Visualització de contingut web

Estabilitat pressupostària

GRAU DE COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA (OEP) DE LA COMUNITAT VALENCIANA
PROPORCIÓ DEL DÈFICIT/SUPERÀVIT PÚBLIC RESPECTE AL PIB (%)

L'article 135 de la Constitució Espanyola (CE) diu que: "Totes les Administracions Públiques adequaran les seues actuacions al principi d'estabilitat pressupostària".
Per a fer efectiu aquest precepte, es va dictar la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), que té com a objectius, a més de garantir la sostenibilitat financera de totes les Administracions Públiques, enfortir la confiança en l'estabilitat de l'economia espanyola i reforçar el compromís amb la Unió Europea en matèria d'estabilitat pressupostària.
Un dels instruments que regula l'esmentada llei és la fixació dels objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i de la regla de despesa, que s'estableixen per a cada exercici per Acord de Consell de ministres.
Així doncs, les desviacions de l'objectiu d'estabilitat pressupostària és la diferència entre el dèficit obtingut (o real) i l'objectiu proposat.

 

Exercici Objectiu Dèficit obtingut (milions €) Dèficit obtingut
(% PIB)
Desviacions de l'objectiu d'estabilitat pressupostària (OEP)
2020 / -1.346 -1,30% -1,30
2019 -0,10% -2.012* -1,70% -1,60
2018 -0,40% -1.574 -1,40% -1,00
2017 -0,60% -888 -0,81% -0,21
2016 -0,70% -1.571 -1,49% -0,79
2015 -0,70% -2.621 -2,59% -1,89
2014 -1,00% -2.428 -2,48% -1,48
2013 -1,60% -2.150 -2,15% -0,55
2012 -1,50% -3.610 -3,69% -2,19
2011 -1,30% -5.075 -5,00% -3,70
2010 -2,40% -3.644 -3,57% -1,17
2009 -0,75% -3.144 -3,09% -2,34
2008 -0,75% -2.238 -2,11% -1,36
2007 -0,03% -401 -0,04% -0,01
2006 -0,05% 138 0,01% 0,06
2005 -730 -271 0,00% /
2004 -876 -852 -0,10% /
2003 0,00% -971 -0,10% -0,10

*Dèficit descomptat l'efecte de l'IVA deixat de percebre pel canvi normatiu de 2017 (230 milions d'euros).

Això suposa que en 2020 la Comunitat Valenciana incorregué en un dèficit públic superior en 1,30 punts percentuals (p.p.) al OEP fixat pel Govern per a la regió.

 

Consulte dades i gràfics sobre objectiu d'estabilitat (en format reutilitzable).

 

Gráfica proporció del dèficit/superàvit públic respecte al PIB (%)

 

 

RÀTIO DEL DÈFICIT/SUPERÀVIT PÚBLIC RESPECTE A LA POBLACIÓ (euros per capita)

 

Exercici Dèficit obtingut (milions €) Població Ràtio dèficit/superàvit públic respecte a la població (euros)
2020 -1.346 5.057.353 -266,15
2019 -2.012 5.003.769 -402,10
2018 -1.574 4.963.703 -317,10
2017 -888 4.941.509 -179,70
2019 -1.571 4.959.968 -316,74
2015 -2.621 4.931.281 -531,50
2014 -2.428 4.947.346 -490,77
2013 -2.150 4.967.019 -432,86
2012 -3.610 4.999.339 -722,10
2011 -5.075 5.002.122 -1.014,57
2010 -3.644 4.988.922 -730,42
2009 -3.144 4.984.398 -630,77
2008 -2.238 4.959.565 -451,25
2007 -401 4.867.677 -82,38
2006 138 4.736.678 29,13
2005 -271 4.625.341 -58,59
2004 -852 4.496.103 -189,50
2003 -971 4.381.643 -221,61

 

Això suposa que en 2020 cada valenciana i/o valencià hauria d'haver dedicat 266,15 euros per a cobrir el dèficit autonòmic.

 

Consulte dades i gràfics sobre ràtio dèficit respecte a població (en format reutilitzable).

 

Gráfica ràtio del dèficit/superàvit públic respecte a la població (euros per capita)

 

AVALUACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER

 

Per a garantir el compliment efectiu del principi de sostenibilitat financera per les Administracions Públiques l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) emet un informe en el qual s'avaluen els Plans Econòmics Financers de les CC.AA.

 

Consulte l'últim informe de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) sobre la Comunitat Valenciana (pdf).

 

Consulte la sèrie d'informes de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) sobre la Comunitat Valenciana.

 

Fonts: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, INE i òrgan competent en matèria de transparència
Data d'actualització: març 2022
Periodicitat: anual
Data de creació: octubre 2016  
Fonament jurídic: art. 9.1.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 15 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa448 de l'índex de transparència DYNTRA