alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Miguel Mínguez Pérez

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Conseller de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Nomenament: 14/05/2022 DOGV
 • C/ Misser Mascó, 31 - 33. 46010. València
 • consellersanitat@gva.es
 • 961928010

Agenda

Agenda set-oct
26 27 28 29 30 1 2

La persona titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, com a màxim òrgan superior del departament, exerceix totes les competències conferides per la Llei 5/1983 del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La persona titular de la conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública davant tota classe d'institucions públiques i privades.

Fuente: Funciones

Conseller de Sanitat Universal i Salut Pública Llista completa d'obsequis

06/06/2022

Fórum Europa, Desdejuni Informatiu, Ximo Puig

Acompanyant/s
 • Directora de Gabinete
Costs
 • Transport
  293,40 €
 • Total 293,40 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 40.379,03 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.130,65 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 45.509,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Conseller de Sanitat Universal i Salut Pública Llista completa d'obsequis

19/09/2022

Llibre: Ernest Lluch, biografía de un intelectual agitador, de Joan Esculies Llibre: La via valenciana, 3ª edición revisada, de Ernest Lluch

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Ernest Lluch

Destinatari de l'obsequi: MIGUEL MÍNGUEZ PÉREZ

Destinació: Conseller

15/09/2022

Llibre: El Instituto Médico Valenciano (1898-1930) de la catástrofe del 98 a la Segunda República, de José Luis Fresquet Febrer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta de l'Institut Mèdic Valencià

Destinatari de l'obsequi: MIGUEL MÍNGUEZ PÉREZ

Destinació: Conseller

14/09/2022

Productes d' Horta de la zona

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Torrent

Destinatari de l'obsequi: MIGUEL MÍNGUEZ PÉREZ

Destinació: Conseller

03/08/2022

Llibre: Memòria d'Activitats, 2 tasses amb eslògan i diverses polseres amb logo de Músics per la Salut

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Músics per la Salut

Destinatari de l'obsequi: MIGUEL MÍNGUEZ PÉREZ

Destinació: Conselleria

19/07/2022

Libro con motivo de las Fiestas de Moros y Cristianos 2022

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde d'Ontinyent

Destinatari de l'obsequi: MIGUEL MÍNGUEZ PÉREZ

Destinació: Conselleria

13/07/2022

Record visita Ajuntament de Gandia, socarrats taulellet

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de l'Ajuntament de Gandia

Destinatari de l'obsequi: MIGUEL MÍNGUEZ PÉREZ

Destinació: Conseller

01/07/2022

Llibre: Artistes i Màquines

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director Gerent del Centre del Carme Cultura Contemporània

Destinatari de l'obsequi: MIGUEL MÍNGUEZ PÉREZ

Destinació: Conseller

30/05/2022

Llibre: Obtinga el Sí, L'art de negociar sense cedir de Roger Fisher, William Ury i Bruce Patton

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sindicat CSIF

Destinatari de l'obsequi: MIGUEL MÍNGUEZ PÉREZ

Destinació: Conseller

25/05/2022

Llibre: Josep Renau i el temps de les imatges

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: MIGUEL MÍNGUEZ PÉREZ

Destinació: Conselleria

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universitat València FORMACION UNIVERSITARIA PROFESOR TITULAR 01/01/2020 14/05/2022 NO
Servicio Valenciano de Salud ASISTENCIAL Jefe de Servicio 01/03/2020 14/05/2022 NO
Universitat de Valencia FORMACION UNIVERSITARIA Vicedecano 01/04/2022 14/05/2022 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante – ISABIAL Presidente 28/06/2022 Pública
Instituto de Investigación Sanitaria de Hospital La Fe Presidente 23/06/2022 Pública
Fundación para la Investigación del Hospital Clínico – INCLIVA Presidente 20/06/2022 Pública
Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana – FISABIO Presidente 13/06/2022 Pública
Fundación del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón Presidente 22/06/2022 Pública
Fundación Centro de Investigación Príncipe Felipe Presidente 06/06/2022 Pública
Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea Patrono 17/06/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 144.439,91 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 17.053,67 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 3.188,82 €
Ple domini 33 Vivendes Teruel Espanya 25.437,11 €
Ple domini 33 Vivendes Teruel Espanya 24.985,00 €
Ple domini 33 Vivendes Teruel Espanya 22.623,85 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 129.860,75 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 6.500,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
ING 34.699,52 €
ING 12.497,00 €
CAIXABANK 17.040,00 €
CAIXABANK 14.003,06 €
Total: 78.239,58 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 104.159,38 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 01/07/2022

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos