FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Paula Añó Santiago

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretaria autonòmica de Cultura i Esport
 • Vicepresidència i Conselleria de Cultura i Esport
 • Nomenament: 05/08/2023 DOGV
 • Avinguda Campanar, 32 - 46015 - València
 • anyo_pau@gva.es
 • 961970361
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport exerceix les funcions atribuïdes per l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de proposta i execució de la política cultural relativa a teatre, música, cinema, dansa, circ, exposicions i museus, llibre, biblioteques, arxius, patrimoni cultural valencià, esport, pilota valenciana, la gestió de les infraestructures culturals i esportives, mecenatge i ajudes i subvencions de l'àmbit cultural i esportiu.

Fuente: Funciones

 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.619,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.281,52 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 75.901,20 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 - Retribucions de l'1 de gener al 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 27.070,98 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 3.789,95 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 30.860,94 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 16/11/2023

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 22.542,00 €
1.500,00 €
Total: 24.042,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
BBVA 22.220,00 €
Total: 22.220,00 €
Embarcacions i aeronaus
Descripció Import
Velero 22.500,00 €
Total: 22.500,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 20/11/2023
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 2.262,17 €
Rendiment del treball 33.514,85 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 16/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Tango Sails Náutica Gerencia 01/01/2019 01/11/2021 NO
Ajuntament de Barcelona District Council-Advisor 01/10/2021 01/08/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 16/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Circuito Ricardo Tormo Consejera 01/09/2023 Pública
Misteri d´Elx Vocal 01/09/2023 Pública
Palau de les Arts-Reina Sofia Secretaria y Vicepresidenta Comisión Ejecutiva 01/09/2023 Pública
IVCR Vicepresidenta 01/09/2023 Pública
IVAM Vicepresidenta 01/09/2023 Pública
IVC Vicepresidenta 01/09/2023 Pública
CMCV Vocal 01/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 20/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 21/11/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos