alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Zulima Pérez Seguí

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Coordinació del Diàleg Social
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 24/07/2019 DOGV
 • Plaça de Nules, 2. 46003. València
 • perez_zul@gva.es
 • 963 424 821

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Coordinació del Diàleg Social exerceix les funcions de:

a) Manteniment de les relacions amb les institucions que afecten els interessos de la Comunitat Valenciana.

b) Impuls del contacte institucional i la coordinació de les actuacions que se'n deriven.

c) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General de Coordinació del Diàleg Social Llista completa d'obsequis

14/06/2021

Acte Dret Civil valencià a la Sala Constitucional del Congrès dels Diputats

Costs
 • Transport
  118,20 €
 • Total 118,20 €
20/02/2020 - 21/02/2020

Gala Premis Importantes 2019 del Diari Información. Alacant

Costs
 • Allotjament
  104,65 €
 • Total 104,65 €
26/01/2020 - 27/01/2020

Assistència al Fórum Europa amb Ximo Puig. Madrid

Costs
 • Allotjament
  82,36 €
 • Transport
  143,53 €
 • Total 225,89 €
21/11/2019 - 22/11/2019

Congrès Internacional "Història de les Relacions entre Espanya i l'Organització Internacional del Treball: 100 anys (1919-2019)" a Salamanca

Costs
 • Allotjament
  84,00 €
 • Manutenció
  13,50 €
 • Transport
  175,80 €
 • Total 273,30 €
13/11/2019 - 14/11/2019

Reunió i sopar amb el director de l'Oficina per a Espanya de l'Organització Internacional del Treball

Costs
 • Allotjament
  80,00 €
 • Manutenció
  7,50 €
 • Transport
  162,15 €
 • Total 249,65 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.415,48 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 68.525,90 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General de Coordinació del Diàleg Social Llista completa d'obsequis

22/12/2020

Botella de suc de magrana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Llauradors de Sominist S.A.T

Destinatari de l'obsequi: ZULIMA PÉREZ SEGUÍ

Destinació: Directora general

21/12/2020

Llibre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Baleraria

Destinatari de l'obsequi: ZULIMA PÉREZ SEGUÍ

Destinació: Directora general

11/11/2020

Botella de ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vectalia

Destinatari de l'obsequi: ZULIMA PÉREZ SEGUÍ

Destinació: Directora general

20/10/2020

Botella de vi, botella d'oli i pot de mel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Global Omnium

Destinatari de l'obsequi: ZULIMA PÉREZ SEGUÍ

Destinació: Directora general

03/12/2019

Una manta i una botella d'herbero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: INTERTEXTIL

Destinatari de l'obsequi: ZULIMA PÉREZ SEGUÍ

Destinació: Directora general de Coordinació del Diàleg Social

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT DE VALENCIA PROFESSORA DE DRET CONSTITUCIONAL 01/01/2010 30/06/2015 SI NO
GENERALITAT VALENCIANA SECRETÀRIA AUTONÓMICA TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIP. CIUTADANA 06/07/2015 02/05/2018 NO
GENERALITAT VALENCIANA SOTSECRETÀRIA DE LA CONSELLERIA D´HISENDA I MODEL ECONÒMIC 03/05/2018 23/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consell de Centres Valencians a l´Exterior Vocal suplent 07/10/2019 Pública
Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana Vocal Suplent 07/10/2019 Pública
Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias, S.A (SGISE) Miembro del Consejo de Administración 30/11/2018 Pública
Alto Consejo Consultivo en Investigación, desarrollo e innovación de la Presidencia de la Generalitat (ACCIDI) Secretaria 15/10/2019 Pública
Observatorio Valenciano del Trabajo Decente Vocal 02/04/2020 Pública
Comisionada de la Presidencia de la Genralitat para la Coordinación de los Suministros de la Generalitat frente a la infección de COVID-19 en la Comunitat Valenciana Miembro 28/03/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant 13.828,15 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 35.408,22 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 63.150,87 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos