alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Andreu Ferrer Bautista

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretari autonòmic de Presidència
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 06/07/2015 DOGV
 • Plaça de Manises, 2. 46003. València
 • sapresidencia@gva.es
 • 963 424 609
Agenda mai-jun
29 30 31 1 2 3 4
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica de Presidència exercirà les competències que se li atribueixen en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'impuls de l'acció política del Consell, coordinació general de la seua política legislativa, coordinació de les secretàries autonòmiques i de les sotssecretàries, especialment, pel que fa a aquelles actuacions que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell, secretariat del Consell i relacions amb les Corts, agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat, administració local, relacions amb la Unió Europea i amb l'Administració de l'Estat i de les comunitats autònomes, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, publicacions de la Generalitat, Registre d'Òrgans Col·legiats i Registre de Convenis de la Generalitat.

Així mateix, exerceix la coordinació dels distints òrgans superiors i àrees adscrites a la Presidència i qualssevol altres funcions que li atribuïsca la vigent legislació o se li assignen reglamentàriament.

"

Fuente: Funciones

Secretari Autonòmic de Presidència Llista completa d'obsequis

08/11/2022

Reunió de treball en l'Oficina de la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Transport
  172,00 €
 • Total 172,00 €
14/06/2022

Reunió de treball en l'Oficina de la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Transport
  198,00 €
 • Total 198,00 €
22/09/2021

Reunió de treball en l'Oficina de la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid

Costs
 • Transport
  160,00 €
 • Total 160,00 €
05/09/2018

Acompanyar el President a una reunió en el Ministeri de Foment amb el Ministre i el Presiden d'Aragó

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Secretari Autonòmic de Presidència Llista completa d'obsequis

28/12/2022

2 botelles de ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BOLUDA Corporació Marítima

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: Despatx

21/12/2022

Caixa amb tres productes típics valencians

Entitat/Persona que fa l'obsequi: València Port

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: Despatx

20/12/2022

Plançó de murta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: Despatx

16/12/2022

Agenda 2023

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Espanyola d'Empreses de Components per al Calçat

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: Despatx

03/02/2022

Calendari Xinés Any 4720-2022

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicent Andreu director de l'Institut Confuci de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: Despatx

21/12/2021

2 botelles de ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: VALENCIAPORT

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: Despatx

21/12/2021

2 botelles de ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: GLOBAL OMNIUM

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: Despatx

20/12/2021

Plançó d'alzina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Tragsa

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: Despatx

15/12/2021

2 botelles de ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BOLUDA Corporació Marítima

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: Despatx

01/03/2021

2 calendaris xinesos any 4719-2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: Despatx

28/12/2020

Calendari sobretaula, calendari paret i agenda 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Manuel Román - Asoc. Española de Empresas Componentes para el Calzado

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: Despatx

28/12/2020

Llibre: "La ruta del conocimiento" de Violet Moller; més una mascareta de l'IVACOR

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVACOR

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: Despatx

28/12/2020

Llibre "Prohibido tocar" CACSA

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Enrique Vidal - CACSA

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: Despatx

21/12/2020

Plançó de surera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Tragsa

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: Despatx

18/12/2020

Una botella de vi i una botella d'oli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Global Omnium

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: Despatx

28/12/2019

Una botella de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BOLUDA Corporació Martítima

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: Despatx

23/12/2019

Tres botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Global Omnium

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: Despatx

18/12/2019

Plançó d'arboç

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Tragsa

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: Despatx

02/12/2019

Calendari sobretaula 2020, calendari paret 2020 i agenda 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASSOCIACIÓ ESPANYOLA D'EMPRESES DE COMPONENTS PER AL CALÇAT - AEC

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: Despatx

20/12/2018

1 pak de cerveses Heineken (24 unitats) 1 pak de cerveses Ladrón de Manzanas (24 unitats)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pablo Mazo Salmerón director regional de Relacions InstitucionaLs de HEINEKEN

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: despatx

19/12/2018

1 botella de vi Cellers FOS

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Boluda Corporation Marítima, S.L.

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: despatx

20/04/2018

2 botelletes de cervesa amb missatge de paper dins. Missatge interior: butlletí relatiu a la labor que duen a terme per un món més sostenible.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pablo Mazo - cap d'Àrea de Relacions Corporatives de HEINEKEN

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: secretari autonòmic de Presidència

23/03/2018

1 Cinta de color verd per a la monyica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Heineken - Pablo Mazo

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: secretari autonòmic de Presidència

22/12/2017

Una botella de champagne

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicente Boluda - Boluda Corporación Marítima

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: Andreu Ferrer

02/01/2017

agenda 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AEMET - Agencia Estatal de Meteorologia

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: al despatx del secretari autonòmic

02/01/2017

1 botella de vino

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Boluda Corporación Marítima S.L.

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: al despatx del secretari autonòmic

27/12/2015

1 caixa cerveses Heineken (8 unitats) i 1 caixa cerveses Buckler (24 unitats)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Dtor. Regional de Relaciones Inst., Dtor. Tral. Levante, i Dtor. Relaciones Corporativas de HEINEKEN

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: despatx S.A. Presidència

27/12/2015

1 botella de vi FOS

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CORPORACIÓ MARITIMA BOLUDA

Destinatari de l'obsequi: ANDREU FERRER BAUTISTA

Destinació: S.A. Presidència

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.296,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 6.552,20 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 72.848,48 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 66.199,65 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 5.090,50 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 5.090,50 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 8.811,50 €
Ple domini 24 Vivendes Castellón/Castelló 7.924,93 €
Ple domini 31 Locals Castellón/Castelló 87.689,73 €
Ple domini 24 Vivendes Castellón/Castelló 8.000,12 €
Ple domini 24 Immobles rústics Cuenca 20.949,97 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 48.059,90 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
ACCIONES ENDESA 2.000,00 €
ACCIONES ACS 4.500,00 €
ACCIONES BBVA 900,00 €
ACCIONES TELEFÓNICA 1.060,00 €
ACCIONES IBERDROLA 64.000,00 €
ACCIONES SANTANDER 3.100,00 €
Comunicacions dels Ports Sociedad Anónima. Objeto: Acciones difusión sonora y comunicación social. 720,00 €
Total: 76.280,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 13.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTEC HIPOTECARI 101.594,35 €
Total: 101.594,35 €
Plans de pensions.
Descripció Import
La Caixa 183.335,27 €
La Caixa 129.856,73 €
Total: 313.192,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 63.105,27 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 98,06 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 63,96 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. general) 113,13 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
PSPV 01/01/2013 31/12/2015 NO
GENERALITAT VALENCIANA S.A. DE PRESIDENCIA 07/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
ELS CÀRRECS INHERENTS A LA S.A. DE PRESIDÈNCIA

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 30/10/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos