Visualització de contingut web

Estabilitat pressupostària

 

GRAU DE COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA (OEP) DE LA COMUNITAT VALENCIANA
PROPORCIÓ DEL DÈFICIT/SUPERÀVIT PÚBLIC RESPECTE AL PIB (%)

L'article 135 de la Constitució Espanyola (CE) diu que: "Totes les Administracions Públiques adequaran les seues actuacions al principi d'estabilitat pressupostària".
Per a fer efectiu aquest precepte, es va dictar la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), que té com a objectius, a més de garantir la sostenibilitat financera de totes les Administracions Públiques, enfortir la confiança en l'estabilitat de l'economia espanyola i reforçar el compromís amb la Unió Europea en matèria d'estabilitat pressupostària.
Un dels instruments que regula l'esmentada llei és la fixació dels objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i de la regla de despesa, que s'estableixen per a cada exercici per Acord de Consell de ministres.
Així doncs, les desviacions de l'objectiu d'estabilitat pressupostària és la diferència entre el dèficit obtingut (o real) i l'objectiu proposat.

 

Exercici Objectiu

Dèficit obtingut

(milions €)

Dèficit obtingut
(% PIB)
Desviacions de l'objectiu d'estabilitat pressupostària (OEP)
2022 / -3.860 -3,1% /
2021 / -1.118 -1,0% /
2020 / -1.346 -1,30% -1,30
2019 -0,10% -2.012* -1,70% -1,60
2018 -0,40% -1.574 -1,40% -1,00
2017 -0,60% -888 -0,81% -0,21
2016 -0,70% -1.571 -1,49% -0,79
2015 -0,70% -2.621 -2,59% -1,89
2014 -1,00% -2.428 -2,48% -1,48
2013 -1,60% -2.150 -2,15% -0,55
2012 -1,50% -3.610 -3,69% -2,19
2011 -1,30% -5.075 -5,00% -3,70
2010 -2,40% -3.644 -3,57% -1,17
2009 -0,75% -3.144 -3,09% -2,34
2008 -0,75% -2.238 -2,11% -1,36
2007 -0,03% -401 -0,04% -0,01
2006 -0,05% 138 0,01% 0,06
2005 -730 -271 0,00% /
2004 -876 -852 -0,10% /
2003 0,00% -971 -0,10% -0,10

 

Consulte dades i gràfics sobre objectiu d'estabilitat (en format reutilitzable).

 

 

 

 

RÀTIO DEL DÈFICIT/SUPERÀVIT PÚBLIC RESPECTE A LA POBLACIÓ (euros per capita)

 

Exercici Dèficit obtingut (milions €) Població Ràtio dèficit/superàvit públic respecte a la població (euros)
2022 -3.860 5.270.802 -732,34
2021 -1.118 5.058.138 - 221,03
2020 -1.346 5.057.353 -266,15
2019 -2.012 5.003.769 -402,10
2018 -1.574 4.963.703 -317,10
2017 -888 4.941.509 -179,70
2019 -1.571 4.959.968 -316,74
2015 -2.621 4.931.281 -531,50
2014 -2.428 4.947.346 -490,77
2013 -2.150 4.967.019 -432,86
2012 -3.610 4.999.339 -722,10
2011 -5.075 5.002.122 -1.014,57
2010 -3.644 4.988.922 -730,42
2009 -3.144 4.984.398 -630,77
2008 -2.238 4.959.565 -451,25
2007 -401 4.867.677 -82,38
2006 138 4.736.678 29,13
2005 -271 4.625.341 -58,59
2004 -852 4.496.103 -189,50
2003 -971 4.381.643 -221,61

 

Això suposa que en 2022 cada valenciana i/o valencià hauria d'haver dedicat 732,34 euros per a cobrir el dèficit autonòmic.

 

Consulte dades i gràfics sobre ràtio dèficit respecte a població (en format reutilitzable).

 

 

 

LIMIT DE DESPESA NO FINANCERA

Per a la consecució dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera el Consell de Ministres fixa l'objectiu d'Estabilitat i l'Objectiu de Deute Públic per als tres exercicis següents, per al conjunt de les Administracions Públiques i subsectors. L'Acord inclou el límit de Despesa no financera, ha de ser sotmés per a la seua aprovació a la Corts Generals.
 
El Ministeri d'Hisenda, previ informe de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, realitzarà una proposta d'objectius d'estabilitat pressupostària i de deute per a cadascuna de les Comunitats Autònomes. Amb aquesta proposta i previ informe del Consell de Política Fiscal i Financera, el Govern fixa els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per a cadascuna d'elles.
 
L'Acord del Consell de Ministres del 12/12/2023 fixa els objectius d'estabilitat i el sostre de despesa no financera per a l'Administracions Públiques en el període 2024-2026, suspeses amb motiu de la pandèmia de coronavirus i posteriorment per l'impacte de la guerra d'Ucraïna
 

 

 

PLANS ECONÒMIC-FINANCERS

En cas d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de l'objectiu de deute públic o de la regla de despesa, la comunitat autònoma incomplidora formularà un pla econòmic-financer que permeta l'any en curs i el següent, el compliment dels objectius o de la regla de despesa amb el contingut i abast previstos en aquesta llei.

El Govern suspén l'aplicació de les regles fiscals en 2020, 2021, 2022 i 2023 com a mesura extraordinària per a fer front a la crisi de la COVID-19 i la crisi derivada de la invasió ucraïnesa. Pel que l'últim Pla Economico-Financer és el de 2019-2020.

Consulte els Plans economicofinancers de les CC.AA.

 

 

AVALUACIÓ DEL PLA ECONÒMIC-FINANCER

Per a garantir el compliment efectiu del principi de sostenibilitat financera per les Administracions Públiques l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) emet un informe en el qual s'avaluen els Plans Econòmics Financers de les CC.AA.

Consulte l'últim informe de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) sobre la Comunitat Valenciana (pdf).

Consulte la sèrie d'informes de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) sobre la Comunitat Valenciana.

 

Fonts: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, INE i òrgan competent en matèria de transparència
Data d'actualització: gener 2024
Periodicitat: anual
Data de creació: octubre 2016  
Fonament jurídic: art.17.1 c), art. 17.2 d) art.17.2 g) i art.18.2 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 15 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa448 de l'índex de transparència DYNTRA