alts càrrecs

<< Ves enrere
 • María José Cortell Simón

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general d'Acció Comunitària i Barris Inclusius
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Nomenament: 18/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 3. 46018. València
 • dg_inclusionsocial@gva.es
 • 961 247 603

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius és el centre directiu depenent de la Secretaria Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials que exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de desenvolupament comunitari, voluntariat i barris, desenvolupament i gestió de la renda valenciana d'inclusió i altres prestacions socials i itineraris d'inclusió social, i gestió dels programes d'acció social de l'IRPF, per a l'acció coordinada en la política d'accés a l'habitatge social per a col·lectius o persones vulnerables desenvolupada per la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.
 
Corresponen a la direcció general les competències següents:
 
a) Planificar, fer el seguiment i executar el Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social.
 
b) Planificar, fer el seguiment i executar programes en matèria d'inclusió social i desenvolupament comunitari.
 
c) Gestionar i impulsar les prestacions socials, en cooperació amb les administracions locals, destinades a la inclusió social, la ruptura generacional de l'empobriment i la redistribució de la riquesa.
 
d) Establir i desenvolupar les mesures estratègiques específiques destinades a evitar o pal·liar les desigualtats patides per col·lectius vulnerables i/o en situació d'exclusió social.
 
e) Coordinar, fer el seguiment i l'avaluació de les prestacions no contributives d'invalidesa i jubilació (PNC), les prestacions del Fons d'Assistència Social (FAN) i les previstes en la disposició transitòria única del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seua inclusió social.
 
f) Coordinar i portar el seguiment dels programes estatals i europeus d'inclusió social, especialment aquells vinculats a la inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables i en situació d'exclusió social.
 
g) Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.
 
h) Fomentar les accions de convivència social o voluntariat social a través de les entitats i associacions mitjançant les quals s'organitzen socialment.
 
i) Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.
 
j) Executar qualsevol altres competències que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèria del seu àmbit d'actuació funcional.
 
 

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.250,36 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 68.360,78 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius Llista completa d'obsequis

16/12/2020

Samarreta de cotó amb logo Ciudad de la Esperanza

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Ciudad de la Esperanza

Destinatari de l'obsequi: Mª JOSE CORTELL SIMON

Destinació: Direcció General

15/12/2020

Conte de Carles Recio (21 x 15 cm)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ciudad de la Esperanza

Destinatari de l'obsequi: Mª JOSE CORTELL SIMON

Destinació: Direcció General

27/09/2019

3 Bosses de tela de 40cm x 40cm que conté; una tassa, bolígraf, 2 pins, programa, calendari i el seu logotip del programa per a la inserció Soci Laboral (VIA) que realitza a l'Ajuntament d'Asp (col·laboració FSE). Convocatòria itineraris 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: l'Ajuntament d'Asp

Destinatari de l'obsequi: Mª JOSE CORTELL SIMON

Destinació: Direcció General

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMENT DE GANDIA PÚBLICA ORIENTADORA LABORAL 14/08/2018 31/12/2018 NO
AJUNTAMENT DE GANDIA PÚBLICA TREBALLADORA SOCIAL 28/07/2017 27/12/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
VICEPRESIDENCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLITIQUES INCLUSIVES COMISIO INTERDEPARTAMENTAL DE LA RENDA VALENCIANA D' INCLUSIÓ DIRECTORA D'ACCIÓ COMUNITARIA I BARRIS INCLUSIUS 17/07/2019 Pública
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori OBSERVATORI DE L'HÀBITAT I SEGREGACIÓ URBANA DIRECTORA D'ACCIÓ COMUNITARIA I BARRIS INCLUSIUS 17/07/2019 Pública
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA DIRECTORA D'ACCIÓ COMUNITARIA I BARRIS INCLUSIUS 17/07/2019 Pública
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS CONSELL ESCOLAR DE LA COMUNITAT VALENCIANA DIRECTORA D'ACCIÓ COMUNITARIA I BARRIS INCLUSIUS 17/07/2019 Pública
FUNDACION SANTA ELENA DIRECTORA D'ACCIÓ COMUNITARIA I BARRIS INCLUSIUS 17/07/2019 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 112.590,40 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 279.974,83 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 3.668,70 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 1.750,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANCO SABADELL 8.891,29 €
Total: 8.891,29 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 25.703,27 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 11,28 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos