alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Alfred Boix Pastor

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretari autonòmic de Promoció Institucional i Cohesió Territorial
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 27/06/2019 DOGV
 • C/ Dels Cavallers, 2. 46001. València
 • boix_alf@gva.es
 • 963 424 612

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica de Promoció Institucional i Cohesió Territorial exercirà les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de promoció i imatge institucional de la Generalitat i en matèria d'administració local, cohesió territorial i lluita contra el despoblament, i també qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Secretari Autonòmic de Promoció Institucional i Cohesió Territorial Llista completa d'obsequis

07/04/2021

Visitar la redacció de "El Confidencial" a Madrid

Costs
 • Transport
  73,61 €
 • Total 73,61 €
26/01/2020 - 27/01/2020

Assisteix al desdejuni informatiu del Fórum Europa amb el President de la Generalitat Valenciana.

Costs
 • Allotjament
  96,90 €
 • Transport
  116,54 €
 • Total 213,44 €
12/09/2019 - 13/09/2019

Estancia a Oriola amb motiu de la DANA

Costs
 • Allotjament
  74,92 €
 • Total 74,92 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 62.492,04 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.748,84 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 71.240,88 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Secretari Autonòmic de Promoció Institucional i Cohesió Territorial Llista completa d'obsequis

17/12/2020

Caixa productes de nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: EXMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D' ALACANT

Destinatari de l'obsequi: ALFREDO MIGUEL BOIX PASTOR

Destinació: Secretaria Autonòmica de Promoció Institucional i Cohesió Territorial

17/12/2020

Caixa de raïm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AJUNTAMENT DE NOVELDA

Destinatari de l'obsequi: ALFREDO MIGUEL BOIX PASTOR

Destinació: Secretaria Autonòmica de Promoció Institucional i Cohesió Territorial.

15/01/2020

Caixa amb productes nadalencs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: DIARI LA RAZON

Destinatari de l'obsequi: ALFREDO MIGUEL BOIX PASTOR

Destinació: Cuina del Palau

20/12/2019

Caixa productes nadalenques

Entitat/Persona que fa l'obsequi: DIPUTACIÓ ALACANT

Destinatari de l'obsequi: ALFREDO MIGUEL BOIX PASTOR

Destinació: Departament

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Corts Valencianes Diputado Aiutonómico 11/06/2015 20/06/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comision Interdepartamental de Acción Exterior y la Unión Europea Coordinación y Programación de las acciones institucionales de la GV Vocal 27/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 28.729,12 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 51.591,06 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 11.499,90 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Cooperativa CajaMar 2.013,00 €
Total: 2.013,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 4.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CajaMar 15.754,30 €
CajaMar 4.774,50 €
Total: 20.528,80 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 64.750,77 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 29,47 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos