

Destinació: Es reparteix entre els funcionaris de la Direcció General

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMENT DE PATERNA ADMINISTRACIÓ PUBLICA COORDINACIÓ OCUPACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 01/07/2004 SI NO
PROJECTES VALENCIANS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL SL SERVEIS ADMINISTRADORA 09/06/2011 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 25.188,78 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 114.506,30 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
Total: 10,27 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 19.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 2.880,64 €
Rendiment del treball 48.827,28 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,24 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos