FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • José Antonio Rovira Jover

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Conseller d'Educació, Universitats i Ocupació
 • Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
 • Nomenament: 20/07/2023 DOGV
 • Avd. Campanar, 32 - 46015 - València
 • joseantonio.rovira@gva.es
 • 961970500
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació és el departament del Consell al qual correspon exercir les competències en matèria d'educació, formació professional reglada, ocupacional i contínua, universitats, ciència, investigació, política lingüística, intermediació laboral, foment de l'ocupació, cooperativisme i treball.

El conseller o consellera de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació és l'autoritat superior de la Conselleria, i exerceix totes les atribucions conferides per la llei del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria.

Així mateix, la persona titular de la Conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació davant de qualsevol classe d'institucions públiques i privades.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.634,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 6.594,80 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.328,86 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 82.558,34 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 29.840,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.953,35 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 4.177,60 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 36.971,03 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 04/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 16.850,01 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 2.569,47 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 26.475,04 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 2.746,92 €
Ple domini 100 Locals Alicante/Alacant Espanya 16.022,67 €
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 36.841,62 €
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 64.751,33 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SANTANDER 6.062,00 €
Total: 6.062,00 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
ACCIONES BANCO SANTANDER 39,84 €
ROJO INVER SL 296.000,00 €
Total: 296.039,84 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA VIVIENDA Y GARAJE 6.635,11 €
Total: 6.635,11 €

Presentada el 20/09/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 16.850,01 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 2.569,47 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 26.475,04 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 2.746,92 €
Ple domini 100 Locals Alicante/Alacant Espanya 16.022,67 €
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 36.841,62 €
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 64.751,33 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SANTANDER 6.062,00 €
Total: 6.062,00 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
ACCIONES BANCO SANTANDER 39,84 €
ROJO INVER SL 50.320,00 €
Total: 50.359,84 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA VIVIENDA Y GARAJE 6.635,11 €
Total: 6.635,11 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 20/09/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 523,34 €
Rendiment del treball 77.662,35 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 1,87 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 08/08/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Corts Vakencianes Diputado 16/05/2019 26/06/2023 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 19/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE INVESTIACIÓN DE EXCELENCIA (ValER) - PATRONATO PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT FUNCAICÓN COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN EUROPEA (FCVRE) - PATRONATO PATRONO 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (ISEACV) - CONSEJO DE DIRECCIÓN PRESIDENTE 23/07/2023 Pública
CONSELLERIA INNOVACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN (AVI) - CONSEJO DE DIRECCIÓN VICEPRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO AGENCIA VALENCIANA DE EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA (avap( - COMISIÓN EJECUTIVA PRESIDENTE 20/07/2022 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO AGENCIA VALENCIANA DE EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA (AVAP) - COMITÉ DE DIRECCIÓN PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO, VAL SPACE CONSORTIUM (VSC) - JUNTA DE GOBIERNO PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO OBSERVATORIO VALENCIANO DEL TRABAJO DECENTE PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT MESA DE DIÁLOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLENO VICEPRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA INNOVACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO CONSEJO VALENCIANO DEL COOPERATIVISMO - PLENO PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO CONSEJO VALENCIANO DE UNIVERSIDADE SY DE FORMACIÓN SUPERIOR PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA INNOVACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO CONSEJO INTERUNIVERSITARIO VALENCIANO DE ESTUDIANTES (CIVE) PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO CONSEJO DE LA FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS (CFPA) PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA INNOVACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO CONFERENCIA GENERAL DE CIENCIA Y TECONOLOGIA (CONCITEC) - PLENO PRESIDENTE 20/09/2023 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVRSIDADE SY EMPLEO COMISIÓN DE ACREDITACIÓN DE NIVELES DE COMPETENCIA EN LENGUAS EXTRANJERAS PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT (ac+i+D+I) VOCAL 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO COMISIÓN MIXTA INTERDEPARTAMENTAL DE SALUD ESCOLAR PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA DE SANIDAD COMISIÓN MIXTA INTERDEPARTAMENTAL DE SALUD ESCOLAR PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PAR ALA LAUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIANOS VOCAL 20/07/2023 Pública
CONSELERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA APLICACIÓN DEL USO DEL VALENCIANO PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA DE SANIDAD COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD VOCAL 20/07/2023 Pública
CONSELLERIA INNOVACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN PRESIDENTE 20/07/2023 Pública
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL VOCAL 20/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 13/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 16/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
26/02/2024 11:30Reunión con representantes de la empresa QUIMACOVA.QUIMACOVA

Curriculum vitae

cargando datos