alts càrrecs

<< Ves enrere
  • José Antonio Rovira Jover

  • XI legislatura (26/06/2023- )
  • Conseller d'Educació, Universitats i Ocupació
  • Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
  • Nomenament: 20/07/2023 DOGV
  • Avd. Campanar, 32 - 46015 - València
  • joseantonio.rovira@gva.es
  • 961970500
 

La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació és el departament del Consell al qual correspon exercir les competències en matèria d'educació, formació professional reglada, ocupacional i contínua, universitats, ciència, investigació, política lingüística, intermediació laboral, foment de l'ocupació, cooperativisme i treball.

El conseller o consellera de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació és l'autoritat superior de la Conselleria, i exerceix totes les atribucions conferides per la llei del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria.

Així mateix, la persona titular de la Conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació davant de qualsevol classe d'institucions públiques i privades.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 16.850,01 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 2.569,47 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 26.475,04 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 2.746,92 €
Ple domini 100 Locals Alicante/Alacant Espanya 16.022,67 €
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 36.841,62 €
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 64.751,33 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 6.062,00 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
ACCIONES BANCO SANTANDER 39,84 €
ROJO INVER SL 50.320,00 €
Total: 50.359,84 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA VIVIENDA Y GARAJE 6.635,11 €
Total: 6.635,11 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 523,34 €
Rendiment del treball 77.662,35 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 1,87 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Corts Vakencianes Diputado 16/05/2019 26/06/2023 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL VOCAL 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA INNOVACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA DE SANIDAD COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD VOCAL 20/07/2023 Pública
CONSELERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA APLICACIÓN DEL USO DEL VALENCIANO PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PAR ALA LAUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIANOS VOCAL 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA DE SANIDAD COMISIÓN MIXTA INTERDEPARTAMENTAL DE SALUD ESCOLAR PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO COMISIÓN MIXTA INTERDEPARTAMENTAL DE SALUD ESCOLAR PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT (ac+i+D+I) VOCAL 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVRSIDADE SY EMPLEO COMISIÓN DE ACREDITACIÓN DE NIVELES DE COMPETENCIA EN LENGUAS EXTRANJERAS PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA INNOVACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO CONFERENCIA GENERAL DE CIENCIA Y TECONOLOGIA (CONCITEC) - PLENO PRESIDENTE 20/09/2023 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO CONSEJO DE LA FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS (CFPA) PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO CONSEJO INTERUNIVERSITARIO VALENCIANO DE ESTUDIANTES (CIVE) PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA INNOVACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO CONSEJO VALENCIANO DE UNIVERSIDADE SY DE FORMACIÓN SUPERIOR PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA INNOVACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO CONSEJO VALENCIANO DEL COOPERATIVISMO - PLENO PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT MESA DE DIÁLOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLENO VICEPRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO OBSERVATORIO VALENCIANO DEL TRABAJO DECENTE PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO, VAL SPACE CONSORTIUM (VSC) - JUNTA DE GOBIERNO PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO AGENCIA VALENCIANA DE EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA (AVAP) - COMITÉ DE DIRECCIÓN PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO AGENCIA VALENCIANA DE EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA (avap( - COMISIÓN EJECUTIVA PRESIDENTE 20/07/2022 Pública
CONSELLERIA INNOVACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN (AVI) - CONSEJO DE DIRECCIÓN VICEPRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (ISEACV) - CONSEJO DE DIRECCIÓN PRESIDENTE 23/07/2023 Pública
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT FUNCAICÓN COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN EUROPEA (FCVRE) - PATRONATO PATRONO 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE INVESTIACIÓN DE EXCELENCIA (ValER) - PATRONATO PRESIDENTE 20/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae