FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Mª Jesús García Frigols

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general d'Organització, Coordinació i Relacions Institucionals
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 29/07/2023 DOGV
 • Carrer Cavallers, 2 - 46001 - València
 • garcia_marfri@gva.es
 • 963424661
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Organització, Coordinació i Relacions Institucionals exercix les funcions de:

a) Direcció del protocol que requerisquen els actes de caràcter representatiu de la persona titular de la Presidència de la Generalitat, que inclou la proposta, el disseny, l'organització i el control del desenvolupament d'estos actes.

b) Coordinació amb la Direcció General de l'Oficina de Premsa de la Presidència en relació amb els actes de caràcter representatiu de la persona titular de la Presidència de la Generalitat.

c) Coordinació de les conselleries que participen en els actes en els quals intervinga la persona titular de la Presidència de la Generalitat.

d) Impuls del contacte institucional i coordinació de les actuacions que d'això es deriven.

e) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.014,88 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 73.406,70 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 27.443,03 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 27.443,03 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 10/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 61.508,92 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 5.867,91 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 48.967,79 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 7.712,63 €
CAIXABANK 4.752,71 €
SANTANDER 12.741,87 €
Total: 25.207,21 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
FORD KUGA 15.000,00 €
FORD KUGA 15.000,00 €
Total: 30.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA ABIERTA 21.974,37 €
HIPOTECA ABIERTA 15.614,91 €
PRESTAMO HIPOTECARIO 30.679,64 €
Total: 68.268,92 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXABANK 13.839,15 €
Total: 13.839,15 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 05/10/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 995,59 €
Rendiment del treball 34.912,19 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 10/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Corts Valencianes Secretaria Vicepresidente Primero 27/06/2023 28/07/2023 NO
Corts Valencianes Secretaria Vicepresidente Segundo 01/01/2023 26/06/2023 NO
Grupo Parlamentario Popular Asesor 01/02/2022 31/12/2022 NO
Federación Valenciana de Municipios y Provincias Asesor 13/01/2020 31/01/2022 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 16/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
En este momento no me constan actividades del mandato 29/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 20/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 21/11/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos