FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Eva María Hernández López

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Directora general de Planificació i Serveis, de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació
 • Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Nomenament: 06/08/2016 DOGV
 • Av. Navarro Reverter, 2. 46004. València
 • hernandez_evalop@gva.es
 • 963 868 854
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

A la Direcció General de Planificació i Servicis li correspon l'exercici de les competències que té encomanades el Servei Valencià d'Ocupació i Formació en matèria d'inserció, intermediació i orientació laboral, així com la planificació, organització i la coordinació administrativa del Servei Valencià d'Ocupació i Formació. En particular, exercirà les competències següents:

 • Elaborar el pla estratègic i el pla anual del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, així com fixar i efectuar el seguiment dels objectius de tots els servicis, en coordinació amb la Direcció General d'Ocupació i Formació.
 • Promoció, gestió i control en matèria d'intermediació en el mercat de treball, especialment la captació de les ofertes de treball.
 • Promoció d'accions d'informació i orientació laboral a favor dels desempleats.
 • Cooperació en la gestió de les prestacions per desocupació que gestiona el Servici Públic d'Ocupació Estatal en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en el marc dels acords i la normativa vigent determinen.
 • Impuls de convenis de col·laboració amb altres administracions públiques, associacions empresarials, universitats i altres institucions o entitats públiques o privades per a la implantació i desenrotllament de les iniciatives de suport a la intermediació laboral.
 • Tramitació, proposta i, en general, execució dels actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen dins del seu àmbit funcional.
 • Actualització dels continguts en qualsevol suport dins del seu àmbit funcional, sense perjuí de les atribucions de l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació.
 • Emissió d'informes i proposta de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com emissió de resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
 • Organització i racionalització de procediments.
 • Informar de la viabilitat legal i econòmica dels seus programes d'actuacions.
 • Dirigir i coordinar les relacions institucionals del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
 • Donar suport tecnicoadministratiu a les relacions que este mantinga amb els distints departaments de la Generalitat, amb altres administracions o amb entitats públiques o privades.
 • Suport i assistència tècnica, de manera horitzontal, a totes les unitats directives i administratives del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, inclosos els servicis territorials.
 • Gestió dels recursos humans del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
 • Planificació, gestió i supervisió de l'activitat econòmica del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
 • Supervisió de l'activitat dels Centres Servei Valencià d'Ocupació i Formació d'Ocupació.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.769,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 09/11/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 71.062,47 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Caixabank 198,30 €
Total: 198,30 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Ford Eco Sport 14.000,00 €
Total: 14.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstec personal 20.000,00 €
Total: 20.000,00 €

Presentada el 25/02/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 71.062,47 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 05/06/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 56.851,40 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 54.800,10 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 29/04/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 54.799,76 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 01/10/2020
Descripció Import
Rendiment del treball 53.557,79 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 17/05/2019
Descripció Import
Rendiment del treball 52.138,66 €

Renda 2017 >>

Renda 2017 - Presentada el 29/01/2019
Descripció Import
Rendiment net reduït 51.454,26 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 29/01/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELL SOCIAL UNIVERSITAT VALENCIA MEMBRE DEL PLE I DE LA COMISSIÓ ASSUMTES ECONÒMICS 16/05/2014 05/08/2016 NO
COMITÈ ECONOMIC I SOCIAL COMUNITAT VALENCIANA MEMBRE DEL PLE 26/05/2009 05/08/2016 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 23/01/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consell General Labora Vocal 28/10/2016 Pública
Consell Direcció Labora Vicepresidenta 28/09/2016 Pública
Observatori Valencià del Treball Decent Vocal Suplent 17/06/2020 Pública
Consell Valencià del Poble Gitano Vocal Suplent 17/04/2021 Pública
Consell Valencià de Formació Professional (Ple) Consellera 19/09/2016 Pública
Consell Formació Persones Adultes (CFPA) Vocal 07/10/2016 Pública
Comissió Permanent d'Inversions del Punt d'Acceleració de la Inversió Vocal 22/11/2018 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 15/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 20/11/2023 Per compte d'altri Escuela Internacional Protocolo
Cese 20/11/2023 Per compte d'altri Escuela Internacional de Protocolo

Presentada el 19/02/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 19/02/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos